سخنرانی تاریخی رفیق ببرک کارمل در پارلمان سلطنتی

قسمت اول

 

قسمت ۲

 

 

 

www.esalat.org