دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 


ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور
 

 
 


 

هموطنان گرامی، خواننده گان قدرشناس، نویسنده گان و پژوهشگران عزیز، پرچمداران راه آزادی و آبادی وطن، دوستان و همکاران عزیز!

توأم با عرض مراتبِ تبریکی صمیمانه و رفیقانۀ دست اندرکاران سایت اصالت به مناسبت سومین سالگرد گشایش آن، درودها و محبتهای گرم و آتشین و مملو از صفا و صداقت و صمیمیت نثارِ شما باد.

ما افتخار داریم، که در آغاز سومین سال نشرات اصالت باز هم از محبتها، همکاریهای بیدریغانه و رهنمایيها و همیاریها، تشویقها و ترغیبها و قول و قرارهای شما مستفید و برخورداریم و به خود میبالیم که شما استقامت دهنده گان نشریهء اصالت هستید و ما را در راه رسیدن به اهداف بزرگ- اما دشوار- همکاری و حمایت مینمایید. پیامهای رفیقانه و محبت آمیز شما، صمیمیتها، رفیق نوازیهای همیشه گی شما، ما را مکلف و مؤظف میسازد تا بیشتر از پیش و توانمندتر از گذشته راهی را که آگاهانه برگزیده ایم، ادامه دهیم و در این راه دشوار اما شریفانه با شما همرزم و همگام باشیم.

رفقا! به صراحت میگوییم، که در این سه سالی که گذشت با تمام نارساییها و کمبودی که خود بدان باور داریم و توأم با کارشکنیها، توطئه ها، رقابتهای ناسالم و حسودانۀ عده يی، خوشبختانه به کمک و یاری شما، توانستیم خدمت ناچیز را در راه روشن نگهداشتن شمع فروزان را که رفیق ارجمند و آموزگار ما روشن نموده است، انجام دهیم. با ذکر این که دست اندرکاران سایت اصالت، نی به حیث متصدیان حرفه يی، مانند عدۀ دیگر که از همین مدرک امرار معیشت مینمایند؛ بل به حیث پیشگامان داوطلب با کمترین امکانها اما با شور و صداقت وطنپرستانه در جهت پخش حقایق و گسترش آرمانهای آغازین حزب پُرافتخار ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) به حیث پیشگام و پیشاهنگ عمل نموده و خواهد نمود.

هموطنان رنجدیده، قلم به دستان متعهد و رفقای مبارز!

اصالت نشریهء سیاسی، فرهنگی و تاریخی که سه سال از عمر پُربار آن در اوجِ کشمکشهای سیاسی و گروپ بندیهای فکری و ایدیالوژیکی سپری گردیده، طی این مدت با تعهد سیاسی و هدفمندی روشن و آفتابی اش از تمام کج اندیشیها و کج فکریهای عقیده تی و گروپی سربلند و با افتخار بیرون شده و درین سه سال هم چنان به اصالتش پابند باقیمانده و با متانت و اصولیت به پیش میرود. اصالت با زحمتکشی و تلاشهای شباروزی مسؤولانش از محبوبیت و مقبولیت فراوانی برخوردار شده و این موفقیت، بهروزی و کامیابی مشترک را به همهء تان از عمق قلب تبریک و تهنیت گفته و موفقیت بیشتر و بزرگترتان را تمنا داریم.

رفقای عزیز و همرزمان گرامی!

رفیقانه مینویسیم که در طول این سه سال، نتوانستیم به آنچه دلخواه ما بود برسیم، زیرا در این عرصه از یک طرف بنابر دلایل مؤجه و عینی مانند بی سرنوشتی عدۀ از گرداننده گان سایت و . . . و از جانب دیگر در نتیجۀ عملکرد عدۀ از کج فهمان و کج اندیشان گویا همفکر و با ایجاد موانع، آب به آسیاب دشمن ریخته اند، از جمله سایت اصالت خواست تا سکوت مرگبار زادۀ کم جرئتی، بزدلی و سازش را که با سقوط جمهوری افغانستان بر فکر و عمل عدۀ حاکم شده بود؛ با تجلیل از هشتادومین سالروز تولد رفیق، رهبر و همرزم مان رفیق کارمل بشکند. اما "رهبران" ورشکسته از لحاظ سیاسی و عقیده تی و روگردان از آغازین آرمانهای حزب ما، نابه کاران معلوم الحال دست در دست نیروهای سیاه و سپید و نارنجی برای جلوگیری از تجلیل شکوهمند این روز با دستور و تهدید، فریب و اغوا به زعم خود خواستند که از شکوه آن بکاهند ما با حقیقت تنها ماندیم لیک با لشکر مغرور دروغ نپیوستیم.

رفقا، دوستان و هواخواهان!

متصدیان سایت اصالت، با تأکید مجدد بر این اصل که وطن واحد و تجزیه ناپذیر ما، خانۀ مشترک همه باشنده گان آن است؛ صفحه های پاک و منزه انترنيت را وقف نوشته های زهرآگین در جهت دامن زدن به نقض وحدت ملی، القأ برتری جویی سمتی، قومی، زبانی و مذهبی نساخته و به حیث تربیون مبلغان این گونه افکار مبتذل قرار نگرفت؛ بل که به حیث پیشگام راه روشنفکری و روشن نگری نی تنها اجازه نداد که صفحۀ آن مبلغ افکار فاشیستی و برادرسکۀ آن یعنی شووینیزم باشد؛ بل که هدفمند به کمک و مساعدت همکاران قلمی خویش در راستای افشای اهداف شیطانی آنانی کارکرد که در سه رژیم با پنج چهره و لقب قلم زدند و خدمت نمودند. هم چنان سایت اصالت با کم خود ساخته و مانند عدۀ دیگر به خود اجازه نداد تا سایت به تختۀ سیاه مشق اخوانیهای به اصطلاح "مدرن"، "نیمچه آخوندها" و "نیمچه ملاها" های به اصطلاح روشنفکر و مائویستهای جامه تبدیل کرده، مبدل گردد و در مدح جنایتکاران و غارتگران بیت المال و یا در مرگ آنان سوگنامه بنویسد.

هموطنان! سیاست غیر ملی رژیم حاکم باعث گردیده تا سالانه بیش از سه میلیارد دالر نصیب مافیای مسلط بر تمام عرصه های اقتصادی کشور گردیده و طبعاً همراه خود فساد اداری و اخلاقی را در جامعه شیوع داده و زمینه تأمین مالی طالبان را سبب میشود. اختلاس و چپاول دارایی عامه، غصب زمینهای دولتی مشکل دیگر کشور است، بیش از چهل فیصد کمکهای مالی کشورهای کمک کننده که از سال ۲۰۰۱ به بعد بالغ بر پانزده میلیارد دالر بوده است، به صورت دستمزد برای مشاوران و سود شرکتهای خارجی، به کشورهای "اهدا کننده" دوباره برگشته است. متخصصان، مشاوران و نیروهای خارجی که در شرکتهای خصوصی گویا امنیتی مشغول هستند، دستمزدی بین دهها تا صدها هزار دالر در سال دارند، که این مبلغ صدها و هزارها برابر دستمزد کارمندان داخلی است.

دست اندرکاران سایت اصالت خود را مؤظف و مکلف میدانند تا از حقایق و واقعیتهای جامعهء دردمند بگویند و بنویسند و دردهای ناگفته و رنجهای ناشنیده را بازتاب دهند. به طور مثال متأسفانه با گذشت هشت سال از اشغال کشور و ادامۀ جنگ خونین، به بهانهء تأمین دموکراسی و دفاع از حقوق بشر، هنوز نشانی از امنیت، صلح و ثبات در کشور دیده نمیشود و بالعکس بزرگترین جنایتها علیه حقوق بشر در آن صورت میگیرد و هر روز در گوشه و کنار میهن مان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افراد بیگناهی به خاک و خون کشیده شده و وطن ویران ما ویرانتر میگردد. مردم ما امروز به خوبی درک مینمایند که با وجود ادعاهای پر طمطراق آمریکا و متحدانش و دولت ضعیف و ناتوان دست نشانده اش، افغانستان هنوز هم به عنوان یکی از فقیرترین و بی ثبات ترین کشورهای جهان به شمار رفته و از نظر شاخص توسعهء انسانی، در بین یک صدوهفتاد و هشت کشور دنیا در ردیف یکصدو هفتاد و چهارم و از نظر شاخص فساد دولتی، در ردهء یک صد و هفتاد و هشتم از میان یکصدو هشتاد کشور جهان قرار دارد. خشونت بر ضد زنان و محرومیت آن ها از مبرم ترین حقوق اجتماعی، تهدید آن ها به ازدواج اجباری و عدم پشتیبانی قضایی و قانونی از حقوق آن ها، افزایش سرقت های مسلحانه با کمک و همیاری عمال دولت، فساد اداری، افزایش اختلاس و رشوه خواری و عدم امنیت اجتماعی برای مردم، به رغم وجود کثیری از نیروهای نظامی خارجی و داخلی، به طور وسیعی صورت گرفته و مشخصۀ دولت فعلی را ارائه مینماید.  

هموطنان عزیز! اگر ساده تر بگوییم، شرایط حاکم بر کشور و بی ثباتی و ناامنی آن، نتیجهء هشت سال سیاستهای اعمال شده از سوی آمریکا و متحدان ناتویی آن در کشور است. سیاستهایی که در چارچوب برنامه های تسلط نظامی و سیاسی بر منطقه صورت میگیرد، نمیتواند تأمین کنندۀ منافع مردم و کشورما باشد، زیرا تاریخ نشان داده است که سیاستهای تمام استعمارگران از جمله امپریالیزم آمریکا در هیچ نقطۀ از جهان به جز خرابی و بدبختی و فلاکت، ارمغان دیگری را به همراه نداشته است و ادامهء حکمروایی رژیم دست نشانده در کشورِما، تنها و تنها به مفهوم ادامهء جنگ، افزایش فقر و بدبختی و تحمیل قوانین ضد بشری و ارتجاعی و واپسگرا و تأمین منافع استراتیژیک امریکا، متحدان آن و حامیان بنیادگرای محلی آنان است و بس. آیا در چنین حال و احوالی که کشور در آتش جنگ و قدرت پرستی میسوزد، سکوت و روزگذرانی روشنفکران و به خصوص روشنفکران چپ و متعهد، گناه نابخشودنی نیست؟ آیا ما رسالت و مسؤولیتی وطنی و انقلابی نداریم تا با تمام توان در خدمت محرومان و ستمدیده گان قرار بگیریم؟ لذا اصالت با برداشت از اوضاع مشخصی کنونی، سکوت و مصلحت اندیشی را گناهی میداند نابخشودنی و عملی میپندارد نا ستودنی. لذا وظیفه خود میداند تا در آگاهی دهی مردم درد دیده و بیان حقیقت و واقهیتهای جامعه با همکاری و همیاری شما از هیچ گونه تلاش دریغ ننماید.

بیایید صادقانه و شریفانه به خاطر اشک و آهِ مردم ستمدیدهء کشور دست وحدت و همدلی به طرف هم دراز نموده و کینه و کدورتهای گذشته را به فراموشی سپرده و دست یک دیگر را به گرمی بفشاریم و آمادهء نجات وطن از چنگ و دندان دزدان داخلی و متجاوزان خارجی گردیم. چنانکه ما در فراخوان بزرگداشت از هشتادومین سالروز رهبر گرامی ما گفتیم که: به عقیدۀ ما، دیگر زمان "من گفتنها" و "من هستم ها" گذشته است، بیایید با وحدت وصمیمیت رفیقانه، با همبسته گی آگاهانه، با گذشت رسالتمندانه، با میهن دوستی وطنپرستانه، با آغوش گشودنهای بزرگوارانه، با خونسردی و حوصله مندی رادمردانه همه دورهم با یک آواز و با فشردن دستهای یک دیگر راه پُربار رهبر عزیزمان، کارمل بزرگ را، ادامه داده و به ندایی برحق مادروطن پاسخ قاطع و جواب صاف و روشن بدهیم."

رفقا! ما بار دیگر از شما رفیقانه و صادقانه دعوت به عمل می آوریم تا با قلب گرم و صمیمیت رفیقانه به این فراخوان جواب مثبت داده و ما را درین کار دسته جمعی و داوطلبانه کمک و یاری برسانید و ثابت بسازید که شما به مثابهء هدایت دهنده گان متعهد و رزمنده گان پیشگام جریان چپ دموکراتیک کشور و پرچمداران اصیل حزب ما و چراغداران گذشته و آیندهء ما هستید، ما با خلوص نیت و با قلب مملو از صفا و صمیمیت با آغوش باز، آمادهء استقبال و پذیرایی از تک تک شما هستیم. ما معتقدیم که شکست ناپذیری، افتخار و سربلندی و موفقیت و بهروزی ما در اتحاد و همیاری ما نهفته است.

اما با ذکر تمام این ها:

سایت نخواست، نمیخواهد و نمیتواند برای خود اجازه دهد که درمورد وحدت شکنان وسیله شود و از موضع یکی بر علیه دیگری قرار گیرد. اشارهء يک مطلب را درين جا ضروري ميدانيم که طي اين يک سال گذشته اصالت بيش از صدها مقاله، پيام، ديدگاه و نوشته ها از همکاران و همفکرانش دريافت و در آن ها خيانتها و خودخواهيهاي زيادي نمايان و آفتابي شده و طشت رسوايي بسياریها از بام انداخته شده بود با وجود کج انديشي و فتنه انگيزي تعدادی معلوم الحال، اصالت به پاس صميميت و محبتهاي ديروزي از نشر آنان جلوگيري نمود و ما همهء اين نوشته ها را فعلآ در آرشيف خويش محفوظ داريم.  ما به صراحت اعلام میداریم که: دست اندر کاران سایت اصالت به هیچ سازمان و تشکیلات منشعب از حزب دموکراتیک خلق افغانستان وابسته نیست و اعلام میدارد که وحدت و یگانه گی عناصر وطنپرست و مبارز خواست و هدف همیشه گی ماست. لذا در فرجام با ذکر این جملۀ از زنده یاد رفیق ببرک کارمل که در پلینوم هشتم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان فرموده بودند: "بیایید به خاطر وحدت حزبی و همبسته گی انقلابی دستهای یک دیگر را بفشاریم و با ایمان وطنی و حزبی با ارتجاع و زشتیها به مبارزه برخیزیم؛ زیرا دوام ما، در اتحاد و همبسته گی ما نهفته است." بنابرین از همۀ شما رفیقانه و دوستانه تقاضا داریم تا به پاس خون هزاران هزار شهید به خون خفتۀ حزب ما که در راه سعادت مردم و خدمت به میهن جام شهادت نوشیده اند، همه اختلافات و گروپ بندیها را کنار گذاشته و با اتحاد و همدلی راه جاودانهء رفیق کارمل عزیز را ادامه دهیم، تا به سرمنزل مقصود برسیم.

 

آزاد و سربلند باد میهن دوست داشتنی ما افغانستان.

نجات وطن در وحدت رفیقانهء ماست.

 

 

در گشودند به باغ گُل سرخ

و منِ دلشده را

به سراپردهء رنگین تماشا بردند

من به باغ گُل سرخ

با زبان بلبل خواندم

در سماع شبِ سروستان دست افشاندم

در پریخانهء پر نقشِ هزار آيینه اش

خویشتن را به هزاران سیما دیدم

با لبِ آيینه خندیدم

من به باغ گُل سرخ، همره قافلهء رنگ و نگار

به سفر رفتم از خاک به گُل

رقص رنگین شکفتن را در چشمهء نور

مژده دادم به بهار

من به باغ گُل سرخ، زیر آن ساقهء تر

عطر را زمزمه کردم تا صبح

من به باغ گُل سرخ، در تمام شب ِسرد

روشنایی را خواندم با آب

و سحر را به گُل و سبزه بشارت دادم.