پیام تبریکیۀ محترمه ماجبین ح.
به مناسبت چهل و سومین سالگرد ح.د.خ.ا.

 

محترم گرداننده گان سایت وزین اصالت!


بهترین تبریکات خویش را به مناسبت حلول سال ۲۰۰۸ عیسوی به شما تقدیم نموده سعادت و کامیابی برایتان ارزو میکنم و همچنان ۴۵ مین سالگرد ح.د.خ.ا را به همه علاقمندان و مبارزین راه نجاتِ انسان از هرگونه بهره کشی و مظالم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تهنیت و شادباش عرض می نمایم.
حوصله مندی مبارزین راه عدالت و خوشبختی انسان را ارزو میبرم.

با ابراز حرمت بی پایان


ماجبین.ح

 

www.esalat.org