چهارشنبه، ۱۹ فبروری ۲۰۱۴

مصاحبه «اصالت» با رفیق محمد طاهر نسیم:

درباره انتخابات ریاست جمهوری!


محمد طاهر نسیم

 

مدت سه ماه پیش، سایت «اصالت» سوال های را در رابطه به "پروسۀ انتخابات" ریاست جمهوری افغانستان به منظور دریافت جواب های لازمه ارسال نمود. اما به نظر من مطابق به شرایط وقت ضرورت نبود که درباره پروسه مسخ شده مفصلاً صحبت نمود. و به شکل فشرده تبصره ای به عنوان (گفتار کوتاهی در رابطه به: پروسۀ مسخ شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان) ارایه، منتشر گردید.

اکنون که تقریباً مدت پنجاه روز تا "انتخابات" باقی مانده است، و به ملاحظه میرسد که فعالیت های گویا تبلیغاتی انتخابات شکل ریا کارانه، عوام فریبانه، جعل و فریب کاری و سنگ اندازی در تاریکی؛ غرض مغشوش و منحرف ساختن اذهان عامه توده های وسیع مردم، اوج و شدت گرفته است، و ابعاد وسیعی را در موضعگیری های واضحاً ضد ملی و بر خلاف نورم های حقوق بشر و پرنسیپ های دموکراتیک را احتوا کرده است، ایجاب مینماید که به سوال های «اصالت» جواب گفته شود و ماهیت این پروسه دقیقاً برملا، و جلو خم و پیچ های قلّابی گرفته شود، و زحمتکشان ستمدیده، از ان آگاهی درستی یابند.

 *     *    *

سوال: لطفاً شما به حیث یک دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی، چه برداشتی را از پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دست آورده اید؟

جواب: نمیتوان نمایشها، و صحنه بازیهای کنونی را که در ریا کاری مناظره ها، میز های مدور، دیالوگ ها، مصاحبه ها، و گفتگو های رنگارنگ، فریب و دغل کاری، و نشست های پیوسته به موضعگیری های دیماگوگی، جعل بافی، کجروی ها و طرحهای دروغین را به منظور پایمال سازی حقایق و واقعیت ها و دوری جستن از مطالبات و نیازمندیهای عمده توده های وسیع مردم در دهات و شهر ها انتخابات نامید! خلق های افغانستان به زنده گی بهبود و انکشاف یافته اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ایجاد و تحکیم حاکمیت ملی و پایه های ثبات و امنیت و رهائی وطن از قید اسارت اشغالگران نظامی خارجی و مزدور های حلقه به گوش وابسته به آنان، حراست و حفاظت استقلال و استکمال تمامیت ارضی، متوقف ساختن مداخلات، تخریب ها و دهشت افکنی های گوناگون، و فعالیت های مافیایی چندین ملیتی بین المللی، و شبکه های وسیع استخباراتی و جاسوسی کشور های مختلف، تولید و تجارت مواد مخدر، قاچاق بری، فساد همگانی، ترور و اختناق، چپاول و غارتگری، به شکل دائم چشم امید بسته اند.

چنین تحولات بنیادی در تحکیم پایه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که مطابق یک پلان ملی و دموکراتیک میتواند اجرا و عملی شود، با هویت چنین "کاندیدان" آدمکش حرفوی، مافیایی، اجیران وابسته به ارگان های اطلاعاتی و استخباراتی خارجی، عقب گرایان ارتجاعی و دکان داران سیاه مذهبی، ثروتمندان جنگی غارتگر و چپاولگر، تاجران و معامله گران احتکارات نامشروع و غیرقانونی به هیچ وجه تطابق ندارد و نخواهد داشت!

سوال: درباره مشخصات کاندیدان بهتر خواهد بود، توضیحاتی بیشتری ارائه گردد؟

جواب: آیا کاندیدان تنظیم های به اصطلاح "جهادی" آدم کشان حرفوی نبوده اند؟ و مسئولیت صحنه های ترور، قتل، و شکنجه را نداشته اند؟ آیا آنانی که خود را به ملیت بزرگ در افغانستان منسوب ساخته اند، متحدان دیروز "طالبان" جنایت پیشه نبوده اند، و آنان را به رسمیت نشناختند، و امروز پشتیبانی "حرکت انقلاب اسلامی" و حزب سید منصور نادری و محاذ ملی را برای خود کمائی نکرده اند؟!

آیا کاندیدانی نیستند که اکنون به پول نهاد های استخباراتی خارجی تمویل و سازماندهی میشوند؟! آیا تخریب مؤسسات عام المنفعه، مؤسسات برق و تلفن، و رهزنی ها جنایت شمرده نمیشود؟ و جمع آوری ثروت از تولید و تجارت مواد مخدر، قاچاق بری، جعل کاری و تجارت خرید و فروش اسلحه، تمام این جنایات با موضعگیری دفاع از منافع ملی، تعادل و تناسبی دارد؟! آیا رای دهنده گان توسط "کاندیدان" خریداری نمیشوند؟! دعوت ها و مهمانی های شبانه روز صورت نمیگیرد؟! آیا انجو ها و نهاد های به اصطلاح "غیردولتی" خارجی و به ویژه آمریکائی در سمت دهی چگونگی سیر "پروسه انتخابات" نقشی ندارند؟!

آیا استفاده از جعل کاری، رشوه، تهدید و زور گوئی، فشار های قومی محلی، نژادی و مذهبی، جریان ندارد؟! آیا کمیسیون "مستقل" و کمیسیون بررسی "شکایات" استقلال وظیفوی و پاکیزه گی خویش را، مورد رعایت قرار داده اند؟! این بود فشرده ای از مشخصات "کاندیدان"!!

بهتر است این کاندیدان سیاه چهره و اندیشه پشت پرده شرم و ننگ پنهان و از مردم دور شوند!!

سوال: درباره رسانه های گروهی سمعی و بصری، که پروسه انتخابات را به شکل گسترده دنبال مینمایند، چه برداشتی دارید؟

جواب: وسایل اطلاعات جمعی افغانستان- در شرایط و اوضاع فعلی- اکثراً در وابسته گی، هماهنگی و همنوایی با روشهای هم ردیف خود در انحصارات سرمایه داری و در انجام وظایف عوام فریبانه خود در وارونه جلوه دادن واقعیت ها و پوشانیدن حقایق، بخواهند و یا نخواهند، در خدمت رسانی به جبهه خصمانه ضد دموکراسی و ضد اراده مردم، قرار دارند.

و در رابطه به "پروسه" انتخابات به ملاحظه میرسد که روش رسانه های گروهی بیشترین عرصه کار تبلیغاتی را به نفع "کاندیدان" سیاه چهره و اندیشه از راه گفتگو ها، دیالوگ ها، مناظره ها . . . و . . برای اینکه خود را در ختم چنین رسوایی ها تبرئه بخشند، چنین عبارتی را یادآور میشوند: "چیزی را که دیدید، یک اعلان بازرگانی بود!! یا جملاتی دیگری به همین مفهوم!

اهداف و مقاصد این رسانه ها جمع آوری پول و ثروت است، ولو به وسیله تخطی از اصول و نورم های ژورنالیستیکی، و پایمال کردن پرنسیپ های آزادی فکر و بیان، حیثیت و اتوریته عرصه کار و مسئولیت مطبوعاتی، باشد!

سوال: نقش نیرو های ملی و دموکراتیک در این پروسه؟

جواب: نیرو های ملی و دموکراتیک با تأسف از لحاظ ترکیب و ماهیت سازمانی و مرامی، وسایل و میتود های فعالیت نا همگون خود، و عدم روشن بودن برنامه کاری شان، و تزلزل اندیشه و ایدئولوژی، نتوانستند تعادلی در تطابق با ایجابات و شرایط کنونی اوضاع و راه های شرکت فعالانه و مثبتی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و در انتخابات و غیره بدست آورند. و برای اینکه گویا بتوانند جنبش وسیع همگانی به وجود آورند، خود را در دامن مخالفان و ائتلاف با گروههای مذهبی و ارتجاع سیاه و عقب گرا انداخته اند و در نتیجه در حالت انزوا و دور از میدان مبارزه و نبرد قرار گرفته اند.

سوال: به نظر شما این پروسه چگونه باید آغاز و جریان می یافت؟

جواب: با موجودیت و تسلط و حاکمیت خارجی و اجیران دست نشانده که تمام نهاد های مقننه، اجرائیه و قضائیه نیز به آنان وابستگی کلی دارد و تمام آزادی ها و حقوق دموکراتیک مطابق به اراده و منافع آنان میچرخد، کدام وسیله ای برای اجرا و تحقق منافع ملی و نیازمندی های خلق های افغانستان با استفاده از میتود های دموکراتیک منجمله در پروسه انتخابات ولو به شیوه لیبرال بورژوازی آن، امکان پذیر نخواهد بود!

با دستیابی به آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و ایجاد حاکمیت ملی و دموکراتیک دور از هر گونه مداخله، دهشت افکنی، و تخریب کاری، فضای مناسب برای فعالیت های آزاد، ساختار و اعمار وطن، مطابق با منافع ملی و امیدواری های دیرینه خلق های با هم برادر افغانستان متوازن با استراتیژی تحولات کنونی و آینده تحقق می یابد.

سوال: از راه کدام وسایل میتوان به چنین اهداف رسیده گی نمود؟

جواب: یگانه راه سالم، عملی و ثمر بخش مطابق با قانونمندی تحولات زنده گی و جامعۀ افغانستان، ایجاد یک تشکل نیرومند، مجهز با اندیشه مترقی، تحول پذیر، قاطع و توانا دارای برنامه روشن و واقعبینانه به منظور رهبری و سازماندهی مبارزه جنبش رهائی بخش ملی و دموکراتیک، غرض بسیج ساختن تمام نیرو های ملی و دموکراتیک، ایجاد حاکمیت ملی، و گام گذاری به سوی تحقق استکمال وحدت ملی، تمامیت ارضی و تحکیم استقلال و اجرای تحولات بنیادی کنونی و بعدی در کلیه عرصه های زنده گی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فکری، و ساختار افغانستان نوین پایدار نظامی دفاعی و امنیتی با ایجاد نهاد های مقننه، اجرائیه و قضائیه اش دور از هر گونه تسلط، مداخله، تخریب کاری و دهشت افکنی، و بنیان گذاری جامعه پیشرفته فارغ از ظلم و ستم و اختناق و استثمار.

سوال: تحقق چنین اهداف چه مدتی را دربر خواهد گرفت؟

جواب: ماهیت هر مبارزه و نتایج آن به شرایط ، اوضاع و تحولات مسیر تاریخی زنده گی، و نیرو های محرکه جامعه، قدرت و توانائی و ماهیت سازماندهی آن ارتباط میگیرد. کدام زمان و سرحدّ معینی و مشخصی وجود نخواهد داشت. عرصه مبارزه و ابعاد آن کلّاً از تصورات تخیلی و غیبیات دور است و کدام وابستگی به آن ندارد. قانونمندی دیالکتیکی تکیه گاه عمده روند مبارزه است!

سوال: و سالهای طولانی را دربر خواهد گرفت؟

جواب: راه مبارزه کوتاه نخواهد بود . . باید ادامه داد، با باور اینکه همیشه راه های دشواری و خم و پیچ های گسترده ای را باید پیمود! ثمرات مبارزه بارش بارانی از آسمان نیست. فعالیت راستین، قاطعیت و خلاقیت انسان است!

شرایط و اوضاع پی هم تاریخی، طرز شیوه پیکار انسان ها، نقش خود را در تسریع و یا عدم آن، ایفا مینمایند!

سایت «اصالت»:

رفیق نسیم گرامی از آماده گی شما در این مصاحبه ابراز سپاس و امتنان مینماییم.

-         تشکر. بیش از مسئولیت تاریخی خود به منظور روشن ساختن حقایق برای توده وسیع مردم، چیزی بیشتری انجام نداده ام. با آرزوی انتشار آن. با عرض معذرت

-         محمد طاهر نسیم

15-02-2014

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org