پیام تبریکیه انجنیر عزیز جرئت مسئول سایت وزین آریایی

نهال پربار اصالت جاودانه باد !

سايت انترنتی اصالت وسيله ايست برای پخش واشاعهً انديشه های مترقی، برقراری روابط بين نيروهای مترقی با هدف خدمتگزاری به روند اتحاد و تشکل نيروهای انقلابی و اساس گذاری نيروهای چپ انقلابی و ايجاد جبههً همسو در مسير پيکارها با سياست های توسعه گرانهً امپرياليزم جهانی و ارتجاع داخلی .

سايت اصالت در مدت عمرکوتاه خود تواسنته است به صحيفهً بزرگ معنوی برای روشنفکران افغانستان در داخل و خارج کشور تبديل گردد و با انتشار مقالات علمی و موضعگيری اصولی، گام های اساسی را در راه تفاهم ميان روشنفکران افغانستان بمثابهً يکی از ضروری ترين پيش شرط ها برای نهضت چپ افغانستان و وحدت ملی بردارد.

من درود ها و شادباش های بيکرانم را به تقريب نخستين سالروز گشايش اين صفحهً انترنتی پربار به جناب انجنیر فضل الرحیم همت، مدیرمسوول، همکاران قلمی و تمام دست اندرکاران اصالت پيشکش نموده، آرزومندم، تا با بهره جويی هرچه بيشتر ازين سايت، در پخش و گسترش آرمانهای انسانی در سطح ملی و بين المللی دست آورد های چشمگيرتری را نصيب شويم.

 

با درود های فراوان

عزيز جرئت

مسئول سايت آريايی

   بازگشت