پیام تبریکیه قدوس زریر

 

به دست اندرکاران محترم سایت وزین اصالت !

 رفقا و دوستان ارجمند!

 اجازه دهید سالروز فرخندهﺀ گشایش تارنمای رنگین و وزین اصالت را به شما و همهﺀ خواننده گان سایت پربار شما صمیمانه تبریک و تهنیت بگویم٠ در فرصت یکسال بعد از گشایش که بر پایهﺀ محاسبهﺀ زمان فاصلهﺀ اندک است اصالت توانسته با نشر مطالب گوناگون سیاسی، تاریخی و فرهنگی راه پر ثمر اشاعهﺀ اندیشه های انسانی، مدنیت پرور و ترقیخواهانه را به وجه احسن بپیماید، در قلب فراوان خوانندهﺀ میهن دوست، دموکرات، مترقی و چپ راه یابد و جایگاه شایستهﺀ خود را در خانوادهﺀ رسانه ای چپ دموکراتیک بیرون مرزی کشور ما احراز نماید٠

زحمات خسته گی ناپذیر دست اندرکاران اصالت در جهت جلب همکاری شمار قابل توجه ای از قلم بدستان آگاه، رسالت مند و آزاد اندیش که زمینه ساز گسترش و تقویهﺀ هرچه بیشتر صفوف ناشرین و ناقلین افکار دموکراتیک و مترقی می گردد و فضای مناسبی را برای دست یابی به تفاهم و همسوئی در میان نیروهای مترقی میهن ما فراهم می سازد در خور تمجید و ستایش است٠

امیدوارم در سال و سالهای که پیش رو دارید تفکر و قلم تان توانمند تر، حلقهﺀ همکاران قلمی تان فراخ تر و ساحهﺀ خواننده گان تان وسیع تر گردد٠ درست با همین امیدواری پیروزی های مزید برایتان آرزو می نمایم .

 

 قدوس زریر

   بازگشت