پیام تبریکیه محبوب الله زارع

به ادارهﺀ محترم سایت وزین اصالت

رفقای گرامی!

اجازه دهید اولین سالروز فرخندهﺀ بروز اصالتِ روشنگری، روشن اندیشی و روشن نویسی را در وجود تارنمای زیبا و رنگین اصالت به شما رفقای ارجمند همت و فضلی و تمام آنهای که درین یکسال تقدس قلم را گرامی داشته و پرچم اندیشه های چپ و دادخواهانه را بوسیلهﺀ نگارش رسالت مندانهﺀ شان از ورای تارنمای وزین شما در اهتزاز نگهداشته اند صمیمانه شادباش و تهنیت بگویم.

آرزوی من اینست که سایت وزین اصالت در تداوم زمان به انعکاسگر راستین و ذخیره گاه مطمئن حرف واقعیت برای نسل های امروز و فردای کشور مبدل شده سهم شایستهﺀ خویش را در تشکل و تقویت صفوف نیرو های مبارز و چپ انقلابی کشور ایفا نماید٠ درین راستا پیروزی های بزرگ برایتان آرزو مینمایم٠

 با احترام

محبوب الله زارع

 

 

بازگشت