پیام تبریکیه شیر از آلمان به مناسبت نخستین سالگرد سایت وزین اصالت

 

 رفقا، دوستان و هموطنان عزیز !

 امروز ما نخستین سالگرد سایتی را تجلیل می کنیم که در شبکه جهانی انترنیت بنام اصالت اولین و یگانه سایتی وزینی است که با افتخار، شهامت و صداقت پرچم سرخ هزاران شهید گلگون کفن و سرخ رویی هزاران مبارز راه دموکراسی، ترقی و عدالت را در اهتزاز آورده و به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت رفیق ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا و رهبر زحمتکشان افغانستان گشایش یافته و به شخص ایشان اهدا گردیده است.

این جشن بزرگ را برای همه رفقای عزیز، دوستان و هموطنان محترم خود تبریک گفته بخصوص برای رفیق عزیز همت و سایری رفقای عزیز مسوول و همکاران قلمی سایت که با زحمات زیادی شب و روز بدون احساس خستگی در غنای مطالب سایت از لحاظ سیاسی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و فرهنگی کوشیده اند.

سایت وزین اصالت با افتخار بزرگ جلایش صداقت، پاکی و اعتماد خود را با افتخار خود که به نام بزرگ مرد مبارز تاریخ معاصر کشور ما رفیق ببرک کارمل عزیز نهادین ساخته هیچ جایی را برای شک و تردید نگذاشته، اعتماد بزرگ همه را با خود دارد چون رهروان مکتب بزرگ زنده یاد رفیق کارمل مکتب صداقت، شهامت، صمیمیت، پاکیزه گی و اعتماد به آرمان های پاک سعادت، رفاه، ترقی و تامین عدالت حقیقی اجتماعی برای مردم، کشور و ختم رنج های بیکران در جهان است. ادامه دهنده گان این مکتب بزرگ امروز با عظمت خود دیگر تنها در وجود ح.د.خ.ا خلاصه نشده بلکه در وجود همه ی هموطنان عزیز ما اعم از روشنفکران مترقی، کارگران، دهقانان، تجاران ملی و بخصوص نسل جوان و آگاه کشور تبلور یافته است.

در حالیکه سر احترام و درود های بی پایان خود را به روان پاک شهیدان گلگون کفن خود که جان های شیرین شان را بخاطر سعادت و شگوفایی مردم و وطن خود قربان کرده اند تقدیم نموده از همه رفقای عزیز، هموطنان و دوستان عزیز احترامانه تقاضا می نمایم تا با همکاری خود در وسیع شدن سایت وزین اصالت در همه امور آن همکاری صمیمانه و رفیقانه نموده تا پرچم صداقت و اصالتِ مبارزه به خاطر انسان زحمتکش در قلب تاریخ جاویدانه بلند و در اهتزاز باشد !

 

فرخنده باد نخستین سالگرد سایت وزین اصالت !

 با درود های رفیقانه

شیر از آلمان

   بازگشت