پیام تبریکیه ديپلوم انجنير نورضيا فرين از شهر گوتنبرگ سويدن

به گرداننده محترم سايت وزين اصالت!

 

سالگرد دريچهء تنوير سايت اصالت ناشر افکار مترقی و روزنه اميد نهضت طلبان را که نتنها با پيرايش خاصی آذين، بل از محتوای غنامند و اندوخته های علمی  سياسی مشحون بوده و با نشر مطالب بديع، نوآيند، دلچسپ و مفيد که انعکاس دهنده واقعيتهای عينی جوامع ميباشد، به شما تبريک و تهنيت گفته، پيروزی و بهروزی مزيد را درين کار خلاق و ابتکار آميز متمنی ام.

آنچه درخور توجه و ويژه گی سايت اصالت است همانا اصل احترام به مقام والای انسان، رعايت عفت کلام و قلم و گامگذاری در راه پيوند هرچه بيشتر و نزديکتر نيرو های همسو و همگراست که در صفحه وزين انترنتی اصالت به مشاهده ميرسد و آنرا مقام و جايگاه ويژه ئی می بخشد.

در حاليکه به شما توانمندی و نيروی کاری بيشتری را خواستاريم با تجديد تهنيات و تمنيات مراتب سپاس خويش را بخاطر زحمات شباروزی تان در امر تنوير اذهان عامه به شما تقديم نموده موفقيت های بيشتری را آرزومينمايم .

با درود

ديپلوم انجنير نورضيا فرين

گرداننده سايت ميهن

شهر گوتنبرگ سويدن

اگست ۲۰۰۷

بازگشت