یک واقعیت و یک پیام

به مناسبت چهل و پنجمین سالروز تأسیس حزب دمو کراتیک خلق افغانستان (حزب وطن)

ح.د.خ.ا. که با اهداف عالی و مترقی انساندوستانه و وطنپرستانه صرفاً به خاطر آرامش و تأمین عدالت اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی - کلتوری جهت ارتقای سطح زنده گی مردم و آبادانی کشور تأسیس گردیده بود به یقین که میتوانست افغانستان را در سطح منطقه و جهان وارد مرحلهء نوین انکشاف جهانی و عصری بسازد. اما افسوس و صد افسوس که فراز و نشیب های مختلفه نا رسائی های اجتماعی جامعۀ افغانی عقب مانی سطح اقتصادی در کشور مانع رشد عینی و ذهنی این مفکورۀ عالی و انسانی گردیده. علل و انگیزه اساسی دیگر همانا تبلیغات و دسایس ارتجاع و استعمار کهنه و نو در کشور ما با استفاده از اندیشه و احساسات مذهبی مردم ما در رابطه قرار گرفتن و سد واقع شدن اتحاد شوروی وقت در راه پیشرفت بسوی اهدافی که داشت. کشور و مردم مارا اجانب و ارتجاع آنوقت تاریخ و عصر توانست بسوی اهداف خویش در پیش برد جنگ سرد بکشاند. طوفانها و حوادث داخلی در درون حزب به خصوص بعد از رسیدن به حاکمیت دولتی در سال ۱۳۵۷ با عث انشعاب های متعددی ناشی از عدم شناخت اهداف اساسی مبارزه داخل حزبی، خود خواهی های شخصی، و خورده گیری های غیر قابل تحمل رهبری یکی بالای دیگر باعث گردید که درخت جوان و تازه به ثمر رسیده و مغرور در امواج توفانهای قهر و غضب فردی رهبری قرار گرفته مسیر واقعی حرکت بسوی نجات حتمی در رسیدن به اهداف اساسی مرامی و اندیشوی ما به انحراف کشانیده شد. حزب بعد از انشعاب سرطان ۱۳۵۷ به وسیله سرکوب تماماً نیرو های اصیلی که نقش عمده در ترکیب گذار از مرحلهء نوین بسوی سعادت همگانی را داشت منحرف گردانیده شد.

بالاخره ارتجاع توانست روحانیون مترقی، علما، کادر های عمدۀ عرصه های مختلفه خدمات اجتماعی- اقتصادی، کادر های برجستۀ نظامی و امنیتی کشور را راهی زندانها و بعداً در کشتارگاه های دسته جمعی همراه با هزارن تن از اعضای صدیق ح.د.خ.ا. کاملاً نابود نماید که ادامۀ این اعمال باعث فرار کتلوی کادر ها و منجر به فرار مغز ها گردید. قتل عام نیروهای ملی- مترقی در کشور  و انشعاب درونی حزب  دستاورد بزرگ ارتجاع و عنصر عمدۀ دوری مردم از حزب و دولت گردید. این پدیده موقتی و گذری بوده مگر باعث رنج و تشویش دایمی کادر رهبری و اعضای صدیق حزب الی امروز گردیده است که ارتجاع داخلی و خارجی الی امروز به تبلیغات علیه فعالین و فرزندان صدیق حزب ما میپردازند. همچنان میتوان از نفوذ و استحکام ارتجاع در داخل فعالیت های مرکزی حزب که منجر به ترور رهبر گرانقدر شادروان نور محمد تره کی گردید یادآوری نمود. تراژیدی های که الی حضور نظامیان شوروی وقت به کشورما انجامید همانا نتیجهء عملکرد های خلاف اندیشه عمل و نظر حزب بوده به بهای بزرگ در نجات کادر های حزبی و دولتی ایکه در زندانها جهت قتل عام فرستاده شده بودند انجامید. مرحلهء نوین جدی ۱۳۵۸ نه تنها به نجات کادر های جناح خلق و پرچم گردید صدها و هزاران انسان ملی و مترقی کشور با افکار و اندیشه های مختلف مترقی از مرگ حتمی نجات یافت. اما متأسفانه با حضور نظامی شوروی وقت که ضرورت زمان و امر تاریخ بود تبر و تیشهء ارتجاع و امپریالیزم دسته یافته دسایس و توطئه الی امروز ادامه یافته است. در هنگام حاکمیت ح.د.خ.ا. بیش از ۴۵ هزار رفیق حزبی خویش را در دفاع از منافع ملی کشور در مقابل دسایس ارتجاع و امپریالیزم و بنیادگرایان اسلامی ایکه ساخته و پرداخته آمریکا و متحدین غربی آن بوده که امروز به تروریزم بین المللی ارتقا یافته اند از دست داده ایم. آمریکا و متحدین جهت رسیدن به اهداف استراتیژیکی شان در کشور و منطقه به نفع خویش از این نیروهای تاریک اندیش و بنیادگرایان اسلامی سود میبرند. اعضای صدیق و فرزندان عالی کشور افغانها قبلا این سیه دلان و تاریک اندیشان قرن را تروریست خطاب مینمودند و به دشمنان اسلام و افغانستان منصوب دانسته خوشبختانه مردم ما امروز به این واقعیت عینی اعتراف مینمایند و میگویند که وطنپرستان دیروز اشتباه نکرده بودند.

رفقا و دوستان گرامی!

امروز با افتخار اعلام میداریم که بیش از ۴۵ هزار عضو ح.د.خ.ا. در مبارزه علیه ارتجاع و دسایس امپریالیزم الی امروز جام شهادت را نوشیده و از وجب وجب خاک و مردم خویش شجاعانه دفاع کرده اند. متأسفانه امروز نیز ارتجاع و امپریالزم مانند دیروز در کشورما از احساسات اسلامی و مذهبی و عقیده تی فرزندان کشورما بنام "مجاهد" و "طالب" به نفع شان استفاده نموده تنور جنگ را گرم نگهداشته نفاق ملی، سمتی و عقیده تی را دامن میزنند. شناخت و تشخیص مردم ما در رابطه به خدمتگذاران و فرزندان واقعی کشور شان که منبع الهام عامه و مایه افسوس گردیده است اصلیت و صداقت واضح اهداف واقعی ح.د.خ.ا. را در شرایط کنونی بعد از سپری شدن ۴۵ سال ثابت ساخت.

مردم ما میگویند که افتخار به شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبران صادق آن. افتخار به تشخیص و حقانیت مردم ما که امروز فرق میان حق و باطل را در حضور بزرگترین نیروی نابکار ارتجاع در کشور شان نمودند. فرخنده باد چهل و پنجمین سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا. (حزب وطن).

با احترام

سنجر غفاری

مسکو ۲۳ دسامبر ۲۰۰۹ 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org