دوشنبه،  ۷  جنوری  ۲۰۰۸

 

اعتراض احمد وحید پائیز

دوستان عزیز سلام!

 اخیراً در سایت مشعل از هموطنی به نام مستعار ا. نیکیار، اتهامنامه يی تحت عنوان "گیاهِ ضعیف" به آدرس محترم محبوب الله زارع به نشر رسیده است، که همهء آن بهتان، تهمت و افترا میباشد، که خیلی تعجب نمودم و به حال نویسندۀ آن افسوس کردم، زیرا تمام آن به دور از حقیقت میباشد.

مایهء تأسف است، که یک عضو هیات اجرايیهء شورای اروپايی نهضت ترقی و دموکراسی؟ بر یک هموطن خود تهمت نموده و به اصطلاح هردو پای خود را در یک موزه نموده باز هم به ناحق ادعا نماید که احمد وحید پايیز همان محبوب الله زارع میباشد.

من با محتوای نوشتۀ آقای مستعار نام ا. نیکیار، که خودش شهامت ننموده تا با نام اصلی خود وارد بحث شود و به دیگران تهمت میبندد و هرکی را در آيینهء خود میبیند، به آدرس محترم محبوب الله زارع کاری ندارم، صرف همین قدر میخواهم که به این عضو هیئت اجرائیهء مستعار نام نهضت ترقی و دموکراسی؟ و خواننده گان گرامی به عرض برسانم که من احمد وحید پايیز نام دارم و بعد از ختم تحصیلات نظامی ام در پوهنتون نظامی توپچی ادیسه، فعلاً در شهر سیمفیروپل کشور اوکرايین با فامیلم زنده گی میکنم و اصلاً با محترم محبوب الله زارع هیچ گونه آشنایی نداشته، صرف نوشته های شان را در سایتهای انترنیتی مطالعه کرده ام.  در اخیر یکبار دیگر به صراحت این اتهام آقای ا. نیکیار را کاملاً رد نموده، بدینوسیله اعتراض شدید خودرا بخاطر نسبت دادن نوشتۀ ام تحت عنوان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان؟ و سوء استفاده از نام رفیق ببرک کارمل  به محبوب الله زارع بلند میکنم و اظهار میدارم که شخص خودم احمد وحید پائیز هرگز محبوب الله زارع نبوده و اُمیدوارم که آقای نیکیار در آینده بر دیگران تهمت نبندد.

 

 

احمد وحید پائیز از اوکراین

 

اصل به سایت مشعل

کاپی به سایت وزین اصالت

 

 

 

www.esalat.org