۲۸ اپریل ۲۰۰۸

پروسهء احيای ح.د.خ.ا.، پُف کردن بالون سرخ نيست!

(پروسۀ احیای ح.د.خ.ا. در شرایطی کنونی کشور و مبارزۀ بغرنج و پیچیدۀ خلق های افغانستان در راه رهایی از قید اشغالگران، و استقلال ملی اهمیت بسزایی دارد که باید درآن همه دانشمندان و زحمتکشان زیربط سهم گیرند و دریک مناظره و تبادل نظر همه گانی مطرح، تا به نتائیج سالم دسته جمعی رسیده گی گردد. لازم است این موضوع در سایتها، نشرات و رسانه های گروهی مختلف حتی المقدور به نشر سپرده شود)

عبدالودود پوپلزائی

 با استفاده از تجارب تلخ گذشته، در احيای ح.د.خ.ا. موضع و موقعی برای سازشکاران، منحرفان، گمراهان، اپورتونيستان، شؤونيستان و عقبگرايان وجود نخواهد داشت . . .

در گردهمايی "هالند" مؤرخ ۱۹ اپريل ۲۰۰۸، موضوع قابل توجهی که در بين سخنرانان به ملاحظه رسيد، شخصی بنام نور محمد سنگر به نمايندگی از هيأت رهبری ح.د.خ.ا. بيانيه ای ايراد کرده است.

برای اعضای سابق ح.د.خ.ا. که از لحاظ پابندی سالم به مرام و اصول صادقانه و شريفانهء ح.د.خ.ا.، در هيچ سازمانی و يا تشکلی نو بنياد شرکت نکرده اند و استقلاليت خود را حفظ نموده اند، جای تعجب و سوال است که اين تشکل نو ظهور ح.د.خ.ا. چگونه ايجاد و در رأس آن چگونه عده يی بحيث "هيأت رهبری" گماشته شده اند؟!

آيا ح.د.خ.ا.، حزب رزمندگان، دارای ماهيت ملی و انقلابی و انديشه های پايدار، گويا به چنين درجهء نا توانی و خورد و خميری رسيده است، که در هر گوشه و کنار "کوچه ها" و "بازار ها"، "دفاتر" و "ارگانهای" نشراتی و "سايت ها"، توسط چند نفر محدودی و به اساس "خواهشات" هوسانهء خويش در عجله و شتابزدگی، در مجمع سازشکاران و اپورتونيستان "هالند"، ايجاد و احيای چنان حزب و رهبری آن اعلام گردد؟ يا که گويا نظر شان اين بود تا از اين "گردهمايی" سر در گُم، تضمين نامهء موجوديت خود را بدست آورند!!

قبل از آن در کدام "جلسهء وسيع" يا "کنگره" و حتی با "مشورهء" کدام وفاداران پيشين ح.د.خ.ا. چنين تصميم گيری، در چنين "چهرۀ" بيمار و معلول صورت گرفته است؟! و چگونه مرام و اصول آن طرح ريزی شده و به اساس کدام توافق دستجمعی اعضای ذيصلاحيت و دارای حقوق در انجام چنين مسؤوليت اقدام و چگونه "هيأت رهبری" آن برگزيده شده است؟!

شايد برخی از دوستان دانشمند در شيوه نگارش و پژوهش و انتخاب جملات طنين انداز با محتوای ادبی بسيار عالی و بلاغت بسيار ارزشمند، معرفت و توانائی خوبی را کسب کرده باشند، اما نمی توانند از اين راه و بدين وسيله صلاحيت نامهء اقدام را در انجام اين مسؤوليت بزرگ بدست آورند!!

حزب مسجد و خانقاه نبوده که پشت سر هر ملا و واعظ، نمازخوانان و عابدان صف بسته کنند. حزب خرابات نیست که در آن مسلمان، ارمنی، گبر و يهود يکجا جمع شوند! حزب خانه انقلابيون، ميهن دوستان و مبارزان پاک و شريف راه آزادی و وطن افغانستان متحد است! حزب رهنمای راه انقلابيون است و سازمان دهندهء جنبش رهايی بخش خلقهای افغانستان برای دستيابی به آزادی، استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی می باشد!
ح.د.خ.ا. راه نبرد پيگير و خستگی ناپذير عليه هرگونه فرصت طلبی، تعصب ملی، فعاليتهای فرکسيونی، چپگرائی افراطی و راستگرائی و سازشکاری به منظور رهائی از تسلط و اسارت اشغالگران خارجی می باشد!

در نامهء پيشنهادی سرگشاده: رهائی افغانستان از قيد اشغالگران چی می طلبد؟، که قبلاً در سایت وزین اصالت به نشر رسیده است، چنين آمده است:
مبارزهء بغرنج و دشوار کنونی به جمع شدن چند اکادميسين و يا تيوريسن و دانشمند حل و فصل نخواهد شد و قطعاً نمی شود! هر انسانيکه با مردم خود پيوند های دلسوزانه و درست داشته باشد، درک می کند که از دکاندار گرفته تا اکادميسين و تيوريسن می تواند در اين روند تشکيلاتی، سياسی- سازمانی که در پروسهء عمومی مبارزهء بغرنج و پيچيده قرار دارد، سهم گيرند و بايد نقشی برای شان قايل شد. از سوی ديگر تا کنون روشن نيست، کسانيکه دست به ايجاد تشکيل حزب زده اند، احيای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده و يا سازمان ديگری؟ اگر هدف آنان احيای ح.د.خ.ا. بوده است، با صراحت میتوان گفت که چنين کار به تنهائی و مسؤوليت چند نفر محدودی صورت گرفته نمی تواند، زيرا چنان مسؤوليت همگانيست که بايد در يک نشست وسيع (کنگره) و يا به نام جلسه ی ديگری در تفاهم مشترک بررسی و مناظره ای وسيع به منظور رسيدن به هدف و نتيجۀ درست، دور از هر گونه خويشاوندی و زد و بند های شخصی و فرکسيونی صورت گيرد. چنين اقدام با در نظر گرفتن اوضاع و تحولات سياسی گذشته و موضعگيری های مردم افغانستان در برابر اشتباهات و حتی خيانت های برخی جناح ها و اعضاء که باعث ايجاد بد بينی ها و بی اعتمادی ها در مقابل ح.د.خ.ا. گرديده، احيای تشکيلاتی حزب به دشواريهای بزرگی مواجه خواهد شد و نمیتواند وظيفهء خويشرا در شرايط کنونی مؤفقانه بسر برساند.

چنين نتيجه گيری می شود که همچو حقايق از ذهن دانشمندان مؤسس گروه نوين بنام ح.د.خ.ا. دور باقيمانده و سنجش درستی درين راه در دست نداشته اند و در گمراهی قرار گرفته، اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند.

آنعده اعضای سابق ح.د.خ.ا. که در موضعگيری های سالم و اصولی قرار دارند و بازيچهء ديگران قرار نگرفته اند، عليه هرگونه پديده های نو ظهور و نادرست سازمانی بمنظور خفه ساختن جنبش اصیل مترقی و انقلابی، مبارزهء خستگی ناپذير خود را به پيش می برند، تا اينکه به سوی انسجام حزب پُر توان ح.د.خ.ا. با رهبری پاک و وفادار به اصول و آرمانهای گستردهء خلق های افغانستان در رهائی از تسلط اشغلگران، رسيدگی نمايند.

احیای دوبارۀ ح.د.خ.ا. به فعاليتهای دستجمعی وسيع و همه جانبه در عرصه های مختلف، به پختگی ايديولوژيکی، سياسی و سازمانی ضرورت دارد. اين پروسه در پُف کردن "بالون" سرخ، نبوده و نخواهد بود!

با استفاده از تجارب تلخ گذشته در احيای ح.د.خ.ا، موضع و موقعی برای سازشکاران، منحرفان، گمراهان، اپورتونيستان، شؤونيستان و عقبگرايان وجود نخواهد داشت و قراريکه در مقاله تذکر يافتهء فوق آمده است:
. . . ضرورت است از هرگونه موضعگيری های چپروانه و افراطی و دنباله روی و راستگرائی های متکی بر "دموکراسی" اشغالگر امريکائی و "ناتو" و جبههء ارتجاعی خود داری کرد، زيرا چنين برخورد های چپگرائی و راستگرائی، نه تنها جنبش را در راه موفقيت آميز تا سرحد پيروزی نمی رساند، بلکه سازمان و مبارزه را در انزوا و دوری از مردم قرار می دهد و به سياست های خصمانه و دشمنانه ياری می رساند!

فضای تشکيلاتی، سياسی و فعاليت ضرورت دوری از شيوه های خويشاوندی، وساطت و زد و بند های شخصی و فشار های گوناگون نادرست داخلی و خارجی ايجاب می نمايد، تا بر اساس پيوند های رزمندگی صادقانه ميهن دوستی و مردمی و اندازهء خدمت به مردم، فدا کاری و قربانی آمادگی در دفاع از اهداف والای خلقهای زحمتکش استوار باشد... راه سالم، راه پيروزيست!

 

عبالودود پوپلزائی- فرانکفورت - آلمان، ۲۸ اپريل ۲۰۰۸

 

  

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org