دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند
 

 
 

 
 


 


 (۱۰ قوس ۱۳۷۵ مطابق اول دسمبر ۱۹۹۶)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرامی باد شانزدهمین سالروز وفات رهبرِ صدیق مردم افغانستان

زنده یاد ببرک کارمل

 شانزدهمین سالگرد وفات شخصیت انقلابی سیاسی و اجتماعی کشور عزیز مان افغانستان و رهبر خرد مند  حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همه زحمتکشان زنده یاد ببرک کارمل گرامی باد!

زنده یاد ببرک کارمل در طول عمر پربار و انقلابی خویش منشا  و سرمشق روشنفکران انقلابی و مردم زحمتکش کشور عزیز مان افغانستان بوده است ایمان و اراده سترگ اوشان همواره پشتوانه حرکت انقلابی و مسوولیت شناسی و حق طلبی ایشان بر ضد بی عدالتی  شاه منشی و خان  خان سالاری چون شمع فروزان برای همفکران و انقلابیون راستین راه حق و عدالت اجتماعی بوده است و میباشد.

رهبر صدیق  مردم زحمتکش افغانستان و ح.د.خ.ا.  تمامی خلاقیت های فکری عملی و ارادی خویش را به سان یک انسان صادق نستو و پرهیزگار  از هر گونه افراط و تفریط در راه تقویت  اندیشه های والایی انقلابی و دموکراتیک بیدون هیچ واهمه ای  شجاعانه و دلیرانه در راه حقیقت با زبان  گویای حق طلبی  از پارلمان گرفته تا میتنگ ها و راه پیمایی ها و حتی در زمان اقتدار و قدرت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بیان داشته و میداشتند.

ایمان بلند و اراده خلل ناپذیر و جسارت کلامش واقعاً زنده یاد ببرک کارمل عزیز را به شخصیت ملی و نمونه در تاریخ کشور بیاد ماندنی کرده است.

پاسداری از حقوق حقه مردم زحمتکش کشور عزیز مان افغانستان هرگز از خاطره ها فراموش نخواهد شد.

فقدان این بزرگ مرد تاریخ در حقیقت  مصداق ایست بر روند  کنونی روشنفکری کشور مان و ضایعه بزرگ است برای اعضای صادق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و کلیه زحمتکشان کشور  چنین است که در عدم وجود شان تأثرات عمیق خویش را به مردم زحمتکش کشور عزیز مان افغانستان عزیز، دوستان، اصا لتداران  و هم فکران صادق و رهروان پاک نهاد و با سپاس ایشان ابراز میدارم.

روانش شاد یاد اش گرامی باد!

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالله همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزم

 01.12.2012

 

 

مقالات