Mon, September 17, 2007 9:46 pm

محبوب الله زارع

 

چندی قبل یکی دو بحثی در بارهﺀ دو دسته گی و رهبری دوگانهﺀ نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان در سایت های انترنتی وابسته به حلقه های چپ دموکراتیک افغانی داشتم که خواننده گان از محتوای آنها با خبر اند٠ درآن بحث ها می خواستم توجه صفوف با عزت و صادق بخش اروپائی نهضت فراگیر را به این مسئله معطوف بدارم که شاخهﺀ اروپائی نهضت فراگیر در گرو یک گروه ﴿حال مجبورم کلمات را واضح تر ادا کنم﴾ بازیگر، معامله گر و منفعت جو افتاده است و این سازمان را بجای پیوست به تن اصلی آن در کابل، بسوی محفل گرائی و در نهایت پراگنده گی می کشاند٠

آغائی در جامهﺀ نطاق شورای اروپائی نهضت فراگیر به نام مستعار نیکیار که معلوم نشد چرا با نام مستعار به نماینده گی از یک سازمان سیاسی علنی نطاقی می کند برداشت ام را از نهضت فراگیر اروپائی بی معنی گوئی جلوه داد که قبلأ هم درین رابطه توضیحاتی داده بودم٠ نمی خواستم این بحث را ادامه دهم اما چون حوادث اخیر در رهبری اروپائی آن نهضت درستی گفته هایم را ثابت میسازند می خواهم چند حرفی به عرض برسانم٠

ملا نصرالدین شبی با پسرش از شهری گذر میکرد٠ پسرش دید که دزدانی اموال یک دکان را به سرقت میبرند، از پدرش پرسید که آنها چه میکنند؟ ملا جواب داد، تنبور میزنند٠ پسرش پرسید پس چرا آواز ندارد؟ ملا گفت آوازش فردا می آید٠

من گفتم نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و نهضت هم نام آن در اروپا دو سازمان از هم جدا و متوازی اند، گفتند نه، ما با نشاط و سرافرازی ادغام کرده ایم، اما نشست اخیر هئیت اجرائیهﺀ این سازمان در هامبورگ بعد از کنفرانس هالند یک بار دیگر با وجود نشر غیر واقعی جریان آن در "مشعل" به روشنی تمام " خود کوزه و خود کوزه گرو خود گل کوزه" گری گرداننده گان آنرا نشان داد و همان فردای بعد از نشست، آواز "تنبورش" نیز بلند شد٠

محترم دکتور سلیم مجاز که از مبلغین و ارادتمندان نهضت فراگیر اند در نامهﺀ سرگشاده ای عنوانی رئیس مجلس موسسان محترم شیرمحمد بزرگر مینویسند:" وجود رهبری دوگانه مغایر احکام قانون احزاب سیاسی است"٠

وقتی نوشتم که شورای اروپائی نهضت فراگیر هم رهبری انتخابی و هم رهبری پشت پرده دارد، در وجود مستعار نیکیار غوغا برپا کردند که چرا اسناد و شواهد ارائه نمی کنی؟ میدانستم که خود را به کوچهﺀ بی خبری می زنند چون واقعیت به همه آشکار بود ولی حالا خود آنها حقیقت را به میدان کشیدند٠

مسئول محترم سایت وزین پندار خبر می دهند که نامهﺀ "جلسهﺀ بیروی سیاسی ما در هامبورگ دایر گردید" از جانب یکی از اعضای هئیت رهبری نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی اروپائی به ایشان ارسال گردیده که فرستنده خواسته است تا نامش افشا نگردد٠ در نامه آمده است: " باید دوشخصیت برجستهﺀ نهضت ما٠٠٠ عضو بیروی سیاسی میشدند زیرا رفیق نور زیاد تاکید کرده است و رفیق توده ای باید فرمان را در عمل پیاده می کرد"٠ این تسلسل غیر عادی خود نشان میدهد که هیئت رهبری نهضت فراگیر اروپائی توسط فرد غیر انتخابی از پشت پرده رهبری میشود، ثبوت همان چیزی که قبلأ گفته بودم٠

محترم نجیب الله عظیمی که همیشه سعی میکنند بسیار محتاطانه و بانرمش طوریکه کسی آزرده نشود بنویسند اینبار در سایت وزین پندار فیصله های نشست هامبورگ را طبعأ به دلیل غیر دموکراتیک بودن و عدم مشروعیت زیر سوال برده تقاضای به حالت تعلیق قرار دادن آنها را کرده اند٠

محترم جلیل پرشور طول و عرض شورای اروپائی نهضت فراگیر را در فاروم فریاد به محاسبه گرفته انحلال آنرا به حیث یک موجود اضافی پیشنهاد نموده اند٠

محترم عظیم بابک مسئول سایت پندار قرار اطلاعیه ای در سایت مربوط خویش، از عضویت در شورای اروپائی نهضت فراگیر استعفا داده اند٠

طوریکه دیده میشود رهبران نهضت فراگیر اروپائی وضع سازمان خود را واقعأ بحرانی ساخته از کفایت لازم رهبری برخوردار نیستند٠ صفوف باید در مورد آنها فکر کنند در غیر آن کار و زحمت تعداد زیاد انسان های معتقد و رسالت مند که در شاخهﺀ اروپائی نهضت فراگیر گرد آمده اند به هدر خواهد رفت٠ برای رفع بحران بهتر است شورای اروپائی منحل و سازمان های کشور های مختلف همانگونه که در نامهﺀ"جلسهﺀ بیروی سیاسی ما٠٠٠" نیز اشاره شده در سطح سازمان های ولایتی مستقیمأ به مجلس موسسان مرتبط گردند و یا نماینده گی مجلس موسسان در اروپا به خاطر هماهنگ سازی سازمان های کشور های اروپائی بوجود آید٠

به نطاقان مستعار هیئت رهبری نهضت فراگیر اروپائی پیشنهاد می گردد که در آینده "یا سخن دانسته گو ای مرد دانا یا خموش"٠

 

 

 

 

بااحترام


   www.esalat.org