پنجشنبه، ۶ مارچ ۲۰۱۴

صدای زن صدای تاریخ است

نادیه کوچی

 

زمانیکه بشریت پا به هستی گذاشت زندگی را با تلاش ومبارزه آغاز کرد. و انسان که بخاطر زنده ماندن وامرار حیات خود در مبارزه با گرسنگی ومشکلات طبیعی دست وپنجه نرم میکرد، برای بدست آوردن نیاز مندی های حیاتیء خود به کار وحرکت نیاز داشت و در نتیجه کار وکوشش به دستاورد های اولیه مایحتیاج زندگی دسترسی پیدا کرد. که با تشکیل خانواده روابط اتنیکی روبه گسترش نهاد وانکشاف روابط خانوادگی روابط کاری را در پی داشت تا رفته رفته طوایف وگروهای انسانی در طیف وسیعتری شکل گرفت که در نتیجه آن، کار مشترک پیریزی گردید. تا دراین پروسه با رشد دستاورد های ابتدایی ورفع نیازمندی های اولیه گام های دیگری برای جستجوی بیشتر برداشته شد که زور مندان را از دیگران متمایز میساخت و تقسیم وظایف کاری گروهای انسانی به انقسام قشری وبعد ها طیقاتی منجر گردید از همین جاست که شیرازه کار مشترک از هم پاشیده ومفکوره تقسیم نعمات مادی بمیان آمد و با تمر کز دستاورد ها در میان انسان ها موقف های متفاوتی پدیدار گردید که با تبعیض، تعصب وتخالف همراه بود. به این ترتیب پس از دوره معین مادر سالاری، نخستین قربانی تعصبات وتبعیضات، قشر زن بود که در درازنای تاریخ از آن رنج برده است.

 از آن زمانی که پای استثمار ودست ستمگار بر علیه زن به پیش کشیده شد، صدای داد خواهانه وصدای مبارزه تاریخیء زنان در جهان طنین افگند واین مبارزه بخاطر نجات زن در ادوار مختلف تاریخ به اشکال گوناگون ادامه یافت. بنا بر آن نمیتوان تاریخ مبارزات زنان رنجدیده جهان را به یک یا دو قرن اخیر ویا یکی از سالروز ها همچون هشتم مارچ خلاصه ساخت. بلکه صدای داد خواهانه زنان آزاده جهان از همان آغاز در برابر ستمگری های ظالمانه زور گویان، کار فرمایان وآقایان متعصب وستمگر منحیث عکس العمل آزادی خواهانه جریان داشت وپرچم عدالتخواهی زنان در قله های شامخ تاریخ سراسر جهان در اهتزاز. مبارزات تاریخی زنان جهان در دوره های مختلف با این تفاوت که صدای مبارزه خواهی زنان در حدود صد یا یکنیم صد سال قبل بشکل منظم ومتشکل ودر چهار چوب نهضت ترقی خواهانه وجنبش جهانی زن تبارز یافت واین پروسه الی اکنون ادامه دارد. در حالی که پیشروان مبارزین راه نجات انسان وشیر زنان قهرمان و آزاده جهان را که در خاطره های تاریخ نام وحرمت جاودانگی دارند یاد آنها وتمام زنان قهرمان، آزاده ورنجدیده وپیشروان جنبش سراسری زنان جهان را گرامی میداریم، هم اکنون تو جه جهانیان را به صدای داد خواهانه زنان رنجدیده و آزاده افغانستان معطوف میداریم.

زنان مظلوم ورنجدیده کشور ما متا سفانه در زیر چکمه های خونین جباران متعصب ومیر غضبان دوره حجر در حالت جانکاه بسر میبرند. در چنین عصری که دانشمندان جهان فضا را به نفع انسان تسخیر می کنند در کشور عقب نگهداشته ما تا هنوزمشکل ابتدایی زنان در روی زمین حل نگردیده است. در چنین عصری که انسان نوین به انترنیت وتکنالوژی پیشرفته دسترسی دارد ودرین عصری که زنان در کشور های پیشرفته جهان همسطح مردان در مواقف، مدارج ومشاغل عالی قرار دارند، در کشور ما هنوز نیمی از پیکر جامعه یعنی زنان، کما کان در زیر شکنجه های قرون وسطایی وسیه روزی قرار دارند. در کشور ما که سر دمداران آن دم ازامنیت و آزادی می زنند، وجامعه جهانی را به کمک گرفته اند تا هنوز اکثریت زنان کشور از حقوق اولیه وآزادی ها وحق تعین سرنوشت خود محروم اند. متاسفانه اکثریت زنان کشور ما در شرایطی قرار دارند که جامعه عقب نگهداشته شده کشور ما شاهد بد امنی، قانون شکنی، بی عدالتی، فقر، جبر، ستم وزورگویی، جهل ومرض، فسادمالی واداری، وحتا سرکوب خونین قشرزن میباشد. در حال حاضر زنان رنجدیده کشورما چشم انداز روشنی برای حال و آیینده شان ندارند ودر بی سرنوشتی بسر می برند وافغانستان به زندان عمومی زنان مظلوم ورنجدیده مبدل گردیده است. البته هستند کسانیکه با تشکلات فرمایشی وتبارز جمعا مد های کلیشه یی آنهم در سالی یکبار با راه اندازی پر زرق وبرق، محافل روز جهانی زن را به نمایش میگیرند. ولی آنان باید بدانند که با این گونه نمایشات فرمایشی ومزورانه نمیتوانند وضع رقتبار زنان اکثریت جامعه را از نظر ها پنهان نگهدارند. مسلما این گونه نمایشات نمیتواندوضع زندگی رقتبار زنان را تغیر دهد.

یگانه راهی که برای زنان رنجدیده وبلا کشیده کشور ما وجود دارد هما نا کار ومبارزه علیه جهل وخرافات، ظلم وبی عدالتی بمنظور رهایی از چنگال خونین مرد سالاران بیرحم است ودر گام نخست تشکل زنان ترقی خواه وطندوست ومومنه های پاکنهاد کشور به دور سازمان سیاسی ترقی خواهانه وجنبش سراسری زنان این رهروان حزب دموکراتیک حزب ترقی خواه حزب مردم افغانستان وسایر سازمان ها واحزاب ترقی خواه وعدالت پسند و یگانه تکیه گاه مطمن وطنپرسی وآزادی خواهی میتواند راه نجات میسر گردد وازین طریق صدای رسا وبر حق زنان رنجدیده کشور ما را بگوش جهانیان خواهند رسانید.

زنده باد جنبش آزادی خواهی زنان رنجدیده جهان.

نادیه کوچی

 

 

   

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org