اعلامیه کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از شخصیت تاریخ معاصر افغانستان زنده یاد (کارمل) گرامی !

680xmps

تاریخ معاصر ما، شخصیت‌ های سیاسی و چهره های ماندگار و مطرحی دارد كه می ‌توان از زوایای مختلف به زندگی شخصی و سیاسی‌ شان نگاه كرد و از زندگی و کارنامه های جاودانه آنان بدون درنظرداشت تعلقات، خوشبینی، وابستگی و سوء استفاده های مقطعی، تجلیل و گرامیداشت صورت گیرد، شخصیت ‌هایی كه نقشی پُررنگ‌ در حوادثِ سیاسی، اجتماعی و تاریخی سرزمین ‌مان بازی كرده ‌اند و نمی‌ توان به سادگی از كنار نام و كارنامه سیاسی‌ آنان گذشت.

یکی ازین شخصیتهای بزرگ تاریخ معاصر سرزمین ما زنده نام ببرک کارمل است که با اندیشه های والای انسانی، با شخصیت بزرگ و با تفکر عالی انسان پرستانه عمری را در مبارزه برحق، علیه ظلم و استبداد، حق تلفی و فریبکاری، آشتی ناپذیری در مقابل ارتجاع و نظام پوسیده یی سرمایه داری سپری نمود و از خود کارنامه های جاودانه بجا گذاشت.

ببرک کارمل با نیم قرن مبارزۀ هدفمند و استوار کاخهای ظلم و استبداد را به لرزه درآورده و از حقوق برحق و مشروع ستمدیدگان و ستم کشیدگان حمایت نمود و صدای این مظلومین را تا بیکرانه ها رساند و خود نیز با تمام قوت خاینین ملی و عشرت طلبان سلطنتی را به مبارزه فرا خواند و هیبت صدا و حق خواهی دوامدار وی زمامداران مرتجع را با اندیشه و تفکرهای پوسیده شان به سکوت واداشت.

کارمل فرزند برومند خلق نجیب افغانستان در تاریخ معاصر این مرز و بوم چهره ی جاودانه یی است که به مظلومان ثابت ساخت، استقامت و استواری، خود گذری و جانفشانی، حق گویی و حقیقت خواهی، ایستادگی و پایداری، مبارزه منظم و هدفمند . . . میتواند منجر به پیروزی و بهروزی گردد.

کمیسیون تجلیل و بزرگداشت ازین شخصیت نامی سرزمین مردآفرین ما بدون درنظرداشت استفاده های نامشروع، جاطلبی های مقطعی، تخریب و توهین همرزمان بلند اندیش دیروزی که به هر گروپ و جناح های سیاسی که ارتباط دارند، میخواهد گرامی داشتی صورت گیرد.

ما معتقدیم که تهمت و اتهام و دروغ پردازی و کج فکری در برابر اعضای خانواده سیاسی دیروز گناهی است نا بخشیدنی، جرمی است مشهود و معلوم. کمیسیون موظف که فقط و فقط تصمیم تجلیل ازین مرد غرور مند تاریخ سیاسی کشور را دارد به هیچ نام و عنوانی به هیچکسی اجازه نخواهد داد تا از نام زنده نام کارمل بزرگ استفاده ی ناجایز و نامشروع صورت گرفته و تحت این نام به رفقای ارجمند حزب ما، ح.د.خ.ا.، تاخت و تازهای منفعت طلبانه و مطرح شدن در آینده سیاسی و نیک اندیشی رفیقانه خلل وارد شود.

اگر ما امروز شکررنجی های مصلحتی و گیله و گزارهای مقطعی و ناچیز داریم این به آن معنی نیست که ما خدای ناخواسته دشمنی و آشتی ناپذیری داریم.

ضرب المثل معروف است که میگوید: آب اگر صد پاره شود باز باهم آشناست و یا گفته اند: برادر یک دستش در گریبان است و دست دیگرش در یک کاسه.

ما از عمق قلب به تمام رفقای بزرگ اندیش و بزرگ منش مان که در هر گروپ و فرکسیون فعالیت دارند احترام عمیق داشته و باور داریم که در دوستی، هم اندیشی، همفکری، همرزمی و همگرایی ما کوچکترین خللی وارد نشده و نخواهد شد.

کمیسیون موظف تصمیمی جز از تجلیل شایسته و گرامی داشت باعظمت از این شخصیت بی مانند جریان چپ دموکراتیک کشور، هدف و مرام دیگری نداشته و تعدادی نا آگاهانه میخواهند آب به جوی بیگانه جاری بسازند. ما در فراخوان و پیامهای متعدد از تمام خانواده بزرگ سیاسی صمیمانه و شرافتمندانه تقاضا نمودیم که بیایید ازین روز تاریخی همه یکجا و متحد تجلیل به عمل آوریم. ولی تعدادی از دوستان موضوع را طور دیگری برداشت نموده و حسن نیت مارا متوجه نشدند.

کمیسیون موظف با صراحت اعلام میدارد که هدف سترگ ما فقط و فقط تجلیل بی نذیر ازین روز تاریخی است و بس. و عقب نیت شریفانه ما هیچگونه خود خواهی، کوتاه فکری، چهره و نهادهای دیگری وجود ندارد . یکبار دیگر رسماً اعلام میداریم، کميسيون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولدِ زنده یاد رفیق ببرک کارمل که وظیفه اش تنها و تنها برگذاری محفل و تجلیل شایسته از هشتادمین سالروز تولد آن بزرگمردِ تاریخ معاصر افغانستان میباشد یک کمیسیون دایمی و سیاسی نبوده، بلکه وظایف اش با ختم این محفل باشکوه به پایان میرسد.

ما یکبار دیگر از رفقای حزبی مان دعوت به عمل می آوریم تا با شرکت شریفانه و نجیبانه شان در رنگینی، عظمت و تجلیل شایسته از تولد مرد کار و پیکار کارمل عزیز و سالروز تاسیس حزب ما (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) مارا یاری و همیاری نمایند.

سهم فعال در این بزرگداشت و حمایت از آن معیار و ملاک صداقت و وفاداری ما به آن بزرگمرد است !

فرخنده باد هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل !

زنده باد حزب دموکراتیک خلق افغانستان !

با دورد های گرم و صمیمانه - کمیسیون موظف

یادداشت «اصالت»

www.esalat.org

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»