پیام تبریکیه نجیب افغان

سلام های گرم خود را نثار دست اندرکارانِ سایتِ اصالت تقدیم نموده، در عرصه کار و فعالیت سیاسی و فرهنگی  و  مبارزه تان به خاطر تأمین عدالت اجتماعی، رفاه و سعادت زحمتکشان در جامعه ما افغانستان موفقیت های هر چه بیشتر تان را آرزو مینمایم.

 پیروز باشید

 نجیب افغان

 

بازگشت