پیام تبریکیه رحیم آریا از افغانستان

 

من بهترین تبریکات و شادباشهای خویش را به تقریب نخستین سالگرد تاسیس سایت اصالت، به رفیق عزیز فضل الرحیم (همت)، دیگر انقلابیون و رفقای نهایت عزیز ما در سرتاسر جهان تقدیم نموده و پیروزی های هرچه بیشتر شان را در راه پخش و گسترش اهداف و ارمانهای انسانی ما و تحقق ارمانهای انسانی و دموکراتیک و ارجمند رهبر عزیزمان شادروان ببرک کارمل این انسان بزرگوار تاریخ معاصر کشور ما خواهانم . ما به جاویدانگی و راستین بودن عقاید خویش در جهت ایجاد یک جامعه دموکراتیک، عاری از طبقات و بردگی، مرفه، و ازاد و مستقل باور داریم و ما در راه براورده شدن این هدف همچو صخره مستحکم، همچو طوفان قدرتمند خواهیم بود . یکبار دیگر تمنیات نیک خویشرا حضور تمام گردانندگان سایت تقدیم و پیروزی شایان رفقای عزیز را خواهانم.

 ارداتمند شما رحیم آریا

  

 

بازگشت