August 30, 2012 22:43:49

استواری و خصم

 

ششمین سالگرد بلندگوی رسای هزاران هزار عضو ح.د.خ.ا. به هیئت تحریر، دست اندرکاران، همکاران قلمی، مخاطبان «اصالت» و همه رفقای عزیز مبارک باد!

اگر حق گویم، ۱۵ اسد ۱۳۸۵ - مطابق ۱۳ اگست ۲۰۰۶- (روز تأسیس «اصالت») را من و با من هم نوا صدها عضو حزب بنام "مرحله دوم نوین و تکاملی" در تاریخ مبارزۀ سیاسی حزب شهیدان گلگون کفن ما ثبت کردیم. درست در زمانیکه واژۀ رفاقت، حزبیت، تاریخ حزب و آیندۀ آن توسط تعدادی آگاهانه در هفت لحاف پوشانیده شده بود، و به همه همین گوشزد میشد که هنوز وقت اش نیست!!! (نباید از کارمل نام گرفت و از وی یاد کرد، هنوز زود است، وضعیت و حالت به نفع ما نیست) و خود به ایجاد گروهها، انجمن ها و ایتلاف ها مصروف بودند و نام ها میگذاشتند، در حالیکه "جهادی" های جنایتکار و منفور که دست های شان به خون پاک مردم بیگناه ما تا آرنج آلوده میباشد با کارنامه های وحشت و سیاه خود بالای ملت فخر فروشی میکردند. و آنهاییکه ملت از ایشان امیدهای داشتند عمدی و اگاهانه توسط خودی های خودفروخته شده در خفا نگه شده بودند. این طلسم توطئه را شیپور شما اصالتداران اصیل با صدای رسا شکستاند و به همه رهروان راه صلح، ترقی، دموکراسی و عدالت اجتماعی روح و روان تازه بخشیدید، دوباره واژۀ پاک و مقدس "رفیق" بعد از سالیان متمادی - سقوط حاکمیت حزبی و دولتی- در میان رزمنده گان ح.د.خ.ا. و حتی سایر اعضای سازمانها، گروهها و احزابی که از بدنۀ حزب مادر راه خود را جدا کرده بودند معمول گردید، درفش سرخ حزب شهیدان گلگون کفن ما به وسیلۀ شما رفقای عزیز دوباره به اهتزاز درآمده، که به گفتۀ زنده یاد ببرک کارمل آتش به جان دشمنان ما انداخت.

با تائید همه پیامهای دوستان و رفقا به مناسبت ششمین سالگردِ نشراتِ «اصالت» و به خصوص پیامهای رفقای محترم هریک احمدشاه قادری، مسعود حداد و قاسم آسمایی، میخواهم یک نکته را متذکر شوم که در این اواخر تعدادی معلوم الحالی، که تا گلو مسؤول و غرق در ابهام پیش رفقا هستند، اینجا و آنجا طبق عادت و فهم شان با تیوری توطئه علیه «اصالت» و اصالتداران تبلیغ زهرآگین و خصمانه میکنند، که اصالتداران زیر نام ببرک کارمل "تجارت" و برای خود "شخصیت" میسازند ؟؟؟!!! ولی مار های آستین و مخالفان راه و مکتب ببرک کارمل کور خوانده اند که امروز ۲۵ سال از پروسه توطئه علیۀ حزب و مردم میگذرد و دیگر همه چیز به همگان (اظهر من الشمس) آفتابی است، واقعیت ها نزد مردم، کادرها و اعضای وفادار و سرسپرده و اصولی حزب آشکار است و شخصیت سازی در کنار نام زنده یاد کارمل و حزب، آنچنانیکه شماها مارهای دهن آستین در کنار زنده یاد کارمل عزیز به خود!!! ساختید، در نزد اصالتداران چنان نیست، اصالتداران به دلیل مبارزۀ اصولی، استواری، صداقت، تهعد، باور راسخ و وفاداری شان به آرمانهای شریفانه و انسانی ح.د.خ.ا.- مانند رهبر شان زنده یاد کارمل عزیز، روزیکه تعهد و پیمان بست به آن تا اخیر استوار ماند، نی زنجیر و زولانه، نی ترور و تهدید، نی مقام و منزلت، و نی هم معامله جهانی هیچکدام نتوانست استواری اش را از اصولیت و تهعد اش با مردم و کشورش دور سازد- از محبوبیت در میان توده های زحمتکش کشور و اعضای سرسپردۀ حزب برخوردار اند و مانند شما مارهای آستین نیازی به "تجارت" و کسب شهرت ندارند. چنانچه زنده یاد ببرک کارمل در پلینوم هفدهم کمیته مرکزی حزب فرموده است: «ما با اصول تجارت نمی کنیم و تصمیم نداریم تجارت کنیم. این امرباید هم به دوستان و هم بدشمنان روشن باشد!».

گروهها، سازمانها، احزاب و عناصرِ معلوم الحالی که برای "مقام"، "شهرت"، "شخصیت"، "منزلت" و رسیدن به قدرت با اصول "تجارت" و "معامله" میکنند و به آستان بوسی صاحبان قصرهای مرمرین خون و خیانت رفت و آمد دارند، به گفتۀ زنده یاد ببرک کارمل امروز به دوستان و هم به دشمنان ما روشن است، که از دزد های سرگردنه از امیران خونخوار "جهادی" بت های کاغذی ساخته و آنهارا دموکرات و . . .!!! معرفی میکنند.

زنده یاد کارمل با همت والا، با خرد عالی، با صداقت و تقوا، با احساس عاطفی انسانی، با اصولیت خود با مبارزه خود در عمل از خود مکتبی را به ما و به نسل آینده به میراث گذاشته اند که هزاران مبارز عضو آن بوده و مبارزه میکنند. شما- مار های آستین- بخواهید یا نخواهید، مکتب کارمل ثبت تاریخ سیاسی شده و رهروان کارمل شخصیت و هویت شفاف، روشن و درخشان سیاسی دارند.

اصالتدارن عزیز! این خصم خود ثابت کنندۀ مؤثریت شما در مبارزه و خوف دشمن از مبارزه و انسجام شماست، بنا بر این چون فولاد آبدیده شده به راه و مبارزه تان با اصالت تان با رهنما و قطب نمای که کارمل عزیز به ما گذاشته است به پیش روید.

همرزم شما حیدری از شهر کابل به نماینده گی از کادرها و فعالان ح.د.خ.ا. از شهر کابل


 

 

 

        

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org