بار دیگر نوروز و سال نو فرا میرسد. نوروزی که هموطنان ما باید همانند طبعیت جامه نو بر تن کنند و خودرا با آن هماهنگ سازند. اما امسال نیز مانند سالهای پیش، دسترخوان اکثر مردم زحمتکش و ستمدیدۀ افغان از برکت رژیم تاریک اندیش قرون وسطائی و مافیائی جهادی- طالبی به اصطلاح جمهوری اسلامی افغانستان خالی تر از گذشته است و نوروز شان همانند هر روز شان شده است. فقر، تنگدستی، گرانی، ناامنی، کشتار شهروندان بیدفاع و بیگناه افغان و خشونت بیداد میکند و حلقوم مردم را میفشارد. ما در آستانه سال نو فُرصت را غنیمت شمرده به همه مردم زحمتکش افغان، به همه فرهنگیان و قلمبدستان میهندوست و مردم دوست، به همه محصلان، به همه مادران، خواهران، برادران، پدران و بزرگان داغدیده و ستمدیدۀ افغان، به همه زنان مبارز راه ترقی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، به همه خانواده های جانباختگان جنگ امپریالیستی در کشور و به همه کسانیکه در راه آزادی و سعادت ستمدیده گان میرزمند شادباش میگوییم و برایشان در مبارزه علیه رژیم مافیائی جهادی- طالبی جمهوری اسلامی افغانستان پیروزی آرزو می کنیم.

ما باور و اطمینان کامل داریم که نوروز خلقهای زحمتکش افغانستان از سرپنجه زحمتکشان تحت ستم و استثمار طلوع خواهد کرد، نوروزی که در آن از ظلم و ستم و فقر و تنگدستی اثری نیست. مبارزه کنیم تا نوروز سال ۱۳۹۱ سرآغاز دوران جدید اعتلا مبارزه ضد ارتجاع، استبداد، استثمار، خشونت، فقر، تنگدستی، بی عدالتی، جنگ و خشونت در کشور باشد. به امید فراز آمدن نوروز مردم افغانستان!

 

کادرها و فعالان ح.د.خ.ا. از شهر کابل

 

نوروز تان پیروز!

سرنگون باد رژیم ارتجاعی مافیائی جهادی- طالبی افغانستان!

زنده باد حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

پیش به سوی تدویر دومین کنفرانس سراسری ح.د.خ.ا.

 

 

 

 

www.esalat.org