ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان

 اصالت به ‌افتخار پنجاهمین سالروز تأسیس حزب ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بعد از ۴۹ سال بار دیگر مرام دموکراتیک خلق، نشر شده در شماره اول و دوم جریده تابناک خلق و تحلیل ها، نوشته ها و مقاله های  زنده یاد رفیق ببرک کارمل، رفیق شهید استاد میراکبر خیبر و زنده یاد دکتور اناهیتا راتبزاد منتشره در شماره های مختلف جریده تابناک پرچم را برای اولین بار در فضای مجازی انترنیت باز نشر می ‌نماید. 

 

 مرام دموکراتیک خلق

 به خاطر رنجهای بیکران خلق های ستمدیده افغانستان

 

 ببرک کارمل :

جریده پرچم، شماره (اول) پنجشنبه ۲۳ حوت ۱۳۴۶، ۱۴ مارچ ۱۹۶۸

ببرک کارمل :

مردم فریاد میکشند: هرگز نه!

ببرک کارمـــل:


جریده پرچم، شماره (پنجم) پنجشنبه ۲۲ حمل ۱۳۴۷، ۱۱ پریل ۱۹۶۸

ببــرک کارمـــل :

 بر ارتجاع پیروز شدبـبرک کارمــــل

 

سلسله ی نشر نوشته ها و مقاله های منتشره در شماره های مختلف جریده تابناک پرچم ادامه دارد.

 

آتشفشان سیاسی و میراث قدرت برای بازمانده های

 جهادی ها در افغانستان

نویسنده: ع ن ن از کابل

فرزند برهان الدین ربانی بحیث سفیر، رییس شورای صلح و تازه هم وزیر خارجه، فرزند محمد قسیم فهیم معاون دوم وزارت خارجه و تازه هم معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی (از اداره های مهم امنیتی افغانستان)، فرزند ضیا مسعود برادر احمدشاه مسعود فرمانده مجاهدین در پنجشیر منحیث مشاور در شورای امنیت ملی افغانستان و . . . بیشتر بخوانید . . .

==================

 طرح اساسنامه جدبد حزب دموکراتیک خلق افغانستان  

 طرح اساسنامه جدبد حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

 

 مقالات