پیام تبریکیهء عظیم بابک گردانندهء تارنمای وزین پندار

 

گردانندهء گرانقدر سایت وزین اصالت، محترم فضل الرحیم همت!

 بمناسبت سالگرد نخست تارنمای تابناک اصالت به شما و یاران تان شادباش و تهنیت میگويم.

تارنمای اصالت بازتابگر اندیشه ها و دیدگاه هاییست که نسل مبارزان راستین راه عدالت، برابری، آزادی و ترقی بیش از نیم سده درفش آنرا در اهتزاز نگهداشتند و تاکنون میکوشند تا این درفش به زمین نیافتد و رسالت حفظ تقدس آنرا به نسل آینده مبارزان راه آرمانهای انسان تهیدست و فرودست میهن داغديده ما اهدا کند.

من در اصالت تلاش برای تداوم آن ايده ها و آرمانهای والای انسانی را میبینم که درنشریه های تابناک خلق، پرچم و حقیقت انقلاب ثور بازتاب مییافتند. زمان و تاریخ همه چیز را دگرگون ساخته است اما تحفظ اصالت این ایده ها و آرمانها به عهدهء ماست.

یکسال نشرات پربار و با ثمر اصالت، یکسال مبارزهء بی امان در سمت بیان مواضع اصولی مبارزه و شکست سکوت تحمیلی دوران ورشکستگی ها و نامیدی ها و یاسها بود. همه خرسنديم که اصالت این سکوت را شکستاند و بمثابه ناشر اندیشه های دموکراتیک مردم افغانستان جایگای شامخ خود را در بین رسانه های مترقی دریافت.

نشر تحلیلهای پر محتوای سیاسی در پیرامون بحران افغانستان، مسایل بین المللی، نوشته های فسلفی و تاریخی ،نگارش تایپی بیانيه های شادروان ببرک کارمل بوسیله محترم قدير فضلی، بزرگداشت از دهسالگی وفات آن بزرگمرد و نشر پيامهای همدردی بمناسبت درگذشت شادروان محمود بریالی از زمرهء خدماتیست که گرداننده گان گران ارج این تارنما را محبوب قلوب رهروان راه آزادی انسان زحمتکش جامعهء افغانی ساخته است. راه تان پر فیض و رزم انسانی تان پيروز باد  !

 

عظيم بابک

 

 

بازگشت