سپاسگزاری

فامیل زنده یاد نبی جان افسر پولیس و حکیم سروری از همه دوستان و رفقاییکه در تشییع جنازه و فاتحۀ مرحوم نبی جان اشتراک و یا به وسیلۀ تیلیفون پیام های غمشریکی و همدردی خویش را ابراز داشته اند و همچنان از سایت های وزینی که در زمینه همکاری نموده اند صمیمانه ابراز سپاس و امتنان مینماییم و برای همه دوستان و عزیزان سعادت و طول عمر آرزو میداریم. شاد باد روح و روان و خاطرات زنده یاد نبی.

با سپاس های فراوان

فامیل نبی جان و حکیم سروری