پیام تبریکیه نور منگل از کشور سویس

 

رفقا و دوستان محترم ! بهترین تبریکات و تمنیات خویش را بمناسبت اولین سالگرد نشرات انترنیتی سایت وزین اصالت مربوط به پرچمداران وطنپرست، دموکرات، انقلابی و مبارزین راه عدالت و دموکراسی در کشور ستمدیده ما افغانستان آزاد، مستقل و سربلند، از جانب خود به همهء همکاران، علاقمندان، دوستان و بخصوص به رفیق محترم انجنیر فضل الرحیم همت صاحب امتیاز و مدیر مسؤل ازصمیم قلب تقدیم نموده و خواهان هرچه بیشتر موفقیت های مزید در تمام امور زندگی شان میباشم .

 

با تقدیم احترامات رفیقانه !

 نور منگل از کشور سویس

  

 

بازگشت