جمعه، ۴  اپریل   ۲۰۰۸

بیست و هفتمین کنگره ی رفقای گرایش مارکسیستی  پاکستان

اول اپریل ۲۰۰۸ رفقای جد و جهد   کنگره مهمی در وضعیت دشوار پاکستان که از نوع خود در ميان جريانات ‏مارکسيستی، کمونيستی يا چپ در پاکستان بی نظیر بود؛ با شرکت بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالان کمونیستی، در سالن اقبال در مرکز لاهور برگزار کردند.

 

در این روز بیش از صدها تن  اتحاديه های کارگری، دهقان و از جوانان، برای ‏کنگره سراسری ساليانه جد و جهد که سازمانی است مارکسيستی در پاکستان گرد آمدند. اين سازمان در سال های اخير ‏بسرعت رشد کرده و اکنون جريانی کاملاً غالب در پاکستان ميباشد. نمايندگانی نيز از سطح کشورـ هر چهار ایالت پنجاب، ‏بلوچستان، سيند و سرحدات شمال غربی در اين کنگره حضور داشتند. همچنين از کشمير نمايندگان پرقدرتی شرکت کرده بودند.‏ همچنان ۵۰  نماینده از بلوچستان که بیش از ۲۰۰ عضو داشته، شرکت کردند.

نمايندگان مناطق مختلف با پوشيدن لباس و کلاه محلی رنگارنگ از هم قابل تمايز گشتند. اما بدون توجه به اين تفاوت ها و ‏اختلاف زبان، همه در شور و اشتياق و روح انقلابی با هم متحد بودند. يک عنصر بسيار مهم در اينجا حضور عده ‏زيادی از زنان بود. عليرغم تمام موانع فائق نيامدنی موجود بر سر راه هر زنی که بخواهد فعاليت های ‏سياسی داشته باشد، بحران سرمايه داری و شرايط زندگی وحشتناک توده ها به مانند مهميزی در رشد تعداد زيادی از زنان ‏و دختران پاکستانی که جذب سياست های انقلابی شده و در فعاليت ها شرکت ميکنند، شده است. سازمان جد و جهد ‏هميشه تأکيد را بر روی کار در ميان زنان نهاده و نتايج بسيار عالی کسب کرده است.

 

 توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

 

www.esalat.org