تقدس مادر و عطوفتِ زن دو کلمه در یک مفهوم

مارچ  ۲۰۰۹

 

به مناسبتِ هشت مارچ

قسمت اول و دوم

 (پژوهشی از صباح)

 

 

مادر آنگاه كه گریه ‌های معصومانه فرزندان را با تمام وجود و مهربانی خویش خریدار بود و شب زنده‌ داری هایش را به امید آرام گرفتن فرزندش به صبح می ‌رساند، آرزوهای بسیاری را در یاد می ‌پروراند و آینده‌ ای پر از امید و خوبی را ترسیم می‌ كرد. محبت مادر، را هنگام در آغوش كشیدن نوزادش، هنگام بوسیدن و بوییدنش و هنگام لحظه‌ های بیماری كودكش را چگونه و با كدام كلمات بیان كنیم. مادر هدیه ‌ای از آسمان برای زمین، هدیه ‌ای كه عشق را و تار و پود محبت را با ذره ذره جانش در هم تنیده و بی ‌منت و بی ‌ریا به عصاره وجودش ارزانی می ‌دارد. مادر زیباترین ترنم روزگار، دریای سخاوت و مهربانی، شكوه ایثار و از خودگذشتگی، سمبول محبت و بی ‌ریایی.

 

 

سوره: ۴- آیه: ۳۶

و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریك مگردانید و به پدر و مادر احسان كنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه ‏مانده و بردگان خود [نیكى كنید] كه خدا كسى را كه متكبر و فخر فروش است دوست نمى‏دارد.

 

 

 

 

 

مادر، مادر است

نمیتوان مادر را تعریف نمود

زیرا ریشه آدم است

گویا تا وقتی مرگ او را از ما نگیرد متوجه این حضور نمی شویم !

وقتی پدر می میرد، گویا معنای دنیا عوض می شود

احساس می کنیم که در خط اول جهان قرار گرفته ایم

بعد از مرگ پدر ناگهان بی پناه و بی یاور می شویم

ولی بعد از مرگ مادرهمه ریشه ها گویی سوخته است

از این نظر مادر به تعبیری گنجینه همه ریشه های عاطفی، خونی، جسمی بنیادی و . . . است

اگر پدر معنای تشخیص باشد!

مادر تکیه گاه عاطفی و معنای عاطفه است.

 

آیا روز زن، روز خجسته و گرامی داشت از مقام بزرگ مادر نیست؟

 

 

 

 

سوره: ۱۷-آیه: ۲۳

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستید و به پدرومادر[خود] احسان كنید اگر یكى از آن دو یا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شایسته بگوى.

 

 

مادر بهشت من همه اغوش گرم توست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجوی توست

هر لحظه با خیال تو جانم به گفتگوی توست

مادر صدای گردش گهواره ات هنوز

می پیچید به گوش دل و جانم شبانه روز

دستی به مهر طفل، و به دست دگر نهان

مادر ببین بعرش خدا می دهی تکان . . .

 

زیبا ترین کلمه برلب های بشریت کلمه مادر وزیبا ترین آوا، آوای مادر است.این کلمه آکنده از عشق و امید است، کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد وزیبائی است.مادر همه چیز ماست، مادر آن روح جاودانی است که لبریز از عشق و زیبائی است.

 

 

 

هرسال دومین یکشنبه ماه مه به عنوان روز مادر در آ مریکا و برخی از کشورهای دیگر ازجمله فنلاند، دانمارک و استرالیا جشن گرفته می شود. در میان بنیانگذاران روز مادرآنا جارویس (۱۹۰۵ - ۱۸۳۲) زنی خانهدار بود که در امور اجتماعی از جمله گسترش امور صحی به منظور نجات کودکان از مرگو میر بسیار فعال بود. وی با ایراد سخنرانی و سازماندهی زنان به منظور پیشرفت وضعیتاجتماعی زنان و کودکان فعالیت های خویش را آغاز کرد و در سال هجده صدوپنجاه وهشت روز « مادر»را بنیان گذاشت و زنان را بسیج کرد تا به افزایش آگاهی خویش در مورد صحت و باکار جمعی برای نجات زندگی کودکان جامعه و محافظت آنان در مقابل بیماری تلاش کنند.

 

آنا جارویس همچنین در ایجاد و فضای دوستی بین طرفین جنگ داخلی آ مریکا پس از پایانجنگ نیز فعال بود و تلاش داشت که با تحکیم دوستی بین مادران، دوستی بین سربازان دوطرف و آشتی ملی را تقویت کند. جولیا وارد هئو ۱۹۱۰-۱۸۱۹  شاعر و صلح دوست، زنی بود که به شدت از جنگ های داخلی آ مریکا و نیزجنگ آلمان و فرانسه متاثر شده و در ادامه کار جارویس در سال هجده هفتادودو روز خاصی را برایمادران و برای صلح بنیان نهاد. در بخشی از بیانیه روز مادر وی چنین آمدهاست :... پس بپا خیزید زنان، دراین روزبپاخیزید زنانی کهقلب داریدغسل تعمید شما با آب باشد یا بااشک!بگذارید زنان اکنون همه آنچه را که از خانه ما نده است رهاکنند برای یک روز بزرگ و عزیز گردهم آیید! بگذارید آ نان ابتداگرد هم آیند تا مردگان را یاد آورندو بر آنها غمگساریکنند ! بگذارید آنها در این راه مقدس گرد هم آیند تا سببشوندکه خانواده بزرگ بشری بتواند در صلح بسربردو هر یک نشانی پس از خود بر جای بگذارد نه نشان قیصر،بلکه نشان خدا رابه نام زنا نگی وانسانیت، من صمیمانه درخواست می کنم که یک مجمع عمومیزنان ورای مرزهای ملی انتخاب شود و در جایی که مناسبت تر از هر جایاست و در زمانی که در هماهنگی با اهداف آن است گردهمآیدو بکوشد برای پیشبرد و حدت ملت های گوناگونو یک توافق دوستانه در مورد پرسش هایجهانی، و برای امر عمومی و بزرگ صلح.

 

بدین ترتیب جولیاوارد هئو سنت روز بزرگداشت مادر را آغاز کرد. بزرگداشت مادر با بزرگداشت صلح آغازشد و اغلب در این روز مادرانی که فرزندان خود را در جنگ های داخلی از دست دادهبودند گردهمایی داشتند. اما این روز هنوز در امریکا رسمی نشدهبود. روز نو می در سال نوزده صدوپنج آنا جارویس درگذشت و دختر او که نیز نامش آنابود بر آن شد که کار جولیا وارد هئو را ادامه دهد و همچنین خاطره و سنت مبارزهمادرش را جاودانه سازد.

آنا جارویس (۱۰۶۴-۱۹۴۸) با نوشتن نامه به قانونگذاران کشورشتلاش خود را برای رسمی کردن روز مادر آغاز کرد. وی اولین بار در ده ماه می نوزده صدوهشت درشهری که مادرش در روزهای یکشنبه در مکتب کلیسا تدریس کرده بود روز مادر را جشنگرفت. بتدریج مردم دیگر شهرروز مادر را جشن گرفتند تا جایی که در سالنوزده صدودوازده چهل و پنج ایالت امریکا روز مادر را رسمی کرده بودند. در سال نوزده صدوچهارده به دستوررئیس جمهور وقت آمریکا روز مادر به عنوان روز ملی به رسمیت شناخته شد.

 

روز مادرهنوز در آمریکا روزی است که شرکت های مخابرات بالاترینمیزان تلفون و رستورانت و گل فروشی ها بیشترین فروش را دارند و بسیاری ازفروشندگان تبلیغات وسیعی برای فروش خدمات و کالای خود به مناسبت این روز انجام میدهند و روز مادر را به روز پرفروش خود تبدیل کرده اند. روز مادر ریشه درهمگرایی مادران در تلاش آنان برای حفظ صلح و نجات جان فرزندانشان دارد و هنوزسازمان های زنان در آمریکا تلاش دارند تا فعالیت های اجتماعی در این روز در زمینههای بزرگداشت صلح و مخالفت با جنگ و بهبود وضعیت کودکان و مادران سامان دادهشود.سمبول روز مادر برای مادری که در قید حیات است یک شاخه گل میخک سرخ استو برای مادری که در قید حیات نیست یک شاخه گل میخک سفید است. آنا جارویس با ارایه اینطرح بردن گل برای مادران را رواج داد.

 

 زن راگرامی بداریم که مادراست، زن اگر نیست زندگانی نیست، زن چو بوستان خداست گلشن مهر و آشیان ووفاست، مادر ارجمند ترینو گرامی ترین موجود بشر است.

 

مادر موجودی که سراپا لطف، ا حسان،محبت، عشق و درد است، موجودی که همه خوشبختی های بشر مدیون جان فدایی های ا وست. اوجهان را با زیبائی های معنویش آرایش و مفهوم میدهد. او خورشیدی است که بدون پرتومحبتش دنیای بشر تاریک خواهد بود.امروز هر انسان خارق العاده یی وهر نابغه ای که به خویش می بالد و مصدر خدمت به جامعه بشری میگردد فرزندمادریست که شب ها را تا صبح نخوابیده و بالای گهواره او زمزمه عشق سر کرده است،فرزند کسیست که به او راه دوست داشتن و چگونه زیستن را آموختهاست .مادر! چه کلمه سهل و آسان، چه کلمه مقدسی و چه مفهوم زیبایی! جالب است که زبانهای مختلف برای مفهوم مادر کلماتی در همین حدود دارند. مادر - مامان - مام- ام و . . . برای گفتن آ ن لب حالت خاصی می گیرد! اوج احساس و عاطفه !

 

مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی، گاهِ برویید نم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ به بیماری ام، طبیبی بود که دردم را می شناخت و درمانم می کرد. گاهِ تعلیمم، معلمی خستگی ناپذیر و سخت کوش که حرف به حرف دانایی را در گوش ها زمزمه می کرد.

 

مهربانی و لطافت مادر را بارها یاد کرده ایم و ستوده ایم، ولی لحظه های ناب خشم و قهر او را نیز می ستایم؛ لحظاتی که پایهای ما در راه می لغزید و سوی بیراهه می رفت؛ لحظاتی که دست به خطا می بردیم و از سر جهل راه عصیان پیش می گرفتیم. نه به کلام او دل می سپردیم و نه به نگاه زنهار زده اش وقعی می گذاشتیم. سر در جیب جهالت فرو کرده، راه خود می رفتیم و او چون کوهی سترگ، راه بر ما می بست. چون رودی خروشان می خروشید، آن گونه که خود را خردتر از آن می دیدیم که نافرمانی کنیم و چه زود پرده جهالت دریده می شد و چشم دلها گشوده، و می دیدیم که با آن خشم لبریز از مهربانی اش، چگونه راه مرا بر پرتگاه خطا بسته است و آن گاه، فروتنانه به سپاسش می نشستیم.

 

به همان اندازه که مهربانی و لطافت مادر قابل ستایش است، قدرت مندی و استواری او در راه تربیت صحیح کودک نیز قابل تحسین، و شایسته ستایش است. مادر فهمیده و دانا، با جدیت از مشاجره با کودک و یا کوتاه آمدن در مورد خواست های نا به جای او دوری می کند و با قدرت مندی، راه او را بر خطا می بندد و این، بهترین راه برای حفظ سلامت جسمی و روحی کودکی است که نه خوب و بد را می شناسد و نه می تواند بفهمد و بشناسد.

مادر، در کنار همه محبت های مادرانه و عاطفه بی پایانی که خداوند به او بخشیده، چون راهنمایی است که کودک را از همان ابتدا با اصول انسانی آشنا می کند. در قانون خلقت، هرچه مقام آفریده ای بالاتر است، وظایف او هم سنگین تر می شود. در این میان، زن که به عنوان انسان، جانشین خدا در زمین و به عنوان مادر، پرورش دهنده افراد جامعه بشری است، از مقام بلند و والایی برخودار است.

 

مادران استوره های فداکاری، جلوه های صبوری و آینه های بردباری اند که کودک را از آغاز بودنش در آغوش پر مهر خویش گرفته و در پناه حمایت خود می پرورانند. لحظه ای از فکر کودک خود غافل نمانده و اندکی بی توجهی به او روا نمی دارند. چه زیباست اگر چنین استوره های صبوری و فداکاری را، هنگام پیری که نیازمند حمایت و هم یاری اند، با مهربانی و رحمت بپذیریم، دست یاری به سویشان بگشاییم، و مقام بلندشان را پاس بداریم.

 

مادر كلمه‌ ای از جنس عشق ناب، با مفهوم یك دنیا عظمت و بزرگی، با معنای بودن، یعنی همه چیز وجود از وجودش معنا می‌گیرد، ذره‌ای بی‌مقدار در پناهش جان می‌گیرد، شكل می‌گیرد، معنا و مفهوم می‌یابد، این همه یعنی مادر یعنی مهربانترین مخلوق الهی. شاید آنگاه كه خداوند "مادر" را با همه ظرافت و زیبایهایش با همه قداست و پاكی و خلوصش خلق كرد، بهشت را در زیر پایش با آن عظمت قرار داد تا شان و مقامش رفیع و والا باشد در اذهان همه. و بار دیگر روز مادر از راه رسید، روزی كه آسمان و زمین پر عظمت از كلمه مقدس "مادر" به وجد می‌آیند تا همگام با بهشت تمام آبی و خرمی خود را به پای این موجود پاك بریزند.

 

 

 

 

مادر، بهترین مخلوق خدادرعالم

مادر،دریای بی انتهای دوست داشتن

مادر، عشق بی پایان خدادرعالم

مادر، خالق انسان درزمین.

 

 

 

 

تقدس مادر و عطوفتِ زن دو کلمه در یک مفهوم

 

به مناسبتِ هشت مارچ

قسمت دوم

 (پژوهشی از صباح)

 

مادرآنگاه كه گریه‌هی معصومانه فرزندان را با تمام وجود و مهربانی خویش خریدار بود و شب زنده‌داری هیش را به امید آرام گرفتن فرزندش به صبح مي‌رساند، آرزوهی بسیاری را در یاد مي‌پروراند و ینده‌ی پر از امید و خوبی را ترسیم مي‌كرد. محبت مادر، را هنگام در آغوش كشیدن نوزادش، هنگام بوسیدن و بوییدنش و هنگام لحظه‌هی بیماری كودكش را چگونه و با كدام كلمات بیان كنیم. مادر هدیه‌ی از آسمان بری زمین، هدیه‌ی كه عشق را و تارو پود محبت را با ذره ذره جانش در هم تنیده و بي‌منت و بي‌ریا به عصاره وجودش ارزانی مي‌دارد. مادر زیباترین ترنم روزگار، دریی سخاوت و مهربانی، شكوه یثار و از خودگذشتگی، سمبول محبت و بي‌رییی.

 

هشت مارچ و نقش زنان در فریند زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

بدون تردید، هشتم مارچ بعنوان روز بین المللی زن، یکی از روز های مهم در تاریخ سده های اخیر جامعه بشری در تلاش برای تساوی حقوق، دستری و مستفید شدن حتی الامکان عادلانه ریزرف ها و امکانات مادی و معنوی جهان بوسیلهء تمام باشندگان سیارهء ما، محسوب می گردد.

از نخستین روزی که هشت مارچ بحیث روز جهانی زن نامگذاری گردیده یکصد سال می گذرد، تثبیت روز زن در اثرمبارزات بی امان، پیگیر و شباروزی ملیونها زن طی سال هیمتمادی بود که در هشت مارچ سال نوزده صدوهشت توسط انترناسیونال دوم تأئید گردید. مبارزات زنان در طی ین صد سال در سراسر جهان مسیر پر پیچ و خمی را پیموده و توانسته ثمرات در خشانی را ببار آورد.تاریخ روز جهانى زن هم زمان تاریخ مبارزهسیاسى و اجتماعى علیه تبعیض است. ین روز - روز همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شریط بهتر كارى و زندگى زنان است.انتخاب تاریخ روز هشتم ماه مارچ بهعنوان روز جهانى زن به خاطر مبارزه زنان كارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ در نیویارك امریكا بر مى گردد.

نناشریط كارى سخت و غیر انسانى و دستمزد كم كارگران زن كه دراواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم همراه با مردان در كشورهاى صنعتى وارد بازاركار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه صنفى به شكل هاى سازمان یافته و یا غیر متمركز علیه ین بى عدالتى مى كرد.در ین روز كارگران نساجى زن در یك كارخانه بزرگ لباس براى اعتراض علیه شریط بسیار سخت كارى و وضعیت اقتصادیشان دست به اعتصاب زدند. خاطره ین اعتصاب براى كارگران نساجى باقى ماند. نارضیتى عمومى ازین شریط براى زنان كارگر ادامه داشت. در هشتم مارچ سال ۱۹۰۸، بعد از گذشت بیش از پنجاه سال كارگران زن كارخانه نساجى كتان در شهر نیویارك با خاطره اعتصاب در ین روز، به دلیل تبعیض ومحرومیت و فشار زیاد كار در مقابل حقوق بسیار كم اعتصاب خود را شروع كردند. صاحبین كارخانه به همراه نگهبانان براى جلوگیرى از همبستگى كارگران دیگر بخش ها با ین اعتصاب و سریت آن به بخش هاى دیگر ین زنان را در محل كار خود در كارخانهمحبوس كرد. به دلیل ناشناخته اى آتش در كارخانه درگرفت و فقط تعداد كمى از كارگرانزن محبوس توانستند خود را نجات دهند. ۱۲۹ كارگر زن در آتش سوختند.روزهشتم ماه مارچ بر پیه سنتى مبارزه كارگران زن علیه شریط سخت كاریشان در خاطره ها ماند.

در سال هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپیى و امریكا مبارزه زنان به شكل تظاهرات و اعتصاب كارى علیه فشار، تبعیض و استثمار كارى و براى داشتنبرابرى حقوق در اجتماع و علیه جنگ ادامه پیدا كرد. از جمله یكى از مهمترین مدافعان حقوق زنان در كشور آلمان خانم كلارا زتكین (۱۸۵۷-۱۹۳۳)خواست هاى مبارزان زن در آلمان را مبنى بر هشت ساعت كار در روز براى زنان همینطور حق داشتن تعطیلات و مرخصى ولادت و برابرى حقوق درمقابل قانون مطرح كرد. در اروپا دومین كنفرانس سوسیالیستى بین المللى زنان كه در آن صدشركت كننده از هفده كشور جهان شركت داشتند، به پیشنهاد كلارا زتكین در ۲۷ اگست سال۱۹۱۰در كپنهاك روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز زن و براى دفاع از حقوق آنان درمقابل تبعیضات مختلف و چند جانبه برگزیده شد.

 اولین روز جهانى زن در ماه مارچ ۱۹۱۱ در دانمارك، آلمان، اتریش،سویس و امریكا برگزار شد. میلیون ها زن در برگزارى ین روز شركت كردند. خواست هاى اساسى زنان عبارت بودند از قوانین حمیت كننده كار براى زنان، حق راى و شركت در انتخابات، علیه جنگ هاى امپریالیستى، برابرى مزد با مردان در مقابل كار مساوى، هشت ساعت كار در روز، حمیت از مادر و كودك، تعیین حداقل مزد. به دلیل بحران عمومى اقتصادى جهان در سال هاى سى و در همین ارتباطخطر فاشیسم مسائل مبارزاتى زنان در حاشیه قرار گرفت.

در فاصله دو جنگ جهانىعلاوه بر موضوعات قبلى حق قانونى سقط جنین و حمیت از مادران نیز از اهمیت خاصى برخوردار شد. ین مبارزه به یك حركت بزرگ تبدیل شد به دلیل بحران اقتصادى كه در آن زمان تمام اروپا را در بر گرفته بود، سالانه حدود یك میلیون زن وادار به سقط جنین مى شدند. به دنبال آثار منفى ین سقط جنین هاى غیر قانونى در سال ۱۹۳۱ تنها در آلمان حدود ۴۴۰۰۰ زن به مرگ رسیدند.

از طرف دیگر مسئله برابرى مزد در مقابل كار برابر، كوتاه كردن ساعات كار، پیین آوردن قیمت اجناس وغیره نیزاز خواست هاى زنان بودند. خواست هیى كهبراى امروز ما هم بیگانه نیستند. با روى كار آمدن حكومت دیكتاتورى فاشیستى دركشور آلمان و ممنوع كردن هرگونه تشكل مخالف امكان برگزارى ین روز ممكنگردید.با وجود ینكه در ین سال ها مبارزان حقوق زنان تاكید زیادى روى وضعیت اقتصادى زنان و فشارها و تبعیض در محیط كار بر آنان داشتند و كمتر به بافت مردانه و پیچیده جامعه پرداخت مى شد، ولى زنان مبارز از كشورهاى مختلف خواست هاىخود براى رفع تبعیض در خانواده و كار تربیتى زنان را نیز مطرح كرده بودند.

بعد از جنگ جهانى دوم در كشورهاى اروپاى شرقى جشن روز زنان در سال ۱۹۴۶دوباره برگزار شد. در ین كشورها روز زن به عنوان جشن رسمى و از طریق دولتىنیز به دلیل نشان دادن تمیلات حكومت به بهبود وضع زنان گرامى داشته مى شد.در كشورهاى اروپاى غربى در ابتدا بعد از جنگ هیچ برنامه اى در ارتباط با روز زنان برگزار نمى شد. بعدها ین روزبه عنوان روز مبارزه براى خواست هاى عمومى زنان و روز خانواده و جشن عمومى زنان تبدیل شد.

در سال هاى هشتاد بود كه در ین كشورها روز هشتم مارچ باز هماهمیت و معنى خاصى پیدا كرد. دوباره موضوعاتى مانند برابرى حقوق زنان در تمام عرصههاى زندگى، حق سقط جنین، رفع تبعیض در زندگى خانوادگى و حمیت از مادران در دوران حاملگى و بعد ازولادت مورد توجه قرار گرفتند.

یكى از نقاط اوج ین اعتراضات در سال۱۹۹۴روز اعتصاب زنان بود كه بیش از یك میلیون زن در سراسر آلمان علیه تبعیض ونابرابرى در حقوق زنان در آن شركت كردند.امروز بزرگداشت ین روز در تقریبا تمامى كشورها به عنوان روز اعتراض عمومى به اجحاف و فشار بر روى زنان و هم چنین تجلیل از كسانى كه ین مبارزه را شروع كردند و براى دگرگونى و بهبود وضع زنان تلاش ورزیدند، برگزار مى شود. در طى دو قرن گذشته پیشرفت ها براى به رسمیت شناختن و قبول حقوقاولیه و انسا نى زنان اندك نبوده. در اكثر كشورهاى جهان حق راى زنان و شركت آ نان درفعالیت هاى سیاسى و اجتماعى به رسمیت شناخته شده است. با وجود ین راه طولانى براى انجام واقعى ین خواست ها در پیش است. زنان هنوز درموارد زیادى در خانواده، دراجتماع و یا در محیط كارمورد خشونت قرار مى گیرند. قوانین زن ستیز در بسیارى ازكشورها عمل مى كنند. براى نیروى كار زنان در مقابل كار مساوى با مردان هنوز حتى در كشورهاى صنعتى كمتر پرداخت مى شود، درآمد نسبى زنان در همه كشورها بسیار پیینتر از مردان است.

آنان از امكانات تعلیم وتربیه وصحی به مراتب كمترى برخوردارند.

سه چهارم بیسوادان درسطح جهان را زنان تشكیل مى دهند. اكثر آوارگان و پناهند گان جنگى زنانند. چندی قبل در تركیه كشتن زنان تحت نام قتل ناموسى بهعنوان جرم شناخته شد. تعیین پوشش معین براى زنان، اجبار به حجاب و مشکل بىحجابى، قاچاق و خرید و فروش زنان، سوءاستفاده جنسى از آنان و غیره و غیره از نمونه اجحافات آشكار علیه حقوق زنان هستند كه امروز بطور عادى و درهمه جا اجرا مىشوند.از تاریخ برگزارى اولین روز زن ۱۰۰ سال مى گذرد. اما هنوز هم دلیلزیادى وجود دارد كه به عنوان زن و یا مدافع حقوق زنان در ین روز از خواست هاىاولیه آنان در سراسر جهان به پشتیبانى برخیزیم.

بدون شک وظایف مطروحهء که کنون در برابر روز بین المللی زن ودر مقابل سازمان های متنوع زنان و بالاخره در برابر هرزن بطورخاص پیشکش می گیرد، عمدتاً در زیر سایهء هولناک آنچه که بمثابهء اولین جنگ قرن بیست ویکم عنوان شده است، قرار می گیرد. این حقیقت و فضای ناشی از آن، مهمترین وظایف زن بصفت مادر، خواهر و همسر، را معین ساخته و آن را جهت می دهد.این جنگ که توسط زورمندان جهان ما از جمله به بهانهء دفاع از حقوق زن در آغاز قرن بیست ویک شروع گردیده است، بیم آن می رود که تمام این قرن را و در قدم اول مادران، خواهران و همسران را دچارمشکلات وپرابلم هی نا پیش بینی شده مواجه نسازد.

اگر این جنگ واقعاً هم از جمله، بخاطر حقوق زن به پیش برده می شود، باید که سازمان دهند گان آن، حقوق آن زنی را که ایشان بخاطرش می جنگند، در قدم اول تعریف نمایند و این تعریف نیابد از روی لغتنامه نامه های مدرن اقتباس گردد و از دید گاه یک زن مدرن لندن، پاریس ویا نیویارک، صورت بگیرد. و در قدم دوم این واقعیت را در نظر داشته باشند، که آیا یک مادر، خواهر و همسر حاضر خواهد گردید در برابر بهترین مزایای حقوق و آزادی زن، پسر جوان، برادر و شوهرش را قربان نماید؟

بنابر آن با درنظر داشت تغییر جدی در اوضاع جهانی، وظایف جدیدی در برابر نهضت جهانی زن قرر می گیرد و از آن جایی که زن رنج و فلاکت جنگ را قبل از هر کس دیگر در تار وپود وجودش احساس می نماید و از آن رنج می برد، فکر می شود، که مخالفت با جنگ، دهشت افگنی وسیاست های استیلاگرانه، به یکی از مسایل اساسی تجلیل از روز بین المللی زن و خواست زن ها در مقیاس جهانی، مبدل خواهد گردید.و آن چه که مختص به موضوع حقوق و آزادی زن ارتباط می گیرد، باید خاطرنشان ساخت که مسالهء حقوق زن و مقام شایان وی در جوامع مختلف، به انکشاف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارزشهای قبول شده در هریکی از کشورها ارتباط می گیرد و برای آن نمی توان چنان نسخهء واحدی را تجویز نمود، که قابلیت تطبیق درهمه جا را داشته باشد. همان طوری که بگونه مثال چادری پوشاندن جبری زن ها عمل نادرست و ناموفقانهء می باشد،، نمی تواند لغو اجباری چادری و در مغایرت با خواستهء زنان، نیز کاری را از پیش ببرد و مورد پشتیبانی قرار بگیرد.بناً، نیاید از مقام والای مادر و زن درکشمکش های سیاسی در سطح ملی و بین المللی، بعنوان یک حربه سیاسی و ایدیالوژیکی، بهره برداری صورت گیرد و زن جامعه که حکم مادر را دارد، قربانی تحمیل تفکرات ذهنیگیرانهء این ویا آن گروه واقع گردد.

یکی از اموری که مشارکت فعال زنان در نقش های رهبری، به خصوص تصمیم گیری های اساسی جامعه به همراه می آورد، تحقق و تسریع فرآیند صلح عمومی در سطوح ملی و بین المللی است. هنگامی که به زنان فرصت های کافی داده شود تا استعدادهای خود را شکوفان کنند و همگام با مردان در اداره امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت فعال نمایند، تغییراتی اساسی در ساختار جامعه، موسسات و ارگان های اداره کننده و خط مشی های جامعه ایجاد می گردد که به رفع تعصبات ملی، نژادی، دینی و... منجر خواهد شد.

استعدادهای روحانی، عاطفی و احساسی زنان، جامعه را به سوی رفاه و آسایش رهنمون می سازد. رقابت های ناسالم جای خود را به مشارکت های سازنده درساخت جامعه نوین می دهد، جنگ و خون ریزی درسطح عمومی جای خود را به صلح وآرامش می دهد، در سطح ملی هم جنایت و خشونت به عطوفت و محبت بدل می گردد و همه این تحولات، نوید بخش دنیایی زیبا وآرام برای همه ساکنان زمین خواهد بود. زنان فطرتاً از جنگ، خون ریزی، خشونت، رقابت بیزار هستندوهمیشه متمایل به صلح و آرامشند. هیچ مادری وهیچ همسری هیچ گاه در طول تاریخ از دست دادن فرزند و همسر در جنگ ها، خشنود نگشته است، جنگ هایی که اغلب به دست مردان و در جهت کشور گشایی و منفعت طلبی، آغاز گشته است. مشکل این جاست که هیچ گاه به زنان فرصت تصمیم گیری و نقش های کلیدی داده نشده است تا از آن جلوگیری نمایند. منابع مورد استفاده : عشق ودوستی،موعود، هشت مارچ، مادرموجودماند گاروجاوید،همدرد.

هر چند مجامع بین المللی هشت مارچ را تنها به عنوان روز زن می نامند، اما نام زن و كلمه مقدس مادر درفرهنگ اصیل ما هم آغوش یاد وخاطره زنان ومادران گرامی است. جیگاه زندر خانواده به عنوان همسر و مادر و به پاس گرامیداشت ازمقام ارزشمند مادروتجلیل شیسته ازشخصیت زنان ین روز را به عنوان روز زن و روز مادر اعلام می دارند.

مادرم شبنم گلبرگ حیات

پدرم عطر گل یاس بقاست

مادرم وسعت دریای گذشت

پدرم ساحل زیبای لقاست

 مادرم آئینه حجب و حیا

پدرم جلوه یمان و رضاست

 مادرم سنگ صبور دل ما

پدرم در همه حال کارگشاست

مادرم شهر امیداست و هنر

پدرم حاکم پیمان و وفاست

مادرم باغ خزان دیده دهر

پدرم برسرما مرغ هماست

مادرم موی سپید کرده زحزن

پدرم نقش همه خاطره هاست... (؟؟؟)

 

 

 

 

 

توجه

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی ریت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org