دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند
 

 
 

 
 


 

 

 

 (۱۰ قوس ۱۳۷۵ مطابق اول دسمبر ۱۹۹۶)

جاویدان باد نام و خاطرۀ تابناکِ زنده یاد ببرک کارمل، سیاست مدار بزرگ شرق و

 رهبر زحمتکشان افغانستان!

 

 

دست اندرکاران اصالت مراتبِ تأثراتِ عمیق قلبی خویشرا به مناسبتِ چهاردهمین سالگردِ وفاتِ بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان، رهبر محبوب زحمتکشان و سیاست مدار بزرگ شرق و مدافع عدالت خواهی و ترقی خواهی کشور عزیز ما، زنده یاد رفیق ببرک کارمل به محترمه محبوبه کارمل و تمام اعضای فامیل و خانوادۀ محترم و شریف آن بزرگمرد، محترمه رفیق دکتور اناهیتا راتبزاد، هموطنان عزیز، دوستان، رفقا، همرزمان، کادرها و صفوفِ رزمندۀ حزبِ شهیدان و قهرمانان ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان  تقدیم میدارند.

   یاد و خاطرۀ رهبر بزرگ مان گرامی باد!

 

 

 

 

 

 

با تصاویر یونیک و ناب

  

 

 

 

 

پیام رفیق یحیحی از کانادا

به مناسبت ۱۴- مین سالروز وفات زنده یاد ببرک کارمل

 

 

پیام تسلیت به مناسبت چهاردهمین سالگرد وفات رهبر زحمتکشان کشور زنده یاد ببرک کارمل

 

امرالله همرزم

 

 

شهاب الدین سرمند

 

 

پیام کامل احمد احمدی

به مناسبت چهاردهمین سالروز وفات ببرک کارمل

کابل - افغانستان

 

داکتر آرین

 

 

پیام رفیق زبیر شیرزاد

به مناسبتِ چهاردهمین سالروز وفاتِ زنده یاد ببرک کارمل

 

 

 

 

 

یاد رفیق ببرک کارمل گرامی باد!

 

سنجر غفاری

 

 

 

به مناسبتِ چهاردهمین سالروز وفات رفیق ببرک کارمل

 

داکتر راضیه هوتکی

 

 

پیام تسلیتِ شورای توحید و انسجام حزب واحد در فدراتیف روسیه

به مناسبتِ چهاردهمین سالروز وفات رفیق ببرک کارمل

 

 

یادی از بزرگمرد تاریخ، پیشوا و رهبر زحمتکشان افغانستان

 

   نگارنده: عبدالصبور

 

 

 

 

 

پیام تسلیت

به مناسبتِ وفاتِ محترم محمد نعیم جوزجانی،

پدرِ بزرگوارِ رفیق رحیم آریا

 

 

پیام تسلیت

 نسبت وفات قبله گاه محترم رحیم آریا

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

 

 

 

 

مقالات