پیام تبریکیه علم مل

 

رفقا و مسئولین سایت وزین اصالت !

 بهترین تمنیات و شادباشهای خود را به مناسبت اولین سالگرد سایت اصالت به شما و از طریق شما به تمام مبارزان راه حق و عدالت ابراز میدارم.

رفقا،

بگذارید و اجازه دهید که درفش انقلابی راه مبارزان اصیل و بیباک میهن مان برافراشته باشد. مبارزه ادامه دارد، مبارزه بر بنیاد اندیشه های انقلابی و  جهانبینی علمی، مبارزه در جهت نیل به اهداف عالی و انسانی، مبارزه سیاسی و طبقاتی به خاطر رفع بهره کشی انسان از انسان و مبارزه به خاطر رفع مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و سرانجام زدودن فقر، گرسنگی، بیسوادی و تأمین صلح، عدالت و برابری واقعی اجتماعی از وظایف مبرم و اساسی وطنپرستان کشور است. من یقین دارم که سرانجام رسیدن به این اهداف والای انسانی حتمیست.

وطنپرستان واقعی در یک مبارزه و پیکار نابرابر و نهایت پیچیده و مشکل قرار دارند. سیطره حاکمیت جباران ظلم و استبداد و به بند و اسارت کشیدن کشورها و بلعیدن آنها دیوانه وار از جانب زورمندان جهان و صاحبان سرمایه ادامه دارد و اما مبارزه پیگیر، انقلابی، متحدانه و هدفمند می تواند سرانجام راه نجات خلق افغانستان را به ارمغان آورد.

انحراف و سقوط فکری و طفره روی از اصل مبارزه طبقاتی و پناه بردن به اندیشه های ضد ترقی و خودرا پنهان کردن در بین جملات قشنگ و به اصطلاح انقلابی نمیتواند کارگر و سرنوشت ساز باشد.

من ایمان کامل دارم که اصل عدالت اجتماعی واقعی در پروسه روند تکامل جامعه بشری پیروز میگردد.

یک بار دیگر به شما و همه دست اندر کاران و همکاران سایت پیروزیهای مزید آرزو نموده، بگذارید که سایت اصالت مشعل نور معرفت و رهنمای خوب انقلابیون باشد !

 

 با احترام،

 علم مل

 

 

بازگشت