سینه درنده ده

فاروق «جنبش» :

 

چه می فکرونه آرمانونه لری                       سینه درنده ده توفانونه لری

د قافلو سره سفر ده زما                             گوره چه سیر می هوسونه لری

زه تکړه ځوان وم په ځوانانو کی                   خپلو ملگرو رقیبانو کی

کله چه ما به هلته سر خوځوه                       دا تیر عمل امتیازونه لری

کله چه یادی هغه شپی شی ځما                    هغه کارونوو منظری شی ځما

یو خواته حزب او اندیشه وه ځما                   بل خواته کار او حوصله وه ځما

د ظالمانو د آزار د لاسه                             وجود می سپر او خنجرونه لری

د رهبرانو ډیر عزت دی پر ما                     سینه کی پروت ښه صداقت دی زما

نورو به نور او ما نورجان ویلو                    اوس پښیمان یم مغز دردونه لری

د رهبرانو می عزت کولو                           ډیر احترام او هم حرمت کولو

ولی افسوس چه دوی پری نه پوهیدل              اوس زړه ناکامه سفرونه لری

چه د وحدت په سر می چیغی وکړی               ډیر فریادونه هم می سپکی وکړی

دغه فریاد پر چا اثر و نکړو                        بی وطنی می اوس دردونه لری

چه زر رشتیا دغه قصی شولی                     هر خواته ګډی هنگامی شولی

چه پر وطن یرغل د روس ئی راوست             دا تیر ژوندون هم بد کارونه لری

چه به می روس لره پلار بد ویلو                   ما د هغه په خوله باور نه کول

چه تیر تاریخ ئی د روسانو لوستو                  دا وه رښتیا حقیقتونه لری

اوس دا کاروان له مینځه تللی ده                    بل تفکر مینځ ته راغلی ده

نوی ځوانانو سر جگ کړی ده                      خپلو سرو کی نور فکرونه لری

چه ئی کاروان د قافلو په لاره                      د تمدن او پرگنو په لاره

چه بیا خطا ئی له کمانه کړی                       دوی هم سرو کی و سواسونه لری

 

 

 

 

www.esalat.org

 

21/07/2007