پیام تبریکیهء سایت وزین روشنک

 

به گرداننده گان ارجمند سایت اصالت !

 رسانهء برقی روشنک که تحفهء نوروزیست، بدین وسیله تمنیات نیک خویش را به مناسبت یکساله گی نشراتِ سایت ِوزین اصالت به آقای همت و سایر گرداننده گان ِعالیقدر آن رسانه از ته ء دل تبریک و تهنیت میگوید و برای هر یک از آنان توفیق بیشتر در امر روشنگری و فضا سازی سیاسی کشور آرزو میبرد .

 س. مهران، گردانندهء روشنک

www.roshanak.nl

 

بازگشت