یکشنبه، ۲ جنوری ۲۰۱۱


عبدالولی (سمنـــــــــــــــــــــدر)
 

 

گشایش راههای اشـــــــــكاشم و شغنان

 

قبل از اینكه خدمت شما چند نكته در مورد راه های ولسوالی های اشكاشم شغنان و خصوصاً راهی یكی از قریه هـای بزرگ ولسوالی اشكاشم ولایت بدخشان كه در ابتدا به ابتكار كدام اشخاص و كدام موسسات راه اندازی گردید و در كدام ســـال این پروژه آغاز بكار نمود آغاز كنم یادآور میشوم که در سال آغاز این پروژه خونین برای مردم ولسوالی اشكاشم ومردم قریه غاران ولسوالی اشكاشم تعدادی زیادی از هم میهنان ما دراین راه جان های شیرین خودرا از دست داده اند. من به این شهدای پاك و رضاكاران وطن و به روان پاک تمام این شهدا كه میخواستند برای مردم و وطن خویش این راه را بگشایند و این آروزی بسیار بزرگ شان بود كه اگر جان شان را هم از دست بدهند راه ولسوالی اشكاشم با ولسوالی شغنان را پیوست می نمایند درود فرستاده و از خداوند متعال بهشت برین برایشان میخواهم و به خانواده های عزیز و به بازماندگان شان از خداوند متعال صبر جمیل میخواهم.

گشایش راه های ولسوالی های پامیری و اشكاشم ولایت بدخشان به ولسوالی شغنان را برای تمام مردم ولایت بدخشان و مخصوصاً برای مردم ولسوالی های پامیری، اشكاشم و شغنان تبریك می گویم. ایجاد كار این پروژه توسط موسسات در سال (۱۳۸۶-۰۱-۲۰ ـــــ ۲۰۰۷-۰۴-۰۵) شروع بكار نموده و جوانان دلیر و باغیرت این دیار كنار رود خانه های دریا آمو هم با همكاری موسسات خیریه كه در این ولسوالی ها و بعضی شان در مركز ولایت بدخشان بودند آغاز بكار نمودند میخواهم با استفاده از فرصت یادآوری از موسساتی نمایم كه این پروژه را از نگاه مالی كمك نمودند و بعضی اشخاص كه در سطح رهبری دولت بودند و واقعاً میخواستند و خوشبین این بودند كه باید این راه ولسوالی اشكاشم از طریق یكی از قریه های این ولسوالی بنام غاران آغاز شود و به ولسوالی شغنان ولایت بدخشان پیوند گردد ولی كسانی بودند از دولت مردان وقت و اكنون هم شاید وجود داشته باشند كه به گشایش این راه خوشبین نبودند و حالا هم خوشبین نیستند. موسساتی كه در بخش مالی این پروژه با مردم این دو ولسوالی كمك كردند عبارت بودند از موسسه های GTZ و .AKF من بسیار تشكر میكنم از این دو مــــــــوسسه خیریه از آنجایی كه من خودم معلومات  در مورد این دو موسسه دارم این دو موسسه تنها در این پروژه ابتكار خود را نشان نداده بلكه در سطح تمام ولایت بدخشان و دیگر ولایات بسیار پروژه های را انجام داده اند مگر من بسیار قدر دانی می كنم به نماینده گی از مردم این دو ولسوالـی پامیری ولایت بدخشان و هم چنان از موسسـه محترم آغاخان به نام شبكه انكشافی آغاخان که این موسسه سالیان بسیار پیش در خدمت تمام مردم ولایت بدخشان بوده و كمكهای بشردوستانه خویش را به مردم این ولایت در وقت مشكلات با این مردم همكاری های خویش را انجام داده است و هم چنان در این پروژه شبكه انكشافی آغاخان در پروژه گشایش این راه نقش مهم را بازی نموده است به غیر از این موسسه دیگر نه دولت و نه كدام موسسه حاضر بوده كه به این مردم و این پروژه بزرگ و خدمت برای مردم از نگاه مالی كمك نمایند اگر موسسۀ شبكه انكشافی آغاخان نباشد در این قسم پروژه ها به این مردم هیچ كس کمک نمی کند. از طرف دیگر برای این مردم مظلوم اصلاً هیچ كمك بنیادی و یا كدام پروژه از طرف دولت آقای حامد كرزی تا به حال صورت نگرفته است و بالای این مردم مظلوم هر كس از همان زور مندان و تفنگ سالاران حكومت میكردند و مردم بیچاره دیار کنار دریای آمو یعنی ولسوالی های پامییری ولایت بدخشان نه تنها در آنزمان های پیشین بلكه در حال حاضر بعضی از آن زور مندان تا به اكنون بالای این مردم مظلوم كه آنها می فهمند كه از دست این مردم هیچ چیزی ساخته نیست بالای آنها حكومت میكنند و این مردم مظلوم هم نا چار از این حاكمان پیروی میكنند و به آنها احترام دارند اما متاسفانه دولت آقای كرزی برای این مردم حتا یك پست ولسوالی و یا كدام پست بلند دیگری را در اختیار ایشان در این ولسوالی ها با وجود اینكه این مردم در دو دور انتخابات ریاست جمهوری كه در كشور دایر گردید بیشتر مردم این ولسوالی ها پامیری رای خود را به جناب آقای حامد كرزی داده اند اما كدام توجه در مورد آن مردم صورت نه گرفته است اما همین موســسـات آغاخان هستند كه به این ولسوالی ها مساعدت می كنند نا گفته نباید گذاشت نه تنها موسسات آغاخان در ولسوالی های پامیری ولایت بدخشان كمك نموده است بل با تمام مردم این ولایت همكاری های بیشتر نموده است. اگر در زمان حكومت آقای پروفیسور استاد برهان الدین ربانی در سالهای (۱۳۷۷ ـــ۱۹۹۸) نظر اندازی كنیم اگر دفتر فوكس خیریه آغاخان نمی بود احتمالاً كه تمام مردم بدخشان افغانستان و مردم بدخشان تاجكستان جانهای شیرین خویش را از خاطر گرسنه گی از دست میدادند در آن زمان از طریق مرز تاجكستان و دیگر مرز های بین المللی به مردم رنجدیده و ولســـــــــــوالی های فقیر پامیری ولایت بدخشان و ولایات دیگری افغانستان كمك می كرد از قبیل (آرد روغن البسه وغیره) كه برای هر فامیل به اندازه بیش از نیازشان كمكهای بشر دوستی می نمود و همچنان سپاسگزاری میكنم از جناب آقای سید عمران ولسوال و دولت مرد همان زمان ولسوالی اشكاشم ولایت بدخشان كه در آن زمان ایشان بالای كار این پروژه خیلی ها توجه داشتند و بالای همین موسسات ذكر شده فشار می آورد تا اینكه این پروژه به اتمام رسد ایشان هر روز از هر موسسه موتر درخواست میكردند و از كار این پروژه بازدیدی به عمل می آوردند ولی از دولت مردان دیگر همان ولسوالی ها و یا از مركز ولایت بدخشان به این پروژه كدام كمك صورت نگرفته است اینجانب ضروری میدانم تا اینكه یادآوری كنم از شهدای این راه كه ولسوالی اشكاشم را با ولسوالی های دیگری بدخشان وصل میكند یك بار دیگر به یاد برادران و عزیزان این دیار میاورم كه عبارتند بودند از (شهید خلیقه سید شریف)، (شهید شیر محمد) اینها كسانی هستند كه در این راه به خاطر مردم مظلوم خود جان های شیرین خویش را از دست داده اند ولی یك یادآوری میكنم از آن شهدای كه در معدن لعل قریه غاران ولسوالی اشكاشم از سوی افراد وحشی به قتل رسانیده شده اند به روح پاكشان درود فرستاده و ازخداوند متعال برای شان بهشت برین و برای اعضای فامیل های شان از خداوند متعال صبر جمیل استعدا مینمایم و به قاتلین ایشان كه موجود میباشند ومردم بیچاره از ترس آنها هیچ چیز گفته نمی توانند خداوند متعال جزا بدهد و هم چنان (شهید شیر محمد ولد لشكر بیك در ماه میزان سال (۱۳۸۷ش ــــــ ۲۰۰۸ م) در یك حادثه بسیار ناگوار كه در این پروژه همراه با مرحوم سید شریف یكجا كار میكرد در هنگام انفجار دادن سنگهای بزرگ از این راه و دور انداختن آن به رود خانه دریای آمو این جوان دلیر را به طرف دنیای دارالبقا می كشاند و شهید گرامی و یادش بخیر شیر محمد شهید جام شهادت را می نوشد جایش خالی است و یادش گرامی باد. از خداوند متعال برایش بهشت برین و برای بازماندگانش از خداوند متعال صبر میــــخواهم و یــــــاد این شـهید را همیشه گرامـی داشـته باشــــــــــــــــــند.) (شهید خلیفه سید شریف ولد خلیفه قباد در ماه ثور سال (۱۳۸۸ ش ـــــ۲۰۰۹ م) در یك حادثه ناگوار توسط موتر سایكل به دریای آمو فرود رفت و جام شهادت را نوشید بالاخره ختم این پروژه در سال (۱۳۸۹ ۰۹ ۲۶ ش ـــــ ۲۰۱۰ -۱۲ ۲۰ م) به اتمام رسید).

اســــــــــــم نویسنده: عبدالولی (سمنـــــــــــــــــــــدر)

آدرس: اشكاشــــــــــــــم بدخشــــــــــــان

مورخ: (۱۳۸۹ ۱۰ ۰۷ ـــــــــ ۲۰۱۰ ۱۲ ۲۸ )

ساعت: ۱:۰۰ بجه، زمان: سه شنبه شب

ایمل: abdulwali_201042@yahoo.com

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org