یادداشت «اصالت»

رفقای عزیز، به اطلاع شما رسانیده میشود که الی تاریخ ۱۵ دسمبر ۲۰۰۸ سه چهار روز دیگر باقی مانده است، بناً یکبار دیگر از دوستان، رفقا و بخصوص مسوولین احزاب، سازمانها و حلقات سیاسی جداشده از بدنۀ ح.د.خ.ا. صمیمانه تقاضا میگردد هرگاه آرزو داشته باشند تا در محفل بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل سخنرانی نمایند لُطفاً تا دیر نشده است  متن سخنرانی های خویشرا الی تاریخ متذکره در اختیار کمیسیون موظف جهت فهرست، برنامه ریزی و ثبت قرار دهند. قابل یادآوریست که مسوولین شورای اروپائی «نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی»، «حزب متحد ملی» و حلقه ی  سیاسی جدیدی به اصطلاح «کمیته فعالین دنمارک» که در راس آن محترم عبدالواحد فیضی میباشد، با وصف آنکه تیلیفونی نیز چندین بار از تمام ایشان رفیقانه و صمیمانه تقاضا به عمل آمده است، تا کنون متن نوشته ها، مقالات، بیانیه ها و سخنرانیهای خودرا ارسال ننموده اند. موضوع غرض آگاهی ایشان و سایری رفقا و دوستان رسانیده شد. در ضمن دوسه روزی میشود که از نام به اصطلاح «کمیته فعالین دنمارک» محترم فیضی اطلاعیه دربارۀ به اصطلاح «آغاز فعالیت نوین(!) ح.د.خ.ا.»؟  در سایتِ وزین آریائی به نشر رسیده است که در آغاز آن چنین آمده است: «هموطنان گرامی، رفقا و دوستان عزيز!

عنقريب چهل و چهارمين سالروز تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان و هشتادمين سالگرد تولد زنده ياد ببرک کارمل رهبر پيشين حزب فرا ميرسد. هردو رويداد در نزد اعضای رسالتمند حزب، از اهميت بسزايی برخوردار است و جا دارد تا به طور شايسته از اين مناسبت ها استقبال بعمل آيد.».

رفقای گرامی، جالب اینست که این دوستان ما آرزو(!) دارند تا  به طور شایسته از این مناسبت ها استقبال بعمل آید، لیکن تا جاییکه عملاً دیده میشود این دوستان «کمیته فعالین دنمارک» محترم فیضی از نشر تمام  پیامهای کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل  در سایت «سپیده دم» خود بازگیری و خودداری نموده اند و تا کنون هیچگونه پیام حمایت خودرا و حتی متن سخنرانی ها و بیانیه ها و مقاله های خویشرا نیز به این مناسبت به کمیسیون موظف ارسال ننموده اند که این خود سوال برانگیز و بیانگر عدم صداقت در حرف و عمل ایشان میباشد. نکته ی جالب، سوال برانگیز و قابل تعمق دیگر اینکه اطلاعیه دهنده گان «آغاز فعالیت نوین(!) ح.د.خ.ا.»؟ چگونه می خواهند تا به طور شایسته از این مناسبت ها استقبال به عمل آید؟؟؟

 مشوره ما به این دوستان اینست که لُطفاً ازین بازی های سیاسی دست بردارند که همه رفقا بی نهایت خسته شده اند !

سهم فعال در این بزرگداشت و حمایت از آن معیار و ملاک صداقت و وفاداری ما به آن بزرگمرد است !

 

www.esalat.org

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»