یادداشت کوتاه «اصالت»

در رابطه به اعلامیه ها و گزارش شعبه تشکیلات مجلس موسسان به اصطلاح "نهضت فراگیر((!" در بارۀ سیزدهمین سالگرد وفات ببرک کارمل

رفقا، دوستان، همرزمان و هموطنان گرامی!

طوری که همه ای شما اطلاع دارید، سازمانی به نام "نهضت میهنی" و بعدها "نهضت فراگیر . . ." از جملۀ سازمانهایی است که هیچگونه پیوندی با حزب محبوب ما ح.د.خ.ا. و رهبر بزرگ آن زنده یاد رفیق ببرک کارمل نی در گذشته داشت نی حال و نی هم در آینده خواهد داشت. این سازمان که  اساسگذار آن محمود بریالی و اعضای رهبری آن اعضای سابق ح.د.خ.ا. بودند با تعدادی از اشخاص معلوم الحال دیگری که در گذشته اعضای بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و اعضای هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن بودند، حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک افغانستان را در نتیجهء سیاست های غیراصولی، سازشکارانه، معامله گرانه و نادرست شان دو دسته به ارتجاع داخلی (شورای نظار و تنظیمهای نامنهاد جهادی) تسلیم نمودند. قابل تذکر است که اعضای صدیق ح.د.خ.ا. و مردم ستمدیدۀ مان هرگز آنها را به خاطر خیانت، جفا، اعمال نابخردانه، نادرست و ناسنجیدۀ شان نه می بخشند!

در این روزها رهبری فاسد و بیمار "نهضت فراگیر . . ." مانند سال گذشته، به بهانهء سیزدهمین سالروز وفات زنده یاد ببرک کارمل و چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا. بخاطر فریب اعضا و صفوف سازمانهای خود (حزب متحد ملی و نهضت فراگیر . . .) و مغشوش ساختن ذهنیت های سایر اعضای وفادار به آرمانهای والای ح.د.خ.ا. و رهبر آن زنده یاد ببرک کارمل مصروف توطئه، دسیسه، سبوتاژ و بهره برداری نامطلوب سیاسی بوده به نشر اعلامیه ها و گزارش های عوامفریبانه و ریاکارانه در سایت های بی ارزش خویش (مشعل، وطن و پیام نهضت) مبادرت می ورزند.

نهضت فراگیر(!) . . . ماهرانه، رندانه و خصمانه تلاش می ورزد که در ذهن نسل بالنده و جوان کشور تزریق نمایند که گویا زنده یاد ببرک کارمل و محمود بریالی هردو یک هدف و یک آرمان داشتند و محمود بریالی در راه آن بزرگمرد قدم گذاشته بود و راه آن بزرگمرد را تعقیب میکرد و نهضت فراگیر هم به همین اساس ایجاد شد. حالانکه به همگان اظهر من الشمس است که راه محمود بریالی کاملاً از راه رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد ببرک کامل از بیخ و بنیاد از هم فرق دارد و جدا است!!! راه محمود بریالی از راه زنده یاد ببرک کارمل بعد از حوادث به اصطلاح پلینوم هژدهم کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. (کودتای سفید) جدا شده بود و تا امروز نیز جدا میباشد.

اگر راه محمود بریالی و زنده یاد ببرک کارمل بعد از کودتای سفید مانند گذشته ها یکی بود و یا هم یکی باشد، پس چرا محمود بریالی راه رهبر بزرگ مان را تعقیب نکرد و جلوگیری از فروپاشی ح.د.خ.ا. نکرد و بعد از فرار از کشور چرا دوبارۀ آن را در دیار غربت منسجم نساخت و در همان مکتب (ح.د.خ.ا.) که یکی از اساسگذاران آن زنده یاد ببرک کارمل بود به مبارزه ادامه نداد؟

آیا کارمل گفته بود که حاکمیت را به شورای نظار تسلیم نمایید؟؟ نه، هرگز نه!!! کارمل هرگز به آرمانهای حزب و خون شهیدان و زحمتکشان افغانستان تا پای جان خیانت نکرد و به آن وفادار باقی ماند. بلکه اشخاصیکه به آرمانهای پاک و مقدس حزب، شهیدان، زحمتکشان و ببرک کارمل خیانت و جفا کردند و حاکمیت حزب و دولت مردمی را به بنیادگرا های اسلامی و شورای نظار تسلیم کردند اکثریت قاطع اعضای بیروی سیاسی و هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن و منجمله محمود بریالی بودند!!!

بس است! دیگر حزبی ها و مردم را فریب ندهید!! شرم کنید!! خجالت بکشید!! از نام آن بزرگمرد بیشتر ازین سوء استفاده نکنید!! ای کاش شما ها و رهبران این همه احزابی که از بدنه حزب مادر راه تانرا جدا نموده اید در راه کارمل بزرگ قدم می گذاشتید!!!

شما نامردها تا دیروز از به کار برد واژه "رفیق" شرم داشتید و همه را "جناب"، "آقا" و . . . خطاب می کردید و بزدلانه می هراسیدید! جرئت نام گرفتن اسم رهبر بزرگ مان ببرک کارمل را نداشتید!!! سالها گذشت یک روزی هم به شمول رهبر تان محمود بریالی از آن بزرگمرد (ببرک کارمل) یادی نکردید!!! مردم و رفقای اصیل ح.د.خ.ا. کور نخوانده اند و شما آنها را دست کم نگیرید!!! یکبار به آرشیف نشرات سایتها و نشرات چاپی تان طی این سالها مراجعه کنید!!!

چند بار محمود بریالی در زمان حیات خود بعد از فروپاشی حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک از نام آن رهبر بزرگ زنده یاد ببرک کارمل یاد نموده است؟؟؟ در کدام جلسه و در کدام نشست و همایش رسمی و خصوصی؟؟؟ فراموش نکنید که در آرشیف «اصالت» اسناد و شواهد انکار ناپذیر فراوان ویدیوئی، صوتی، نبشته یی و تصویری از جریان جلسات و نشست های سازمانی حضوری و غیرحضوری رسمی و خصوصی شما، سخنرانی ها و بیانیه های فرد فرد شما به شمول محمود بریالی از همان آغاز تا کنون  موجود است!!!

کوشش نکنید که کاسه صبر و حوصلهء ما بیشتر ازین به سر آید. کوشش نکنید که بار دیگر نام آن بزرگمرد را غرض سوء استفاده نامطلوب سیاسی و فریب حزبی های اصیل و وفادار در کنار نام محمود بریالی بنویسید و بگویید که هردو یکی بودند!!!

راه نهضت فراگیر . . .، حزب متحد ملی، نهضت آینده و . . . و راه ح.د.خ.ا. و رهبر آن زنده یاد ببرک کارمل از بیخ و بنیاد و از ریشه با هم فرق دارد و جداست!!!

کارمل در آخرین تحلیل خواستار یک جامعهء سوسیالیستی در افغانستان بود (مراجعه شود به اسناد بیستمین سالگرد ح.د.خ.ا. و سایری اسناد حزبی و سخنرانیهای آن بزرگمرد) آیا شما و نهضت تان نیز در آخرین تحلیل خواستار چنین یک جامعهء در افغانستان هستید؟؟؟ کارمل تا آخرین رمق حیات معتقد به مبارزۀ طبقاتی و معتقد به مارکسیزم - لینینیزم بود آیا شما و نهضت تان معتقد به آن هستید؟؟؟

کارمل هرگز با ارتجاع و امپریالیزم سازش و معامله نکرد آیا شما ها نیز چنین هستید؟ نه، هرگز نه!! شما خودرا به ارتجاع و امپریالیزم فروخته اید، مردم تانرا فروخته اید به همه خیانت کرده اید، به آرمانهای تان خیانت و جفا کرده اید!!! به خون شهیدان حزب خیانت و معامله کرده اید شما را هرگز مردم و اعضای صدیق حزب و کادرهای وفادار حزب و فامیل های شهدای گلگون کفن حزب نه میبخشند! بیشتر ازین حد خودرا بشناسید!!! این بار همه رهبری شما را عمومی خطاب کردیم بار دیگر اگر مجبور مان ساختید نام گرفته خطاب تان می کنیم!

بار دیگر جرئت نکنید که نام پاک و مقدس رهبر بزرگ زحمتکشان افغانستان را در کنار نام دیگران قرار دهید و یا هم آنرا با کسی در مقایسه گیرید!!

ما مطالب و حرف های مستندِ زیادی برای گفتن و نوشتن داریم، فعلاً به گونه مختصر جسته و گریخته شما ها را مخاطب قرار دادیم بار دیگر مسوولیت آن به دوش شما میباشد! هر غلطی که میکنید هوش کنید نام رهبر بزرگ حزب مان را در میان نکشید!! میان نام رهبر بزرگ زحمتکشان افغانستان زنده یاد ببرک کارمل و نام دیگران (اعضای بیروی سیاسی ح.د.خ.ا. و اعضای هیئت اجرائیۀ حزب وطن) یک خط فاصل درشت و قرمز وجود دارد نباید ازین خط فاصل درشت و قرمز عبور کنید!!

روان پاکِ آن بزرگمرد را بیشتر ازین نا آرام نسازید!

انجنیر فضل الرحیم «همت»

صاحب امتیاز و مدیر مسئول «اصالت»

    

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org