هموطنان گرامی، مخاطبان قدرشناس، نویسندگان، شاعران، ادیبان، دانشمندان و پژوهشگران عزیز، همکاران مهربان، رفقا، دوستان، برادران و خواهران عزیز مراتب تبریکات صمیمانه و رفیقانه دست اندرکاران «اصالت» را به مناسبت هفتمین سالروز تأسیس و نشرات تارنمای اینترنیتی «اصالت»  پذیرفته ممنون و مدیون سازید.

ثانیاً، از تمام دوستان، همکاران قلمی، رفقا و هموطنان عزیزی که به مناسبتِ هفتمین سالگردِ نشراتِ «اصالت» پیامهای پرمحتوای و محبت آمیزِ تبریکیۀ خود را به ما از داخل و خارج از کشور ارسال نموده اند قلباً اظهار تشکر و امتنان می کنیم.

ما افتخار داریم، که در آغاز هشتمین سال نشرات «اصالت» باز هم از حمایت، پشتیبانی، محبتها، همکاریهای بیدریغانه و رهنماییها و همیاریها، تشویقها و ترغیبها و قول و قرارهای شما مستفید و برخورداریم و به خود میبالیم که شما استقامت دهنده گان نشریهء «اصالت» هستید و ما را در راه رسیدن به اهداف بزرگ و انسانی - اما دشوار- همکاری و حمایت مینمایید. پیامهای رفیقانه و محبت آمیز شما، صمیمیتها، رفیق نوازیهای همیشه گی شما، ما را مکلف و مؤظف میسازد تا بیشتر از پیش و توانمند تر از گذشته راهی را که آگاهانه برگزیده ایم، ادامه دهیم و در این راه دشوار اما شریفانه و انسانی با شما همرزم و همگام باشیم.

رفقا! به صراحت میگوییم، که در این هفت سالی که گذشت با تمام نارساییها و کمبودی که خود بدان باور داریم و توأم با کارشکنیها، توطئه ها، تنگنظری ها و رقابتهای ناسالم و حسودانۀ عده یی، خوشبختانه به کمک و یاری شما، توانستیم خدمت ناچیز را در راه روشن نگهداشتن شمع فروزان را که رفیق عزیز و آموزگار ما ببرک کارمل روشن نموده است، انجام دهیم. با ذکر این که دست اندرکاران سایت «اصالت»، نی به حیث متصدیان حرفه یی، مانند عدۀ دیگر که از همین مدرک امرار معیشت مینمایند؛ بل به حیث پیشگامان داوطلب با کمترین امکانها اما با شور و صداقت وطندوستانه در جهت پخش حقایق و گسترش آرمانهای آغازین حزب پُرافتخار ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث پیشگام و پیشاهنگ عمل نموده و خواهد نمود.

چنانچه رفیق ارجمندی در بخشی از پیام خود به مناسبت هفتمین سالروز نشرات «اصالت» چنین نوشته اند:

«سایت وزین «اصالت» پا به هشتمین سال نشراتی خویش میگذارد، با یک نگاه مختصر به گذشتۀ نشراتی آن در می یابیم که طی این مدت کوتاه، گردانندگان سایت با امکانات محدود، اما استقلال اراده و بدون پشتوانه منابع مشکوک و با فعالیت شبانه روزی و توأم با مبارزه با موانع متعددی که از جانب عدۀ سر راه آن قرار میگرفت، با رعایت اصولیت انقلابی و وطنپرستانه، توانستند جایگاهی برجستۀ سایت را در صف سایت های مترقی، داد خواه و روشنگر تثبیت نمایند.».

دوستان عزیز،

طی هفت سالی که از نشراتِ «اصالت» میگذرد، خوشبختانه تعدادی همکاران قلمی و بازدید کننده های سایت در داخل و خارج از کشور به مراتب افزایش یافته است (بیشتر از یک ملیون و شصت و پنج هزار بار بازدید شده است) که باعث بلند رفتن اعتبار، محبوبیت و شهرتش در سراسر جهان و به خصوص در کشور دوستداشتنی مان افغانستان گردیده است. این پیروزی بزرگ درنتیجه ای تلاش و کار پُر ثمرِ تمام همکاران قلمی، دوستان، رفقا و علاقمندان این سایت میسر گردیده است که با ارسال مضامین، مقاله های علمی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی، نظریات و پیشنهاد های سازنده و معقول شان توانستند سایت «اصالت» را، که امروز یکی از پُربیننده ترین سایت های افغانی میباشد، به یک سایت با اعتبار و محبوب القلوب همه تبدیل نمایند. بنا بر این، این موفقیت بزرگ را در قدم اول برای تمامی همکاران قلمی «اصالت» صمیمانه تبریک میگوییم.

هموطنان رنجدیده، قلم به دستان متعهد و رفقای مبارز!

«اصالت» که هفت سال از عمر پُربار آن در اوجِ کشمکشهای سیاسی و گروپ بندیهای فکری و ایدیالوژیکی سپری گردیده، طی این مدت با تعهد سیاسی و هدفمندی روشن و آفتابی اش از تمام کج اندیشیها و کج فکریهای عقیده تی و گروپی سربلند و با افتخار بیرون شده و درین هفت سال هم چنان به رسالت و اصالتش پابند باقیمانده و با متانت و اصولیت به پیش میرود. «اصالت» با زحمتکشی و تلاشهای شباروزی مسؤولان و همکاران قلمی اش از محبوبیت و مقبولیت فراوانی برخوردار شده و یکبار دیگر این موفقیت، بهروزی و کامیابی مشترک را به همهء شما عزیزان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته و موفقیت بیشتر و بزرگتر تان را تمنا داریم.

«اصالت» زحمتکشی، قدرشناسی، همبستگی و همکاری همۀ شما را به دیدۀ قدر نگریسته یکبار دیگر با رسالتمندی تمام اعلام میدارد که از اهداف و مرام نشراتی اش یک قدم انحراف نکرده و در مسیر وحدت، همیاری، انسجام کتلوی، هم اندیشی، وحدت رفیقانه . . . به پیش میرود و متحدانه با شما این راه را ادامه میدهد.

«اصالت» منبعد نیز از کج فکری و کج اندیشی، از معامله و معامله گری، از رنگ و نیرنگ، از سکوت و روزگذرانی های مصلحتی و مقطعی و سازشکاری جداً اجتناب نموده، در هر شرایط منافع اش را در خیر و سعادت میهن، هممیهنان، همکاران، و خانوادۀ بزرگ سیاسی اش، ح.د.خ.ا.، جستجو مینماید. طوریکه شما شاهد و ناظر هستید، طی این هفت سال «اصالت» با برخورداری از رهنمایی های ارزشمندِ رفقا و همکاران اش مستحکم و پا بر جا در مسیر تعیین شده به پیش رفت و در راه انسجام نیرو های ترقیخواه و همکاری تا حدِ توان تلاشهای را انجام داد. تارنمای «اصالت» از همکاران عزیز قلمی، پژوهشگران، ادیبان، دانشمندان و خانواده بزرگ سیاسی و پرچمداران رسالتمند و اصالتمند دعوت به عمل می آورد تا همه با هم متحدانه و صادقانه در مسیر صلح و امنیت ملی و تشکل و یکپارچگی رفقای باورمند به مبارزه دادخواهانه و عدالتخواهانه شرافتمندانه و صادقانه به پیش برویم و به اساس هدایت ارزشمند و پُربار زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز که میفرمودند: "پیروزی ما در وحدت ایدیولوژیک و سازمانی، همبستگی و یکپارچگی ماست" به مبارزه خویش ادامه دهیم.

«اصالت» یکبار دیگر به دوستان و مخاطبانش با صراحت اعلام میدارد که در سالهای بعدی نیز علیه همه پدیده های منفی چون دسیسه کاری، دروغ پراگنی، توطئه چینی، معامله گری، سکوت مرگبار در برابر دسایس شوم و پلید دشمنان وطن و مردم، تخریب و توهین پژوهشگران و آزادگان، تفرقه اندازی های ملی، سمتی، زبانی و سیاسی جسورانه مبارزه خواهد کرد و از شما رفیقانه و متحدانه دعوت بعمل می آورد تا درین راه چون گذشته ما را یاری و همکاری نمایید.

«اصالت» دستهای تک تکِ شما هموطنان، مخاطبان، خوانندگان و دانشمندان وطن را برای همکاری و هم اندیشی به گرمی فشرده و مشوره های سودمند شما را به دیدۀ قدر نگریسته و «اصالت» از شما و به شما تعلق دارد و شما هستید که با مهربانی و قدرشناسی مارا رهنمایی مینمایید.

دوستی در پیامی که به «اصالت» گسیل داشته بودند چنین خردمندانه نوشتند:

«تجلیل از هفتمین سالگرد تاسیس سایت وزین «اصالت» در حقیقت تجلیل از کار کردها، تشکل های مردمی و جریان عظیم مبارزه علیه ارتجاع، استعمار و انواع ستم بوده است. طوری که معلوم است گزینش رهکار های جدید مبارزه بخاطر تحکیم اندیشه های مشترک و تفاهم میان نیرو های همسو و ترقی خواه از دست آورد های مهم سایت وزین و پربار «اصالت» محسوب گردیده که بدون شک آن را به کانون مهر و محبت دوستی و هم گرایی داد خواهانه مردم مبدل میسازد. بلی! بیایید سخاوتمندانه و جوانمردانه و بدون در نظر داشت تعلقاتِ سیاسی، ملی و زبانی در راه خیر و سعادت وطن و وطنداران جد و جهد عملی نموده، کوتاه فکری ها، گروپ بندی ها، فرکسیون بازی ها و منافع شخصی و گروپی را کنار گذاشته دست دوستی و برادری را صادقانه بسوی یکدیگر دراز نماییم و از صمیم قلب همدیگر را خوش آمدید بگوییم.»

رفیق عزیزی در پیام بزرگ منشانه شان نوشتند:

«سایت اینترنتی «اصالت» یکی از نوادر تارنما ھای رفقا و ھمرزمان افغان است که در نشر آثار نويسندگان، ادبا، تحلیلگران، کارشناسان و سیاستمداران افغانستان و ايران بیش از همه ھمت گماشته و در مبارزه روشنگرانه و بيان مواضع صريح و روشن خود عليه ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع سياه در عرصۀ ملی و بين المللی از ھيچ کوشش و تلاشی فروگذاری نکرده است.»

بلی دوستان عزیز، ما بار ها گفته ایم و باز هم میگوییم که «اصالت» به شما تعلق دارد و شما هستید که ما را یاری، قوت قلب و جرئت میدهید تا بیشتر از گذشته و خوبتر از قبل راه تعیین شده را با دلگرمی و متانت ادامه بدهیم و زبان گویایی رزمنده گان راه ترقی، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشیم.

رفیق دیگری در پیام مملو از صفا و صمیمیتش مینویسد:

«. . . د وخت او زمان غوښتنه دا ده چی د هیواد ټول ملی او مترقی وګړی د وړو وړو ډلو ټپلو  جوړولو پرځای د یوو قوی مترقی، چپ او دموکراتیک افغانستان شموله ګوند د رامینځ ته کیدو په خاطر مټی راونغاړی، او زما له نظره که چیری امکان ولری د «اصالت» با اعتباره سایت چی د ډیر شمیر ملګرو د تایید وړ دی کولای شی په دی برخه کی خپل تاریخی نقش ولوبوی . . .».

«اصالت» به خاطر اتحاد، وحدت، یکپارچگی، همبستگی، فعالیت و انسجام دوباره ح.د.خ.ا. به مبارزه و تلاش های خستگی ناپذیر خود دوشادوش فرزندان اصالتمند، رسالتمند، صدیق، متعهد، معتقد و وفادار به آرمانهای شریفانه و انسانی ح.د.خ.ا. ادامه داده و به خاطر رسیدن به این مأمول از هیچگونه مساعی و کوشش دریغ نمیورزد.

دوستان و رفقای عزیز،

در مجموع پیام های ارزشمندِ دوستان، پشتیبانی و حمایت بیدریغ آنها از کار و فعالیت نشراتی «اصالت» امیدوار کننده و نوید دهندۀ همبستگی خلل ناپذیری است که ما را مکلف میسازد تا با تمام توان در راه وحدت و همدلی و بلند نمودن صدای لشکر عظیمی از فرزندان سرسپرده و وفادار ح.د.خ.ا. و سایر نیروهای ترقیخواه، ملی، دموکرات و تحول طلب کشور را را تا بیکرانه ها ادامه بدهیم و این آوازها را با متحد شدن و یکپارچه بودن های مان جاودانه بسازیم. «اصالت» صدا، زبان، تفکر، اندیشه و مفکورۀ صلح خواهانه و وحدت جویانۀ شما خواهد بود!

رفقای عزیز و همرزمان گرامی!

رفیقانه مینویسیم که در طول این هفت سال، نتوانستیم به آنچه دلخواه ما بود برسیم، زیرا در این عرصه از یک طرف بنابر دلایل مؤجه و عینی مانند بی سرنوشتی عدۀ از گرداننده گان سایت و . . . و از جانب دیگر در نتیجۀ عملکرد عده ای از ماجراجویان، کج فهمان و کج اندیشان گویا رفیق و همفکر و با ایجاد موانع، تخریب و توطئه در برابر مسوولان و دست اندرکاران سایت «اصالت» آب به آسیاب دشمن ریخته اند.

رفقا، دوستان و هواخواهان!

متصدیان سایت «اصالت»، با تأکید مجدد بر این اصل که وطن واحد و تجزیه ناپذیر ما افغانستان، خانۀ مشترک همه باشنده گان آن است؛ صفحه های پاک و منزه انترنیت را وقف نوشته های زهرآگین در جهت دامن زدن به نقض وحدت ملی، القأ برتری جویی سمتی، قومی، زبانی و مذهبی نساخته و به حیث تربیون مبلغان این گونه افکار مبتذل قرار نگرفت؛ هم چنان سایت «اصالت» مانند عدۀ دیگر به خود اجازه نداد تا در مدح جنایتکاران و غارتگران بیت المال و یا در مرگ آنان سوگنامه بنویسد.

«اصالت» با برداشت از اوضاع مشخصی کنونی، سکوت و مصلحت اندیشی را گناهی میداند نابخشودنی و عملی میپندارد نا ستودنی. لذا وظیفه خود میداند تا در آگاهی دهی مردم درد دیده و بیان حقیقت و واقعیتهای جامعه با همکاری و همیاری شما عزیزان از هیچ گونه تلاش دریغ ننماید.

دوستان عزیز،

«اصالت» با پیامهای رفیقانه، همبستگی های متحدانه و تشویق و ترغیبهای مهربانانه شما جان گرفت و بارور شد. شماها «اصالت» را به قله های شهرت و محبوبیت رساندید. و شما بودید که برای ما قوت قلب و اُمید به آینده را از پیامها و هبستگی های رفیقانه تان نوید دادید.

اگر امروز ما با صراحت حرف میزنیم و اُمید به آینده به باورها و عقیده ما جان میگیرد، به شما متکی هستیم و با شما به پیش میرویم. شما در هر پیام و کلام تان انرژی، سرسختی و مبارزه دوامدار، آشتی ناپذیری و ناسازشی را با دشمنان وطن و همبستگی، هم اندیشی و گرمجوشی رفیقانه را ارمغان داده اید. یکبار دیگر از همه ی شما رفقا، دوستان و هممیهنان عزیز در داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تشکر نموده و دستهای پرتوان تانرا با گرمی میفشاریم.

در فرجام صحت، سعادتمندی و سربلندی همه ای شمارا تمنا نموده، با خوشی شما خوش و با سعادتمندی شما سعادتمند خواهیم بود. «اصالت» از شما و به شما تعلق دارد.

با درود های گرم،

انجنیر فضل الرحیم «همت»

صاحب امتیاز و مدیر مسئول سایت «اصالت»

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org