پیام تبریکیۀ رفیق گنجعلی عبدالله به مناسبتِ

چهل و سومین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

چهل و سومین سال تأسیس ح.د.خ.ا. را به تمام اعضای وفادار و معتقد به اندیشه های پیشرو ومترقی این حزب تبریک می گویم.

ح.د.خ.ا. در تطابق با شرایط عینی و ذهنی جامعۀ فیودالی و نیمه فیودالی افغانستان در ۱۱ جدی سال ۱۳۴۳ تأسیس گردید. در چنین شرایطی که ظلم و استبداد سلطنتی از یکسو و استثمار دهقانان کم زمین و بی زمین توسط ملاکان و ستمگران از سوی دیگر وجود داشت، ایجاب  می نمود تا چنین حزبی که بتواند از منافع زحمتکشان و اقشار وسیع دهقانان و کارگران کشور دفاع نماید، ایجاد می گردید.

ح.د.خ.ا. زادۀ شرایط جامعۀ افغانی بوده است که رهبران و پیشقراولان آن ادامه دهنده گان راه جنبش مشروطیت و نهضت مترقی امانیه، با نیرومندی و ایمانداری کامل در جهت متشکل ساختن تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و به خصوص روشنفکران کشور دست به کار شدند که در نتیجه حزب ایجاد و مبارزات آزادیخواهی باتمام شرایط ترور و اختناق در جامعه آغاز گردید و بنابر مترقی بودن و پیشتاز بودن، جنبش مورد پشتیبانی زحمتکشان قرار گرفت. روشنفکران و کارگران هرروز با قبول تمام مشکلات سیاسی، که در پیشاپیش ح.د.خ.ا. قرار داشت، به آن می پیوستند.

تأسیس ح.د.خ.ا. راه بیرونرفت از استثمار انسان از انسان را، رفع عقبمانده گی های اقتصادی و اجتماعی را، خلاصه راه ایجاد یک جامعۀ بدون طبقات متخاصم را در سرخط وظایف سیاسی خود قرار داد و از تمام نیروهای مترقی دعوت به عمل آورد تا وحدت و همبستگی خود را تحکیم بخشند و درفش مبارزه را بدون هراس دراهتزاز درآورند. به اساس این دعوت بود که ح.د.خ.ا. موفق به تدویر هزارها میتینگ، تظاهرات خیابانی و صدها مارش ظفرنمون را به خاطر خواست های برحق زحمتکشان، سازماندهی کرد و پرچم مبارزه را علیه ارتجاع و امپریالیزم بدون انحراف با شهامت و دلیری برافراشته نگهداشت و سرانجام با موجودیت تمام فشارهای داخلی و خارجی و انحراف های درونی و انشعاب ها، در آخرین تحلیل قیام مسلحانۀ نظامیان را نیز در ۷ ثور ۱۳۵۷ بر حزب قبولاندند و رهبر خردمند حزب، رفیق کارمل عزیز را، در برابر عمل انجام شده قرار دادند.

تاریخ مبارزات سیاسی حزب مملو از فراز و نشیب ها بوده و است، زیرا فرکسیون بازان و معامله گران سیاسی در طول تاریخ مبارزات سیاسی با اعمال ناشایسته و غیراصولی خود، حزب را به انحرافات سوق دادند و برای نجات خودشان صدها دلایلی که گویا طرز دید جدید است و سازگار با شرایط زمانی می باشد، پرده پوشی می کنند.

به هرصورت، رفقای عزیز!

در اخیر یکبار دیگر سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا. را، این حزب شهیدان و گلگون کفنان را برای تک تک شما از صمیم قلب تبریک گفته و پیروزی همیشگی، وحدت و یکپارچگی صفوف آنرا در قدم اول آرزو دارم و بعداً همبستگی تمام نیروهای ملی و مترقی چپ را خواهانم.

 

درود آتشین به روان پاک تمام شهدای ح.د.خ.ا.

 

گرامی باد خاطرۀ تابناک رفیق شهید نورمحمد تره کی و ببرک کارمل بزرگ !

 

گنج علی عبدالله از سویدن

 

هالند

 

www.esalat.org