اشعار استاد (صباح)

واژه های تلخ
 

 قيامت کرده باز آتش

 شده تکرار، آوازش

غريو لحظه های خشم

 دوباره قصه ی آرش

 دوباره تو دوباره من

   هنوز هم قصه ها گفتن

      شبهای ساکت و خلوت 

         به پشت كوچه و برزن

           بيا بخوان به من آواز

              بگو از واژه ی آغاز

                دوباره قد بكش پيشم

                   به لطف قصه ی دراز

                      بخوان سرود هر ابتر

                        از آن ويرانه ی بی در

                           نوای واژه های تلخ

                              بگو از نرگس پرپر .

 

             

دو همسفر          

          

 قصه درد آلوده سفر        

           

  دوبیتی های بهاری             

                  

          رنگ و نيرنگ                     

                                                                     

یک شهر فریاد