پیام تبریکیهء انور فرزام از استکهولم

 

رفیق گرامی فضل الرحیم همت!

 بمناسبت نخستین سالگرد گشایش صفحه ای انترنتی اصالت صمیمانه ترین شادباشها وتهنیت های خود را به شما وهمکاران محترم تان میرسانم.

صفحه ای انترنتی اصالت چنانکه شایسته نام آنست، درظرف این یکسال عمر خود پیوسته از اصالت اندیشه های مدافع ستمکشان واستثمارشوندگان سخن گفته است. این صفحه بکار بزرگ روشنگری، دفاع از منافع زحمتکشان، دفاع از مواضع چپ ، افشای امپریالیسم ونیروهای سیاهء ارتجاعی مسلط برکشور وتوضیح واقعیت های تاریخ جنبش چپ ودموکراتیک افغانستان پرداخته است. موضعگیری فراملیتی و عاری ازتعصب ملیاصالت جایگاه شایسته ای برای آن در میان رسانه های واقعاً مردمی ایجاد واعتبار فراوانی را کمایی کرده است.

برای شماوسائرهمکاران محترماصالت موفقیت های مزیددراین راستاراآرزو میکنم.

 

دستهای تانرا بگرمی می فشارم.

 

انور فرزام

استکهولم ۱۲اگست ۲۰۰۷

   بازگشت