پیام رفیق محمد طاهر نسیم

به مناسبتِ قیام ۲۷ اپریل ۱۹۷۸ و

اول ماه می روز جهانی کارگر

 

به مناسبت قیام ۲۷ اپریل ۱۹۷۸، روز پیروزی خلق های دلیر، متحد و با شهامت افغانستان علیه دستگاه ها، توطئه ها و پلانهای ارتجاع داخلی، رژیم های خودکامه و امپریالیزم جهانی، در نخستین گامهای هدفمندانه بسوی اعمار جامعه دموکراتیک، و به مناسبت اول ماه می روز پیروزی کارگران و کلیه زحمتکشان جهان علیه دسایس، و نقشه های جنایتکارانه انحصارات سرمایه داری و ادارات جنگ طلب امپریالیستی، به همه ی وطن دوستان، دانشمندان و روشنفکران پیشگام و متعهد در برابر ایجابات و شرایط مبرم مبارزه ملی و دموکراتیک خلق های زحمتکش و رنجدیده افغانستان در چارچوب مبارزه همگانی تمام زحمتکشان و رنجبران دنیا علیه ظلم و ستم، استثمار و بدبختی های اجتماعی به منظور صلح عدالت و ترقی اجتماعی شادباش گفته، موفقیت، کامیابی و خوشبختی نصیب همه ی شان خواهد بود!

دانشمندان واقعبین و معتقد به قانونمندی جامعه و دشواری مبارزه و در خم و پیچ های زنده گی و تحولات، از اینکه زحمتکشان افغانستان قربانی خیانت عده ی از رهبران ملکی و نظامی در همآهنگی با ارتجاع داخلی و امپریالیزم گردیده اند، دولت دموکراتیک و مترقی تحت رهبری زنده یاد ببرک کارمل و دستآوردهای سترگ ملی خودرا در عرصه های گوناگون از دست دادند و به فروپاشی مواجه شدند مایوس نخواهند بود: زیرا با درک و اعتقاد به اینکه جزوی از یک خیانت گسترده ی زنجیری سازمانیافته امپریالیستی بوده که توسط باند گرباچف و شرکا و وابسته گان شان در کشورهای گوناگون منجمله افغانستان، در واژگون سازی جبهات رهائیبخش دموکراتیک و مترقی و سوسیالیستی تمام خلقها و کشورها به محل اجرا گذاشته شد، و نتایج ناگوار آن که چه بدبختی های را در کشورها و مناظق مختلف جهان با بار آورد آشکارا گردید.

در حقیقت چنین تجارب، تجاربی تلخی اند، اما در عین زمان برای همه ی مبارزان پایدار با امید و معتقد به توانمندی خلقها و زحمتکشان معجزه آفرین و قانونمندی مسیر و تحول جامعه، آموزنده میباشد زیرا با در ک عمیق و همه جانبهء این واقعیت چنین نتیجه ی به دست می آید که مبارزه در شرایط موجودیت امپریالیزم و انکشاف ماهیت وحشی گری و غارتگری آن به پیکار و مقاومت گسترده تر و مستحکمتر هوشیاری، بیداری و آگاهی هرچه بیشتر، اتحاد همآهنگی و یکپارچگی هرچه نیرومند تر نیاز مبرم دارد.

اندیشه های ترقیخواهانه در فعالیتها، پدیده ها و پیکارهای اعتراضیه در سطوح و عرصه های گوناگون اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در ابعاد ملی منطقوی و بین المللی خود در کشورهای جنوب شرق آسیا، شرقمیانه، آسیای مرکزی، امریکای لاتین، افریقا و عده ی از کشورهای اروپائی و در خود قارۀ امریکای شمالی و غیره امیدواری پیروزی بهتری و گسترده تری را به پیکارجویان راه پیشرفت صلح عدالت و ترقی اجتماعی می بخشد.

و شما رفقا و دست اندرکاران «اصالت» مبلغان سالم افکار و اندیشه های دموکراتیک و مترقی در بخش با اهمیت در مبارزۀ ملی و دموکراتیک خلقهای افغانستان موفق توانمند و پیروز باشید!

 

محمد طاهر نسیم

 

۳۰ اپریل ۲۰۱۰

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org