ناهيد صديق علومی
    مدير مسوؤل مجله بانو

 

همه گان ميدانيم که قشر زن از بدو پيدايش تا کنون در بسا نقاط جهان با ظلم ها و اشکال گوناگون از ستم های خانواده گی تا اجتماعی و طبقاتی دست و پنچه نرم کرده و همزمان برای رهايی از ستم و دستيابی به حقوق خود مبارزه نموده و مي نمايد.

در درازنای تاريخ در کنار زنان پيشگام جهان، دهها، صدها و هزاران زن پيشاهنگ نامدار و گمنام کشور ما در راه آزادی و رهايی زنان از ستم قرون حماسه آفريده و ثبت تاريخ گرديده است.

هشتم مارچ روز فرخنده و تاريخيی است که ياد آور روز های مبارزه و قربانی صد ها زن بخاطر آزادی و رهايی از ستم و اسارت مي باشد. هشتم مارچ روز پيکار عادلانه زنان عليه ستم سود سرمايه، بی حقوقی و بی عدالتی، روز عقد پيمان مشترک زنان برای کسب حقوق، روز ندای برابری حقوقی با مردان، روز مبارزه به خاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی، روز شناسايی هويت و شخصيت زنان و روزی که ندای صلح طلبانه زنان را به گوش جهانيان می رساند.

اما بياييد که به مناسبت اين روز تاريخی آموزه ها و اندوخته هايی از سهم دسته جمعی و مشترک زنان و مردان را که برای رهايی و آزادی به راه انداخته شده است برشماريم و بدان انتقادی مکث نمايیم.

- کار قلمی و نگارشی ما در مجله بانو، صفحه فيس بوک، سايتها و محافل فرهنگی و ادبی در رابطه به روند حق طلبانه زنان افغانستان به چه منوال است؟ آيا اين همه بسنده و کافی خواهد بود؟ آيا در اين کار همه زنان توانمند، نيمی از زنان و يا چند فرهيخته زن مسوؤل و متعهد سهم گرفته است؟

طوری که همه ميدانيم کار مطبوعاتی و نشراتی يکی از مبرم ترين وسايلی است که ميتواند ما را قادر به دفاع از حقوق، آزادی و رهايی زنان گرداند، از خود می پرسيم که عرضه خدمات فرهنگی ما آيا ميتواند جوابگوی نياز های مبرم و حاد کنونی باشد؟

- مسأله ايجاد روابط زنان بيرون مرز به داخل افغانستان در چه سطح است؟ آيا توانسته ايم از زنان داخل کشور پشتيبانی و حمايت لازم نمايیم؟ تبادل فرهنگی ما چه گونه است؟

-  مسأله آموزش کلتور و فرهنگ ملی افغانها بخصوص زبان مادری در ميان کودکان مهاجران افغان چه گونه است،آيا ما توانسته ايم دختران جوان را در عرصهء کارهای فرهنگی و اجتماعی جلب نمايیم؟

در نهايت:

صدا و ندای زنان کشور ما تا چه حد توجه جامعه جهانی را بخود جلب نموده است؟

کمپاين هايی را که راه اندازی  نموده ايم آيا کافی اند؟ کمپاين {تفکر، تحرير و عمل، کمپاين رای دهی در انتخابات آينده رياست جمهوری و دهها کمپاين حمايتی از حقوق زنان تا چه حد مؤثر بوده و چه دستاوردهايی از آن داشته ايم.

البته اين ها همه وظايف، آموزه ها و اندوخته هايی اند که به بهانهء هشتم مارچ مطرح و اجرای آن را در تمام سال در برابر خويش قرار خواهيم داد.

زيرا يکی از مزايای روز جهانی زن پيش کشيدن مطالباتی است که بتواند زنان را بسيج نمايد.

در مرحلهء کنونی که برگی ديگری از تاريخ در افغانستان ورق زده شده است جا دارد که در کنار مطالب ياد شده که از زمرهء کارهای روتين مجله بانو {ناشر انديشه های زنان افغانستان در اروپا} می باشد، چند مطلب ديگر را نيز در راستای حمايت از حقوق و خواسته های زنان طرح و تحقق آنرا در برابر خويش قرار دهيم؛

 وارد آوردن فشار اجتماعی و مدنی بالای حکومت وحدت ملی و اپوزيسيون مسلح در موارد آتی:

- حراست از ارزشهای دموکراتيک قانون اساسی افغانستان در عرصه حفظ حقوق اساسی زنان که در نتيجه معاملات سياسی و زد و بند های سياسی و مصلحتی پايمال شده است.

- کشانيدن و وادار ساختن نيروهای درگير به عدم خشونت عليه زنان.

- حمايت از حاکميت قانون و حکومت داری سالم به جای انارشی گری و لجام گيسخته گی ها.

- وادار ساختن حکومت در رعايت کنوانسيون های بين المللی از جمله کنوانسيون منع انواع خشونت و تبعيض عليه زنان.

- سهم دهی مساوی و عملی زنان در پروسه های قدرت، صلح و تشنج زاديی.

- اجرای تعهداتی که در پلاتفورم های انتخاباتی مطرح گرديده و بر اساس آن مردم و به ويژه زنان در صندوق ها رای ريخته اند.

همچنان:

دست يافتن به عدالت اجتماعی و ايجاد فضای آزاد سياسی در کشور مستلزم آنست تا در قدم نخست حقوق مساوی زن و مرد رعايت شود و زنان دوشادوش مردان در عرصه های سياسی و اجتماعی سهم متبارز داشته باشند.

چنانچه گفته اند:

" درجه پيشرفت يک جامعه با درجه آزادی زنان در جامعه سنجيده ميشود!"

از جانبی بايد هوشدار داد که نيروهای افراطی با درک اين مطلب برای عقب راندن جامعه و تحکيم نظام سياسی پوسيده خود گام به گام، آزادی و حقوق زنان را لگد مال و سعی مي نمايند که برده گی زنان را تحت بهانه سنت ها و رسوم مُسجل سازند.

اما باور کامل داريم که جنبشها و حرکت های اجتماعی و فرهنگی زنان ميتواند، صف مقاومت لازم را در برابر ارتجاع  و افراطی گری تشکيل و در برابر آميال شوم آنان موانع جدی ايجاد نمايد.

صف متحد و يکپارچه ما بهترين جايگاه دفاع از حقوق، مطالبات و منافع قشری زنان است.

به توفيق خرد

***

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org