زبیر شیرزاد

 

 سالروزِ تولدِ خجسته

680xmps

صحبت از تولد است، تولد از مردِ توانا و رهبرِ گرانمایه؛

حرف از تولد است، تولد از انسان بزرگ، معلم و رهنما؛

سخن از تولد است، تولد از رهبرِ زحمتکشان افغانستان؛

سر و صدا از تولد است، تولد از مردِ زمانه، که در برابرِ بی عدالتی، ظلم و استبداد شایسته رزمید؛

تجلیل از تولد است، تولدِ آن محصل با هوش، تیزهوش، پُرشور و انقلابیی دهۀ چهل که با منطق قوی و صدای رسا، پُرشور و دلپذیر بدون هراس سخن گفت، شعار داد، رزمید و بهترین فرزندان آگاه وطن از همه طبقات و اقشارِ کشور را به دور خود جمع کرد و مبارزۀ طبقاتی را بخاطر رنجهای بیکران مردم رنجدیده و زحمتکش بخاطر اهدافِ شریفانه شان آغاز نمود و درین راه مردانه وار با زمزمه ی سرودِ میهنی به پیش رفت. حوزه هارا ایجاد کرد، مارش نمود و اهدافِ شوم استبداد را به مردم غیور، با وقار، فقیر، ولی با همت – به کارگران، دهقانان، روشنفکران وطنپرست، مامورین منور، اهل کسبه و زنان تحتِ ستم وطن چه در حوزه های انتخاباتی چه در مارش و میتینگ و چه در پارلمان حکومتِ فاسد یکایک افشاء نمود. اوضاع کشور را دقیقاً در نظر گرفت و راه برونرفت را به مردم پیشکش نمود، و به طور نمونه لقمه نان خشک را، که خوراکِ اکثریتِ مردم فقیر بوده، به جناب صدراعظم منتخب حکومت مستبد پیشکش نمود. در این راه درد و رنج را پذیرفت، ولی از افشاء گری چهرۀ نظام مستبد و ظالم و بدنام اباء نورزید، چه زیبا نوشت، که از نوشتن عالمانه و رهنمودی اش، چه از طریق رسانه ها و چه در صحبت ها در حوزه ها آموختیم، و در بین توده ها رفتیم و به توده ها چهرۀ نظام مستبد را تشریح نمودیم و از بین توده ها بهترین فرزندان را در راه مبارزه بسیج نمودیم.

حرف از تولد است، تولد از انسانِ آگاه و دوستِ زحمتکشان؛

صحبت از تولد است، تولد از شخصیتِ بزرگِ سیاسی، که بخاطر تحقق آرمانهای زحمتکشان در ایام جوانی به زندان رفت و در آنجا چون فولاد آبدیده شد. در زندان با دیگر وطنپرستان با شهامت، چه به نماینده گی از یک سازمان سیاسی و چه به شکل شخصیت های مستقل و انقلابی که از طرف حکام مستبد زندانی شده بودند معرفت حاصل نمود، و با آنها نظریات معقول خویشرا تبادله ساخت. از آنها، از محیط زندان، از زندانبانان ظالم آموخت.

حرف از تولد است، تولد از انسان شجاع و دلیر، که در زندان با شخصیتِ نهایت ارجمند، شخصیتِ ملی و سیاسی، استاد میر اکبر خیبر، این شهید راه حق، آزادی و عدالت اجتماعی، آشنا شد. با او قول داد که مبارزه را باید ادامه داد. آن شهید نامدار وطن تا آخرین رمق حیات خود با زحمتکشان باقی ماند و در این راه جام شهادت نوشید.

سخن از ناجی زحمتکشان است، که همیشه با اصول زیست و از خود اصول و مکتب فکری به ما به میراث ماند.

حرف از تولد است، تولدِ انسان همرزم خلقهای مترقی جهان؛

رفیق عزیز، تو نتنها بخاطر وطن محبوبت و مردم زحمتکش ات رزمیدی، بلکه از حقوق حقه ی ملتهای تحتِ ستم دفاع کردی و پشتیبانی عام و تام خویشرا در رهایی آنها از ظلم و ستم اعلام داشتی.

رفیق و رهبر ارجمند، ثروتت همان مکتب فکری ات میباشد، ثروتت همان زیستن در اصولت میباشد، ثروتت مردم وطنت و دوستی ات با مردم وطنت میباشد و ثروت ات ما رهروانت هستیم، در راه اصولیت رزمیدی و علیه انحرافات مقاومت کردی. افتخار به شما رهبرِ محبوب که هیچ نوع دارایی منقول و غیرمنقول به خانواده و بازمانده گانت به جا نگذاشتی. تو پاک بودی، پاک و تمیز و شفاف زیستی و رزمیدی، تو انسان بزرگ سیاست و نبوغ بودی.

بلی، حرف از تولدِ کارمل عزیز است.

رفیق عزیز، خوشا به حال شما که به صداقت و ایمانداری، پاکی و دوستی شما نتنها پیروان مکتب فکری ات، بلکه دشمنان دیروز مکتب ات به پاکی و صداقت ات افتخار می کنند، و در مجالس خویش از پاکی و صداقت شما مثال می آورند. از این چه افتخار بزرگ و سرمایۀ فراوان است که از برکت پاکی و صداقت ات ما سربلند در بین جامعه و مردم حرف می زنیم و زنده گی می کنیم.

صحبت از تولد است، تولدِ آن بزرگمرد و آهنین که در برابر استبداد و توطئه های محیلانه سرسختانه رزمید، مقاومت کرد، و شرافتمندانه علیه انحراف قرار گرفت. از اصول، از حقوق مردم مظلوم و غیور وطن دفاع کرد و نه به دولت های مستبد نه به ارتجاع و امپریالیزم تسلیم شد. مبارزه کرد و به ما به مثابه معلم درس متانت، وفاداری و مردانگی آموخت.

صحبت کردن و حرف زدن و نوشتن در موردِ همچو مبارز، این قلم عاجز است، ولی وجدانم اجازه نمیدهد آن چیزی که در توان دارم و تو شایسته ی آن هستی ننویسم. می نویسم، تا باشد که درین راه دین حزبی و وطنی ام را ادا کرده باشم.

رفیق و رهبر عزیز! در مورد شخصیتِ والایت نسلهای آینده قضاوت بهتر تر خواهند کرد. تو رهبرِ شایستۀ ما هستی، فراموش نخواهم کرد که تزلزل در عقیده و در راه زحمتکشان را خیانت تلقی میکردی.

رهبر عزیز، عزیز و عزیزتر از همه شایسته ی رهبر گفتن داری.

سخن از تولد است، تولدِ آن مبارز نستوه که یکسو در برابر حکام مستبد رزمیدی و از سوی دیگر در برابر عناصر فرصت طلب، ابن الوقت و منفعت جو. در درون حزب مقاومت کردی، مقاومت و رزمیدنت به معنی دفاع از اصولیت بوده. هرگز و هیچ وقت مبارزه اصولی ات فراموش ما و نسلهای آینده نخواهد شد.

رهبر عزیز، میدانم که عناصر فُرصت طلب و بی عقیده چه قبل از انقلاب و چه در ایام انقلاب و چه بعد از مرحله نوین آن چه نبود که علیه تو و حزب ات انجام ندادند. ولی شما رهبر گرانقدر هوشیارانه پیروانت را رهبری نمودید و سالم و سربلند پرورش دادید.

رفیق عزیز، ما و نسلهای آینده که اُمید ما در بود و نبود حزب واحد ات بود و است فراموش نخواهیم کرد که انسانهای مزدور و بیگانه چه محیلانه کوشیدند تا حزب بزرگ ات را ضعیف سازند، ولی نتوانستند که مارا و حزب ات را منهدم سازند.

رفیق عزیز، هیچ معامله گران-  جعل کاران و دروغ پردازان و فُرصت طلبان تاریخ دیروز، امروز و فردا نمیتوانند به شخصیتِ والایت صدمه برسانند.

کارمل عزیز، این تو بودی که حتی انسانهای گمنام را نامدار ساختی و در رشد شخصیت های شان شب و روز تلاش ورزیدی و هرگز خسته نشدی و حتی عده ی را به بلند ترین مقام ها و مدارج رساندی و بلاخره معدودی از فرزندان نیمه راه و جفاکار ناجوانمردانه علیه تو، علیه حزب تو، علیه اصولیت تو، علیه مکتب فکری ات قرار گرفتند، ولی بعد از مدتی چند چون "پادوهای تاریخ" یکایک از صحنه ی سیاست به دور انداخته شدند. یقیناً آنهاییکه علیه تو و علیه حزب ات توطئه ها را سازمان دادند شرم ابدی تاریخ را به خود کمایی کردند.

کارمل عزیز، یقین داشته باش در قلوب زحمتکشان جای خاص داری. شاگردان مکتب فکری ات پرچم مبارزه را در بدترین شرایط بر زمین نگذاشته و در اهتزاز نگهه داشتند.

هشتادمین سالروز تولد کارمل بزرگ را به تمام هموطنان عزیز، روشنفکران وطنپرست، کارگران و دهقانان و کلیه زحمتکشان کشور، به دوستان شخصی کارمل عزیز، به فرد فرد فامیل معزز و محترم اش، به شما رفقای مبارز در هرکجا که هستید مبارکباد میگویم و تجلیل از مناسبت این روز بزرگِ تولدِ همچو شخصیتها آرزوی ماست. میدانم که مبارزه دشوار است در راه مبارزه شاعری مبارز و انقلابی رفیق محبوب سنگر چه زیبا سروده است:

لاره ده اوږده اوږده

لاره لنډول غواړی

هر ډارن پری تلای نشی

کلک گوگل ټکل غواړی

رفقای عزیز،

خانواده چپ دیروز و امروز، روشنفکران وطنپرست، شخصیتهای مستقل و ملی بیایید به مناسبتِ هشتادمین سالروز تولد بزرگمرد در یک حزب سراسری جمع، متحد و یکپارچه شویم و راه مبارزین انقلابیون را ادامه دهیم، وقت گرانبها را ضایع نسازیم، زمان در گذر است.

بیایید سالروز تولدِ رهبر محبوب خویشرا به یک شور و شوق رفیقانه و با عظمت تجلیل نماییم، پیروزی در وحدت است!

کارمل عزیز، روحت شاد، آرام بخواب، یقین داشته باش، شما قافله سالاران مبارزه انسانی اگر جسماً با ما نیستید ارمان هر یک شما، راه شما زنده است، این راست است، انسان می میرد، رهبران می میرند، ولی کارنامه های شان جاودان باقی می ماند.

کارمل عزیز، اگر ما نتوانستیم فرزندان ما، و اگر آنها هم عاجز ماندند نسلهای آگاه آیندۀ نه چندان دور پرچم عدالت اجتماعی را به کوه های سربفلک کشیدۀ وطن ات، به هر فابریکۀ وطن ات، در هر مزرعه دهقان وطن ات، به قرا و قصبات وطن ات در اهتزاز بلند نگهه خواهند داشت و آرمانت که سعادت مردم شرافتمند ات است برآورده خواهد شد.

کارمل عزیز، یقین کامل داشته باش، مجموع بیانیه های شما رهبر گرانقدر اگر دیروز چند جلد بوده فردا نسل آگاه وطن از هر حرفت کتاب خواهد ساخت و بر هر حرفت سیمینار دایر خواهد کرد، آنروز دور نیست که بیانات ات کتاب سرمیز هر انسان آگاه و مترقی باشد، محافظین راه شما از ته دل راه شمارا ادامه میدهند، زیرا راه شما- راه عدالت اجتماعی، راه زحمتکشان است و از این راه هیچ وقت بر نخواهیم گشت و هیچ انحراف را نخواهیم پذیرفت. به طور تحفه :

 

چه د گلو دسته غواړی د اغزو سره اشنا شه

چه سیاست لره ور ډانګی په زندان کی زاولانو سره آشنا شه

 

به امید یک دسته گل بر مزارت،

680xmps

زبیر شیرزاد

 تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

   

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»