پیام تبریکیهء خوشحال حسن پور از انگلستان

 

رفقای عزیز- انجنیرهمت و ق. فضلی ارجمند، ناشرین تارنمای وزین اصالت !

 سلامهای گرم رفیقانه و شادباشهای صمیمانه ام را به مناسبت جشن یکسالگی صفحهء وزین اصالت به شما و از طریق شما به همرزمان و مبارزین جنبش چپ و تحول طلب کشور و همه انسانهای آزادی دوست و عدالت پسند تقدیم می دارم.

اصالت توانست طی یکسالی کوتاه حیات نشراتی، اندیشه های ژرف انسانیی متراکم شده در هزاران سال مبارزات انسانها به خاطر تأمین عدالت واقعی و برپایی جهان نوین، بدون بهره کشی انسان از انسان را انتشار دهد و جایگاهی شایستهء را در زمره نشرات مربوط به جنبش چپ انقلابی کشور مان احراز نماید.

من ضمن اینکه این موفقیت را به شما صمیمانه تبریک میگویم، توانمندیی هرچه بیشتر شما رفقای عزیز را در امر اشاعهء اساسی ترین و مبرم ترین مسایل مربوط به حیات مبارزاتی امروزین جنبش چپ روشنفکری کشور ما آرزومندم.

 

خجسته باد جشن یکسالگی اصالت!

خوشحال حسن پور از انگلستان

 

بازگشت