پیام پشتیبانی، همیاری و همکاری
 

به کمیسیون محترم تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد رفیق ببرک کارمل !

مقدم بر همه، ابتکار و پیشگامی شمارا در امر تجلیل و گرامیداشت شخصیتِ انقلابی، متعهد، وطنپرست و با تقوای افغانستان، ببرک کارمل عزیز مورد پشتیبانی کامل قرار داده و در ضمن هرنوع همکاری و همیاری خودرا با شما اعلام میدارم.

قاسم آسمایی

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»