پیام تبریکیه ص. عملیار از کشور ناروی

 

رفقا، دوستان !

بدین وسیله بهترین تبریکات خویش را به مناسبت اولین سالگرد سایت اصالت تقدیم میدارم.

به صراحت میتوان گفت که سایت اصالت توانسته است برخی از گزارشات، بیانات و مقالات شخصیت برجسته جنبش دمواکراتیک کشور زنده یاد ببرک کارمل را به نشر برساند که این خود خدمت بزرگ در امر رشد و تکامل مکتب چپ دموکراتیک میاشد .

لازم به یادآوری است که اصالت با پخش مقالات و مطالب پیرامون مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی نقش مهم را در بلند بردن اذهان روشنفکران، زنان و جوانان بازی نموده است .

انتظار می رود تا سایت اصالت در کنارفعالیتهای نشراتی خویش به امر وحدت نیروهای دموکراتیک چپ که هدف از آن تشکیل خانواده چپ که ضرورت مبرم جامعه ما است، مساعی به خرچ دهند .

 

ص . عملیار

   بازگشت