پیام تبریکیه سایت وزین جوانان بیدار

جوانان بيدار

 

همه دستان پاک باهم

درودهای رفيقانهء گرداننده گانِ صفحهء انترنيتیِ جوانان بيدار، نثار پيشگامانِ اصيل ترويج انديشه های پيشرو و دموکراتيک (اصالت) باد !

به مناسبتِ اولين سالگردِ اصالتِ ديرپای، بهترين تمنيات ما را پذيرا شويد!

جوانان بيدار، آرزومند است تا سالهای پُرباری در راستای روشننگری و سالم انديشی استقبال تان نمايد و جهانبينی علمی و نقادِ زحمتکشان رفيقِ راه تان باشد.

جوانان بيدار،

  بازگشت