پیام تبریکیهء قاسم آسمایی

 

رفیق عزیز و گرامی فضل الرحیم همت

شادباشها و تبریکات صمیمانه خویشرا به مناسبت نخستین سالگرد آغاز پخش سایت پیشرو و پیشگام اصالت به شما و همکاران شما تقدیم داشته پیروزیهای بیشتر و بیشتر شمارا در امر دفاع از آرمانها و منافع زحمتکشان و عدالت اجتماعی خواهانم.

ابتکار شما در باز پخش بیانیه ها و صحبت های رفیق کارمل و آثار کلاسیک مارکسیسم عمل شجاعانه وطنپرستانه و قابل قدر و تحسین می باشد.

به امید موفقیت های مزید شما

 قاسم آسمایی

   بازگشت