سپاس فروان از آنعده رفقا، دوستان و هموطنان که با ارسال پیام ها، ارائه نظریات، مشوره ها و رهنمودها ما را تشویق، پشتیبانی و رهنمایی نموده اند.

مقدم بر همه، بار دیگر اعلام میداریم: همان طور که سایت «اصالت»، از اولین روز گشایش آن در دنیای بیکران انترنت «ناشر اندیشه های دموکراتیک خلق افغانستان» معرفی و به « فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل، بانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر زحمتکشان افغانستان» اهدا و در سر لوحۀ آن این مطلب صراحت داده شده است، به هیچ سازمان و تشکـُل سیاسی ایجاد شده از ح.د.خ.ا. وابستگی ندارد و نه خواهد داشت و «اصالت» داران جای و سهم خودرا صرف و صرف در موجودیت حزب واحد و سراسری متشکل از صفوف حزب دمو کراتیک خلق افغانستان(حزب وطن) و سایرمتحدین دموکراتیک و وطنپرست و ملی میداند. بر مبنای همین اصل، سایت «اصالت» طی تمام پیام ها بارها و بارها بر ضرورت وحدت عام و تام تأکید نموده و از جمله ابتکار تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق کارمل را گام مهم در این عرصه میداند.

مبتکرین سایت «اصالت» و هواخواهان آن از شاگردان و پرورش یافته گان مکتب رفیق کارمل عزیز هستند که نخستین درس های حزبیت و اصولیت را از پدران و مادران خود آموختند و به راه و مکتب رفیق کارمل، آگاهانه گام گذاشتند و تا آخرین روز های حاکمیتِ حزب، به حیث سپاهیان آن در صفوف حزب قرار داشته و در مقامات بالایی حزب و دوات عز تقرر حاصل نکردند و با رهبری و مقامات بالایی حزب خوشبختانه، هیچگونه تعلق شخصی، وابستگی فامیلی، سمتی و فرکسیونی نداشتند و جز از تعلق ایدیالوژیک و آنهم بصورت مشخص با افکار وطنپرستانۀ رفیق کارمل و راه و رسمی دیگر را در حزب نمی شناختند و نمی شناسند و بنابر همین ملحوظ اکنون مورد خشم و غضب و حتی دشمنی عدۀ از "رهبران" و "رهبر نمایان" و "مدعیان رهبری" قرار گرفته اند، که در آرزوی آن هستند تا بتوانند روزی مانند کارمل بزرگ در روح و روان حزبی ها نفوذ و تسلط یابند، که خواب است و خیال است و محال است و جنون! (ای کاش به رفیق کارمل بزرگ و مکتب سیاسی وی هم صادق و وفادار می بودند که نیستند و این مسئله به همه اظهرمن الشمس است).

گردانندگان سایت «اصالت»، همکاران و هواخواهان آن، در مورد ابتکار«تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق کارمل» مورد پرسش ده ها سوال بجا و به مورد و سوالهای تفتین آمیز (عمدتاً در اروپا. خوشبختانه در داخل کشور حزبی های که سر ها را در کف دست گرفته و از راه و رسم رفیق کارمل دفاع مینمایند، هیچگونه شکِ را درمورد ابتکار سایت «اصالت» ابراز ننموده اند.) قرار گرفته اند و اکنون که در آستانۀ تجلیل این روز قرار داریم و درجۀ تب "رهبران" و "مدعیان رهبری" که سایت «اصالت» را مانع این آرزوی خود میدانند، زیاد بالا رفته و در صدد صدور اوامر و قومانده های مبنی بر بایکوت محفل تجلیل و کار شکنی اند، خودرا ناگزیر میدانیم به نمایندگی از تمام حزبی های که با ارسال پیام های رفیقانه ما را تشویق و ابراز پشتیبانی نموده اند طور مختصر به جواب ادعا ها و اتهامات این "رهبران" بپردازیم.

 در اکثر جلسات سازمانهای نهضت فراگیر و حزب متحد ملی در اروپا (که اکثریت مطلق اعضای آن را حزبی های متعهد و پیرو را ه و مکتب رفیق کارمل تشکیل میدهند.) زمانی که موضوع حمایت و پشتیبانی از طرح سایت «اصالت» توسط رفیقی مطرح شده است، جواب و استدلال "رهبران" و خدمت گذران آن این بوده است :

 ١ـ اینها کی اند؟ و از کجا پیدا شده اند؟ گاهی میگفتند مربوط فلان سازمان اند و زمانی میگفتند از . . . هدایت میگیرند.

٢ ـ ما آنها را برسمیت نمیشناسیم.

٣ ـ این ها از ما هدایت نگرفته اند.

٤ ـ موضوع تجلیل از سالروز رفیق کارمل عمل ماجراجویانه است و ما را مورد ضربه قرار میدهد.

٥ ـ هنوز زمان آن؟!!! نرسیده است که از رفیق کارمل علنی نام ببریم، دشمن ازین عمل سوء استفاده میکند.

٦ ـ اگر ما امروز یاد بود رفیق کارمل را تجلیل نماییم فردا مجبور خواهیم بود که از فلانی . . .  جنگ سالار و . . . جنایتکار و . . . اخوانی و . . . ماویست و . . . فلانی . . . که عدۀ از هواخواهان آنها متحد و شریک ما اند ما را مجبور میسازند تا از آنها نیز تجلیل نماییم.

٧ ـ اینها در صدد متفرق کردن حزبیها و ساختن حزب جدید اند.

٨ ـ  سایت «اصالت» صدها مقاله بر ضد رفیق کارمل پخش نموده است

اول ـ به سوال اولی رفقا در مقدمۀ این نوشته اشاره شده است و برعلاوه حین مراجعۀ محترمانه و رفیقانۀ مسئولین سایت «اصالت» و هواخوهان آن، در صحبت های رویاروی و یا تلفونی با بعضی از متصدیان نهضت فراگیر و متحد ملی به تفصیل در مورد صحبت شده و توضیحات ارائه گردیده است و اینها خوب میدانند که مبتکرین و هواخواهان سایت از پُشت بُته نیستند و تا حال با هیچیک از سازمانهای تازه ایجاد شده رابطۀ تشکیلاتی ندارند.

دوم ـ اینکه اعضای دیروز بیروی سیاسی و عدۀ از اعضای کمیتۀ مرکزی و مدعیان امروزی رهبری که بعد از هجده سال از خواب غفلت و کهولت بیدار شده و به یاد حزبی ها و رهبر آنها افتاده اند، باید ما را نشناسند زیرا حالا این حق صفوف است که آنها را دیگر برسمیت نشناسند و با استفاده ازین موقع با شجاعت و صراحت اعلام میداریم که اکثریت مطلق اینها به جز از (رفیق محترم داکتر اناهیتا راتبزاد وعدۀ انگشت شماری از اعضای کمیتۀ مرکزی) که برای حزبی ها محترم اند، متباقی "رهبران" مدت ها قبل با نوشتن خاطرات و یادداشت ها و ابراز نظر ها، موضعگیری ها، ضد و بندهای فرصت طلبانه، خاینانه، سازشکارانه و مصلحت آمیز و غلطیدن در لجنزار قوم، سمت و زبان، خود کشی سیاسی نموده و بر مرگ معنوی خویش، خود صحه و مهر تأیید گذاشته اند. و "بعث بعدالموت" در قاموس مبارزۀ امروزی برای اینها و حواریون آن ها ناممکن است. زیرا بزرگان گفته اند که آزموده را آزمودن خطاست. (برای ارزیابی کارنامه ها، دُرنامه و محاکمۀ حزبی آنان خوشبختانه، از زبان و قلم و عملکرد آنان مدارک و اسناد کافی وجود دارد و این ادعا واهی نیست.)

 سوم ـ هدایت گرفتن از آنهای که راه خود را از راه و آرمانهای حزب که همانا ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، سمتی، قومی و لسانی بود، جدا ساختند و در ضد و بند با تنظیم های با شکل و شمایل و اهداف سمتی، قومی، لسانی و گروهی قرار گرفتند، چگونه میتواند باز هم به حیث منبع هدایت برای حزبی های صادق و متعهد قرار گیرد؟ اما با آنهم طی اولین پیام چنین تقاضای از همه اعضای حزب (که یقیناً همین رهبران را نیز در بر میگرد) صورت گرفت. لطفاً به پیام های سایت «اصالت» مراجعه نمایید.

چارم ـ از اولین روز نشر ابتکار سایت «اصالت» در مورد تجلیل، تا چندی قبل اینان توضیح قناعت بخش را در مورد اینکه چرا و کجای اقدام سایت «اصالت» ماجراجویانه است، ارائه نکردند، تا اینکه خود بر ابطال این ادعا و اتهام خط بطلان کشیدند و با دست پاچگی در صدد تجلیل این روز شدند، و متأسفانه جدا وموازی با سایت «اصالت»، و بیدون استدلال دستور صادر نمودند که: نباید گذاشت تا سایت «اصالت» این روز را با شکوه تجلیل نماید، نباید در محفلی که از جانب سایت «اصالت» ساز ماندهی شده است اشتراک کرد، این است رفاقت و بزرگ منشی ؟! در حالی که در استقبال و تجلیل از یاد بود جنایت کاران خود سهم میگیرند، سرتعظیم فرود می آورند، مقاله مینویسند و پیام میفرستند و دستور اشتراک را به صفوف صادر مینمایند.

پنجم ـ جالبترین همه، استدلال شماره پنجم این آقایان بود و است. رفقا اگر با سپری شدن نزدیک به هفده سال از سقوط دولت جمهوری افغانستان و گذشتن دوازده سال از مرگ رفیق کارمل هنوز وقت و زمان دفاع از آرمان ها، کار کردها و یاد بود رفیق کارمل و سایر شهدای گمنام و به نام حزب دمو کراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) نرسیده است پس چه وقت این لحظۀ موعود و مطلوب طبع آنها فرا خواهد رسید؟ لطفاً جرئت به خرچ داده توضیح نمایید.

رفقا! اگر علنی و آشکار گفته شود، در عقب این استدلال، توطئه و رمز بزرگ نهفته است که گفتنش ممکن سبب آزردگی بیشتر این "رهبران" گردد زیرا گفتن حقیقت تلخ است و آن اینست که تجلیل از شخصیت، و برجسته ساختن کارنامه های وطنپرستانه رفیق کارمل و یاد بود وی، مانع آن بوده و خواهد بود تا شخصیت اینها متبارز و متجلی گردد، لطفاً بار دیگر نوشته ها و یاد داشت ها و مقالات اینان را باز خوانی کنید تا دریابید که اینها در طول مدت حاکمیت ح.د.خ.ا. (حزب وطن)غیر مسئول بوده و فقط و فقط ببرک کارمل جواب گو است. بعضی ازین ها از ثور١٣٦٦ تا اکنون در آرزوی آن هستند (و به همین منظور در راه رسیدن به این آرزو از عقب به حزب خنجر زدند) تا بتوانند جای رفیق کارمل را در قلوب حزبی ها بدست آورند، که نخواهند آورد.

ششم ـ در مورد این ادعا باید گفت که، شما مدت ها قبل جنایتکاران، قاتلان مردم افغانستان از جمله قاتلین رفقای تان، تفنگسالاران، سیکتاریستان، تجزیه طلبان و اهانت کنندگان به قهرمانان راه آزادی و استقلال افغانستان را به اصطلاح غسل تعمید داده و به آغوش گرفته و سر تعظیم فرود آورده اید. مگر چنین نیست؟

 هفتم ـ وحدت و یگانگی نیروهای روشنفکر، مبارز و وطنپرست، بزرگترین هدف و آرمان گردانندگان سایت «اصالت» بوده، است و خواهد بود، از جمله همین ابتکار تجلیل از شخصیت والای رفیق کارمل میتواند به حیث بنیاد و اساس وحدت قرار گیرد و چنانچه در عمل تاثیرات و پیامد های آن را در طرح وحدت که تقریباً در اکثریت پیامهای واصله توسط حزبی ها مطالبه شده، انعکاس یافته است.

 از آنجای که بیشترین اعضای دو حزب جدید «نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان» و «متحد ملی افغانستان» را اعضای صادق و مبارز حزب دیروز ما ح.د.خ.ا. (حزب وطن) تشکیل میدهد، لذا سایت «اصالت» نزدیکی و وحدت دو حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و متحد ملی را نخستین قدم در راه تحقق آرمانهای رفیق کارمل میداند. (در مورد بعضی داعیان رهبری این دو تشکـُل در متن این نوشته نظر صریح ابراز شده است.)  مخالفین طرح سایت «اصالت» لطف نمایند و طور نمونه یک مورد که دلالت بر تفرقه افگنی باشد ارائه نمایند.

 هشتم ـ زمانی که نتوانستند دلایل مقنع را، برای اقناع حزبی های که خواستار تایید از ابتکار سایت «اصالت» بودند ارائه کنند به به بزرگترین دروغ و افترا متوصل شدند و سایت «اصالت» را به نشر مقالات ضد رفیق کارمل متهم ساختند. بهتر است درمورد، خوانندگان سایت «اصالت» قضاوت نمایند، تا سیاه روی شود، هر آنکه در او غل و غش باشد.

 در خاتمه:

حزبی های معتقد و وفادار به آرمانهای والا و انسانی حزب دمو کراتیک خلق افغانستان (حزب وطن)!

بیایید تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد رهبر با تقوا و مبارز خویش «ببرک کارمل» را وسیله قرار داده، با تجدید پیمان در راه نزدیکی، همسویی، همبستگی و وحدت خویش گام گذاشته و بخاطر درمان رنجهای بیکران مردم افغانستان نیروهای مبارز، وطنپرست، روشنفکر اما متفرق را با هم متحد سازیم.

 

 

www.esalat.org