توریالی نوریار


 

پیام رفیق توریالی "نوریار"

به مناسبتِ روز همبستگی جهانی کارگر

 

به مناسبت اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران، بهترین شادباشها و تمنیات نیک و آتشین خویشرا بخاطر همبستگی و یکپارچگی طبقه کارگر و زحمتکشان و تشکل های اجتماعی، اعتصابات سراسری جهان، منطقه و افغانستان به خاطر آزادی، برابری و برادری و ریشه کن ساختن فقر و گرسنگی و توزیع نعمات مادی عادلانه در بین طبقات صدمه دیده کارگران کشور و زدودن دنیای فقر و بنده گی، تقدیم میدارم.

روز کارگر- روز رستاخیز و روز انترناسیونال پرولتری و جهش دهنده و سمتدهنده نیروهای ملی و مترقی علیه فقر و بدبختی و علیه بی عدالتی های اجتماعی طبقه زحمتکش و رنجدیده کشور و علیه انارشیزم و انحصار سرمایه داری میباشد.

روز کارگر- روز اتحاد و یکپارچگی تمام نیروهای روشنفکر- بویژه توده های فقیر و اسیر طبقه کارگر میباشد. روز کارگر- روز سازماندهی تظاهرات عادلانه خیابانی بخاطر تامین حقوق کارگران، به پا خاستن تمام اقشار مختلف و روشنفکر کشور، رهائی از ظلم و استبداد کاپیتالیزم و رهائی از یوغ استثمار و استعمار جهانی سرمایه میباشد. روز کارگر- روز تجدید عهد و پیمان همبستگی و یکدلی همه نیروهای مترقی و زحمتکش و بسیج ساختن زحمتکشان علیه جهان عاری از برده گی و تبعیض نژادی و روز مبارزه برای رهائی انسان واقعی از بند سرمایه میباشد. لهذا این روز با عظمت و سترگ را از صمیم قلب برای تمام زحمتکشان جهان و به خصوص زحمتکشان کشور اشغال شده ما یعنی افغانستان توسط بزرگترین غول سرمایه - امپریالیزم جهانخوار امریکا و متحدین آن - از صمیم قلب تبریک و شادباش میگویم.

در آخر، درودهای آتشین به کارگرانی که بخاطر رهائی انسان زحمتکش از بند استثمار و استعمار، آزادی و دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی جان های شیرین خویشرا نثار نموده اند!

روح و روان کارگران شهید کشور شاد باد!

متحد و یکپارچه باد زحمتکشان سراسر جهان و کشورما!

نابود باد منحرفین چپ نما!

نابود باد فوندامینتالیست های جهادی و آدمکشان حرفوی که کشور مارا در سه دهه با خاک و خون کشانیده و کشور آزاد و مستقل ما را در اشغال کشورهای مرتجع سرمایه داری جهان و منطقه قرار داده اند!

 

توریالی "نوریار" از جرمنی

 

02 May 2010

  

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org