پیام تبریکیه ع . رؤفی از فرانسه

به مناسبت دومين سال نشرات سايت اصالت

 

پيگيري و كار مجدانة گردانندگان سايت اصالت توانست درضرف اين مدت اين سايت را در قطار سايت هاي افغاني معتبر، پر خواننده و غني با مطالب گوناگون قرار بدهد . اين كاميابي را به مسئولان اصالت برادرانه تبريك ميگويم .

اين سايت كه آشكارا به خاطرة يكي از رهبران سابق ح د خ ا اهدا شده است، بوي از فراكسيون بازي و اثري ازبيماری های دوران كودكي كه گاهگاه جنبش هاي چپ به آن گرفتار ميشوند، در خود ندارد. اين ويژه گي امكان ميدهد تا غير از چپيها هم به صفحات اصالت كليك كنند واز داشته هاي آن سود ببرند .

اما شك دارم كه ديگر اعضاي ح د خ ا كه به شخصيتهاي ديگر آن حزب دلبسته اند، با فهميدن اين مطلب، در سايت اصالت خود را راحت احساس كنند و با اعتماد كامل مطالب آنرا بخوانند، ببينند و بشنوند .

پابندي به اصول نشراتي ويژه ، كه ميتواند رهنماي مسئولان در گزينش و نشر مطالب باشد اگر از يكسو به آنان امكان نشر آنچه را ميدهد كه با روحية سايت مطابقت داشته باشد، از سوي ديگر مسئولان را وا ميدارد تا به اصول  آزادي بيان و احترام به ديدگاهاي ديگران خود را مقيد بدانند . اميد ميرود در آينده داشته هاي سايت چون گذشته ، به خوانندگان اين زمينه را فراهم آورد تا برابر به ذوق و علاقه هاي شان نوشته ها، شنيدنيها و ديدنيها را در لا بلاي سايت دريابند، كه فخر آن نصيب گردانندگان اصالت خواهد بود .

امروز با تاسف انترنت به بازاري ميماند كه هر كس در آن هر چي خواست ميفروشد و ميخرد . هيچ قانون ومقررة وجود ندارد تا مراقبتي بر نشرات سايتها داشته باشد ، در سايتهاي گوناگون مطالبي نشر ميشوند كه نتنها هيچگونه اعتبار ندارند  و نميتوان  به آنها اعتماد كرد، افزوده بران با پخش مطالب نادرست وپرازاشتباهات ، افراد جامعه را به گمراهي مي كشانند . اين مساله  درد سري براي گردانند گان سايتهاي شده است كه ميخواهند به اعتبار و درستي كارشان خدشة وارد نگردد و خوانندگانشان داشته هاي ناب و معتبر را بدست بياورند . تا جاييكه ديده ميشود اصالت توانسته است اصالتش را در ين عرصه چون عرصه هاي ديگر حفظ كند، كه همواره چنين بادا و چون خوانندة دايمي سايت، عمق توجه و انتهاي هوشياري گردانندگان را در ين قسمت خواستارم .

رسالت روشنفكران چون پيشروان جامعه، ره گشايي بسوي آينده ها با درك وشناخت درست امروزوتحليل بيطرفانه و واقعبينانة ديروز، رسالت خطير و بزرگ است كه نميتوان آنرا ساده پنداشت . آنانيكه خود را آمادة كاروپيكاردرين راه بزرگ وپرخطرميدانند ، خوب ميدانند كه به رهنماها و دانش فراوان نيازدارند تا مانند مشعل تار يكيهاي راه را برايشان روشن كنند . با نشر مطالب تئوريكي و علمي سايت اصالت درين راه قدم گذاشته است . استواري و راست روي، آگاهانه رفتن و كمتر به خطا رفتن را برايش آرزو ميكنيم .

پيروزي هاي زياد ، حوصلة فروان ، عزم راسخ ، هوشياري و دقت بيحد ، درپايان سخن به گردانندكان اصالت آرزو ميكنم .

 

ع . رؤفی

 

 

 

بازگشت