سرود انترناسیونال

به صدای هنرمند محبوب و انقلابی کشور مسحور جمال