یکشنبه، ۱۱  اپریل ۲۰۰۸


امین الله مفکرامینی از ایالت منی سوتای امریکا

بمناسبت روز اقدس مادر، بهترین تبریکات خود را بمادران داغدیدۀ میهن عزیزم افغانستان و بالنوبه بجمیع مادران گرانقدر بهرجاییکه اند تقدیم میدارم و دراین روز خجسته همه آرزوهای نیک شانرا برآورده و شگوفان میخواهم و ضمناً قطعه شعری را که بنام روز مادر سروده ام به خدمت شما مادران عزیز تقدیم میدارم.

روز مادر

                       مبارک باد بر تو مادر، روز اقدسی مادر

                                                 گرامی تر نباشد چون روزی بتاریخ بشر

                       تو زادی پیامبر و زاهد و عالم و خردمند

                                              بشیرۀ جان پروردی و غمخوری بخون جگر

                       نخفتی شبها و نجنبیدی به پهلوی دیگر

                                                   که آسیب نبیند آن لولوی نابی پُر گهر

                       برخسار زیبا، داغ پیری و سرو گشت کمان

                                                 تا بقامت سرو شد نوردیده و گشت پُرثمر

                       ولی افسوس ادا گشت حق نمک و رنج شب و روز

                                                 مادران شد دیده و دل بخون، ز لختان جگر

                       یکی دین و مذهب و سنن گفته اذیت نمودند

                                            دیگری دست و پایت بست که اینست خیر و شر

                       نمک نشناسان ندانستند بهای مادران

                                              تلف شد حقوق یکسانت بقوانین ساخت بشر

                       ولی فرزند آگاهت بشکند فرهنگ کهنه

                                                    دهد آنچه خدا یکسان داده بر ابوالبشر

                       مفکر سر تعظیم خم میکند بپای همه مادر

                                                که بتوصیفش کم آید رنگ قلم ز آب بحر

 

یازدهم ماه می ۲۰۰۸

 

  

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org